Prelegenci

14. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2019

Program  |  Prelegenci  |  Warunki udziału  |   PDF file Preliminary Programme  |   PDF file Formularz zgłoszeniowy
Archiwum:  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2013  2014  2015  2016  2017  2018   |  Galerie:  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012  2015  2016  2017  2018

Zaproszeni prelegenci *

* udział niepotwierdzony

 1. Francis Arickx, Belgium
 2. Małgorzata Bała, Poland
 3. Stefan Bogusławski, Poland
 4. Paul Buss, UK
 5. John Eric Chaplin, Sweden
 6. Carla Fernández Barceló, Spain
 7. Sławomir Gadomski, Poland
 8. Jakub Gierczyński, Poland
 9. Erica Ison, UK
 10. Michał Jakubczyk, Poland
 11. Tadeusz Jędrzejczyk, Poland
 12. Grzegorz Juszczyk, Poland
 13. Maria Libura, Poland
 14. Filip Nowak, Poland
 15. Michał Rataj, Poland
 16. Stefan Sauerland, Germany
 17. Małgorzata Skweres-Kuchta, Poland
 18. Roman Topór-Mądry, Poland
 19. Mieczysław Walczak, Poland
 20. Magdalena Władysiuk, Poland
 21. Rafał Zasiewski, Poland
Francis Arickx
Francis Arickx

Francis Arickx
Francis Arickx przewodzi dyrektoriatowi ds. Refundacji leków i polityki lekowej Departamentu Opieki Zdrowotnej Narodowego Instytutu Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Niepełnosprawności (NIHDI RIZIV/INAMI) w Belgii. Zarządza departamentami odpowiedzialnymi za administrację oraz ocenę naukową i wartościującą wniosków refundacyjnych dla leków, w tym leków sierocych oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego.
Francis Arickx jest byłem sekretarzem generalnym Komisji Refundacji Leków, działa także jako przedstawiciel/ekspert Instytutu oraz Belgii w licznych krajowych i Europejskich platformach (NM CAPR, MEDEV, MoCA). Jest jednym z koordynatorów krajowych inicjatywy BeNeLuxA www.beneluxa.org.
Francis ukończył studia farmaceutyczne na Uniwersytecie w Gandawie w Belgii i wykłada politykę zdrowotną w Departamencie Nauk Farmaceutycznych Uniwersytetu w Antwerpii. do góry

Małgorzata Bała
Małgorzata Bała

Małgorzata Bała
Kierownik Ośrodka Przeglądów Systematycznych Polskiej Filii Cochrane oraz Kierownik Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie.
Od 2005 roku prowadzi zajęcia z Evidence Based Medicine dla studentów Wydziału Lekarskiego, Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców i studentów studiów EuroPubHealth. Z Cochrane Collaboration współpracuje od 2000 roku, jest autorką i współautorką kilku przeglądów Cochrane.
Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół Evidence Based Medicine, szczególnie przeglądów systematycznych oceniających skuteczność różnych interwencji terapeutycznych, a także aspekty metodologiczne badań klinicznych oraz wytycznych postępowania i wdrażania ich zaleceń do praktyki klinicznej.
Jest także współautorką rozdziałów w podręczniku pt. „Podstawy EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny” (2008).
W ramach Cochrane jest Dyrektorem Cochrane Polska, współpracuje z Cochrane Tobacco Addiction Groups, Cochrane Renal Group, Cochrane Hepatobiliary Group, Cochrane Skin Group, Cochrane Stroke Group i Cochrane Vascular Diseases Group. do góry

Paul Buss
Paul Buss

Paul Buss
Dyrektor Medyczny Aneurin Bevan University Health Board
Dr Paul Buss od 1993 r. jest konsultantem ds. pediatrii w Royal Gwent Hospital. Od 2003 r. angażuje się również w zarządzanie kliniczne – magister zarządzania opieką zdrowotną na HMSC Birmingham. Wcześniej pełnił funkcję zastępcy dyrektora medycznego ds. jakości i standardów zawodowych dla Aneurin Bevan University Health Board. Pracował również jako zastępca dyrektora medycznego Gwent Healthcare Trust [fundusz NHS], pełniąc jednocześnie funkcję dyrektora medycznego Powys Local Health Board w latach 2008-09. Odegrał wiodącą rolę w opracowaniu obowiązującej polityki DNACPR dla NHS w Walii, a także został powołany na stanowisko współprzewodniczącego ds. kontroli leków sierocych i ultra-sierocych w Walii. Ponadto pełnił funkcję dyrektora All Wales Medicines Strategy Group (2005-06), grupy opracowującej ogólnowalijską politykę dot. stosowania leków i współpłacenia. Przewodniczący Grupy Zadaniowej ds. nieoperacyjnych zabiegów kosmetycznych w Walii [Task and Finish Group on the Non-Surgical Cosmetic Procedures] oraz przewodniczący AWMDCSG (wyroby medyczne). Do głównego obszaru zainteresowań dra Bussa należy dostosowywanie polityki klinicznej do opartego na dowodach, racjonalnego finansowo procesu podejmowania decyzji i potrzeby większego zaangażowania wyższego szczebla klinicznego w podejmowanie decyzji dotyczących środków NHS. Jest członkiem rady Institute for Costing Value oraz zwycięzcą nagrody HFMA (Wielka Brytania) dla klinicystów pracujących w dziedzinie finansów (2017). Paul odegrał wiodącą rolę kliniczną w rozwoju NHS Wales Finance Academy. Jest również uczestnikiem UK Responsible Officer Reference Panel Generalnej Rady Lekarskiej oraz tymczasowym dyrektorem Aneurin Bevan Continuous Improvement (ABCi). do góry

John Eric Chaplin
John Eric Chaplin

John Eric Chaplin
John Chaplin jest profesorem nadzwyczajnym i psychologiem pracującym dla Szwedzkiego Stowarzyszenia Władz Lokalnych i Regionów (Swedish Association of Local Authorities and Regions, SALAR) oraz Sahlgrenska Academy na Uniwersytecie w Göteborgu w Szwecji. Kieruje projektem w zakresie tłumaczenia i wdrażania systemu PROMIS (Patient-Reported Outcomes Measurement Information System) do szwedzkiego systemu opieki zdrowotnej i szwedzkich rejestrów jakości. Nadzoruje projekt badawczy dotyczący opracowania zorientowanego na pacjentów zestawu narzędzi, który pomoże im ocenić poziom swojej opieki zdrowotnej i zaangażuje ich do współtworzenia systemu opieki. Pracował nad krajowymi i międzynarodowymi projektami związanymi z podnoszeniem jakości życia oraz zgłaszanych przez pacjentów wskaźników skuteczności, takimi jak DISABKIDS, KIDSCREEN czy PROMIS. Był głównym badaczem w projektach europejskich, w tym w projekcie EU RESPECT oceniającym potrzeby dzieci w badaniach klinicznych. Obecnie jest współprzewodniczącym International Society for Quality of Life’s Special Interest Group for Children [ISOQOL, Grupa Specjalnych Interesów Dzieci w ramach Międzynarodowego Towarzystwa ds. Jakości Życia] oraz liderem Narodowego Centrum PROMIS w Szwecji. do góry

Carla Fernandez Barcelo
Carla Fernández Barceló

Carla Fernández Barceló
Carla pełni funkcję technika ds. oceny technologii medycznych w dziale innowacji w Hospital Clínic w Barcelonie. Jest to zaawansowany technologicznie szpital, stanowiący punkt odniesienia dla opieki zdrowotnej, badań i szkoleń medycznych w Hiszpanii. W codziennej pracy zajmuje się różnymi projektami (dotyczącymi technologii, świadczeń), dokonując ocen wyników klinicznych i ekonomicznych, aby udowodnić wartość zarówno technologii medycznych rozwijanych w szpitalu, jak i nowych technologii, które potencjalnie mogą zostać wprowadzone w Szpitalu.
Wcześniej Carla Fernandez brała udział w programie podyplomowym d·Health Barcelona (Moebio, Biocat), ukierunkowanego na innowacje w opiece zdrowotnej. Opracowała tam 18-miesięczny projekt obejmujący wszystkie etapy cyklu innowacji w służbie zdrowia (wykrycie problemu, stworzenie rozwiązania, stworzenie prototypu, opracowanie modelu biznesowego i przedstawienie go potencjalnym inwestorom).
Kontakt z sektorem innowacji w służbie zdrowia z punktu widzenia start-upu pokazał jej perspektywę, która jest przydatna w pracy w dziale HB-HTA i która uzupełniła wcześniejszą wiedzę na temat innowacji; punkt widzenia „sprzedawcy/start-upu” został uzupełniony perspektywą „kupującego/szpitala”. do góry

Jakub Gierczyński
Jakub Gierczyński

Jakub Gierczyński
Doktor nauk medycznych, lekarz i absolwent MBA z certyfikatami London School of Economics i Stockholm Business School. Ekspert z ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie ekonomiki zdrowia, zdrowia publicznego, zarządzania chorobą, analizy decyzyjnej, audytu medycznego, zarządzania ryzykiem (Burton, EBM, HTA oraz VBHC. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, członek Polskiego Towarzystwa Zdrowia Publicznego, HTAi, ISPOR, Polskiej Koalicji Medycyny Personalizowanej oraz IFIC Polska. Współautor polskich wytycznych oceny HTA dla technologii lekowych oraz członek zespołu przygotowującego polskie wytyczne oceny HTA dla wyrobów medycznych. Autor kilkudziesięciu publikacji, opracowań i raportów (https://www.researchgate.net/profile/Jakub_Gierczynski). Członek międzynarodowych projektów w dziedzinie polityki zdrowotnej, zarządzania chorobą i ekonomiki zdrowia. Ekspert i wykładowca w Instytucie Zarządzania w Ochronie Zdrowia, MBA Ochrona Zdrowia oraz Center of VBHC Uczelni Łazarskiego. Jest właścicielem firmy Doradztwo i ekspertyzy. do góry

Erica Ison
Erica Ison

Erica Ison
Erica pracuje w Oxford Centre for Triple Value Healthcare (3V) w Anglii. Posiada dziesięcioletnie doświadczenie w identyfikacji nieuzasadnionych zmian w celu zwiększenia wartości świadczenia usług zdrowotnych. Była redaktorką w NHS Atlases of Variation in Healthcare od pierwszej edycji pierwsze kompendium Atlas w ramach programu Quality Innovation Improvement & Prevention (QIPP) [pol. poprawa jakości innowacji i jej zapobieganie] pod kierownictwem Ministerstwa Zdrowia Anglii w 2010 roku. Od tego czasu Erica nadzoruje pisanie, edytowanie oraz produkcję trzech zbiorów atlasów i sześciu atlasów specjalistycznych, obejmujących choroby wątroby, leczenie nerek, pacjentów pediatrycznych, usługi diagnostyczne, choroby układu oddechowego oraz cukrzycę.
Obecnie Erica pracuje nad dwoma projektami dla Krajowej Służby Zdrowia (NHS) mających na celu zwiększenie wartości opieki zdrowotnej, z których jeden dotyczy opieki paliatywnej, drugi – osób ze schorzeniami układu mięśniowo-szkieletowego. Przez najbliższe 4 lata będzie również pracować nad finansowanym przez Unię Europejską projektem ExACT w imieniu 3V, współpracując z uniwersytetami we Włoszech, w Holandii i Belgii oraz innymi interesariuszami z sektora opieki zdrowotnej.
Co więcej, Erica jest liderką, a także koordynatorką/instruktorką prowadzonego przez 3V programu Critical Appraisal Skills (CASP).
Erica jest specjalistką w zakresie Health Impact Assessment [ocena wpływu na zdrowie] (HIA) oraz Health in All Policies [zdrowie we wszystkich obszarach polityki] (HiAP). Od 2003 roku pracuje jako ekspertka w zakresie HIA dla Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), a od 2008 roku także w zakresie HiAP. W ostatnich latach pracowała nad trzema wielkimi projektami dotyczącymi wpływu budowy i działalności na zdrowie znaczącej w skali kraju infrastruktury dla Public Health England. Erica była również przez dwa lata członkiem zespołu Global Burden of Disease [GBD, globalne obciążenie chorobowością] dla Public Health England (PHE).
W 2005 roku Erica zdobyła indywidualną nagrodę w dziedzinie oceny wpływu od International Association for Impact Assessment, a także w tym samym roku została honorowym członkiem English Faculty of Public Health [Angielskiego Wydziału Zdrowia Publicznego]. do góry

Michał Jakubczyk
Michał Jakubczyk

Michał Jakubczyk
Dr hab. Michał Jakubczyk, prof. SGH, pracuje w Zakładzie Wspomagania i Analizy Decyzji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (SGH), jak również jest współwłaścicielem firmy konsultingowej HealthQuest (www.healthquest.pl). Ma wykształcenie ekonomiczne (mgr, dr i hab. w SGH) i matematyczne (lic na Uniwersytecie Warszawskim). Spędził rok w Center for Operations Research and Econometrics w Louvain-la-Neuve w Belgii (stypendium Marie-Curie) oraz semestr w Tippie College of Business, University of Iowa w Iowa City, Iowa, USA (stypendium Fulbright Senior Award). Jego zainteresowania naukowe obejmują badanie preferencji dotyczących zdrowia, szczególnie w kontekście nieprecyzyjnego opisu tych preferencji. Opublikował liczne artykuły naukowe z obszaru wspomagania decyzji, ekonomii zdrowia i teorii decyzji w ogólności (m.in. w Annals of Operations Research, Central European Journal of Operations Research, Health Economics, Pharmacoeconomics, Quality of Life Research, Value in Health, por. http://michaljakubczyk.pl). Jest członkiem stowarzyszeń naukowych The EuroQol Group oraz International Academy of Health Preference Research (IAHPR). Kierował zwycięską drużyną w ogólnoświatowym konkursie na modelowanie preferencji i wyborów w obszarze zdrowia, organizowanym przez IAHPR (http://iahpr.org/eq-dce-competition/). Prowadzi wykłady z obszaru analizy decyzji na poziomie licencjackim, magisterskim i MBA oraz szkolenia dla różnych instytucji (np. Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia, Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, firm prywatnych). Współkieruje programem MBA oferowanym wspólnie przez SGH i Warszawski Uniwersytet Medyczny. do góry

Tadeusz Jędrzejczyk
Tadeusz Jędrzejczyk

Tadeusz Jędrzejczyk
Dyrektor Departamentu Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Specjalista Zdrowia Publicznego. Uzyskał stopień doktora nauk medycznych i pełni stanowisko adiunkta w Zakładzie Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej. Autor kilkudziesięciu prac z zakresu zdrowia publicznego, w tym w szczególności z zakresu zarządzania i organizacji opieki zdrowotnej, aspektów ekonomicznych i epidemiologii.
Radny Miasta Gdańska (1994-1998) i przewodniczący Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (1997-2001). Zastępca Dyrektora ds. lecznictwa Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku (2010-2014) dyrektora Zastępca dyrektora a następnie dyrektor Pomorskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia (2008-2009 i następnie 2013/14); w od czerwca 2014 do marca 2016 roku pełnił funkcje Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. do góry

Grzegorz Juszczyk
Grzegorz Juszczyk

Grzegorz Juszczyk
Doktor n. medycznych, dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Od 2003 roku jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Zdrowia Publicznego WUM. Współpracował z Medicover i Grupą LUX MED, gdzie we współpracy z pracodawcami planował i wdrażał działania prozdrowotne w miejscu pracy. W Grupie LUX MED kierował Biurem Edukacji Zdrowotnej. Reprezentował polskich pracodawców w Komitecie Doradczym Komisji Europejskiej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa w Miejscu Pracy.
do góry

Maria Libura
Maria Libura

Maria Libura
Kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z zespołem Pradera-Willego. do góry

Michał Rataj
Michał Rataj

Michał Rataj
Absolwent wydziału Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, z zawodu specjalista branży IT. Pacjent, od ponad 20 lat aktywnie zaangażowany w działalność organizacji pacjentów. Członek zarządu Europejskiego Forum Pacjentów (EPF). Mam zaszczyt reprezentować EPF w grupie roboczej pacjentów i konsumentów (PCWP) w Europejskiej Agencji Leków (EMA). Za pośrednictwem EMA biorę udział w różnych projektach, m.in. takich jak grupa robocza ds. Mediów cyfrowych, elektronicznych produktach informacyjnych, szczepień i wielu innych. Jestem członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych (PTCHNM) oraz Europejskiego Sojuszu na rzecz Stowarzyszeń Chorób Nerwowo-Mięśniowych (EAMDA). Współorganizator wielu krajowych i międzynarodowych konferencji dla pacjentów z chorobami nerwowo mięśniowymi. Współautor publikacji: „Bądź ambasadorem zmian, które chciałbyś zobaczyć”: wezwanie do działania dla wszystkich zainteresowanych stron na rzecz współtworzenia opieki zdrowotnej i badań medycznych w celu poprawy jakości życia osób z chorobami nerwowo-mięśniowymi (Orphanet Journal of Rare Diseases). Prywatnie entuzjasta nowoczesnych technologii i wszelkich gadżetów ułatwiających sprawność ruchową. do góry

Roman Topór-Mądry
Roman Topór-Mądry

Roman Topór-Mądry
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Lekarz, specjalista zdrowia publicznego, epidemiolog. Konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego w województwie małopolskim. Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Uczestnik i koordynator wielu projektów naukowych, pracował w zespołach doradczych m.in. Ministerstwa Zdrowia, towarzystw naukowych, samorządów lokalnych, Komisji Europejskiej, Banku Światowego. do góry

Stefan Sauerland
Stefan Sauerland

Stefan Sauerland
Stefan Sauerland dołączył do IQWiG (Instytut ds. Jakości i Efektywności w Służbie Zdrowia) w styczniu 2010 r. Jako szef Departamentu ds. leczenia niefarmakologicznego odpowiada za naukową ocenę terapii niefarmakologicznych (w tym wyrobów medycznych), testów diagnostycznych i procedur kontrolnych. IQWiG odpowiada za sporządzanie opartych na dowodach naukowych raportów, które pomagają w podejmowaniu decyzji refundacyjnych na poziomie krajowym w ramach niemieckiego systemu opieki zdrowotnej.
Prof. Sauerland posiada ponad 12-letnie doświadczenie w badaniach chirurgicznych, które najpierw zdobywał na Uniwersytecie w Kolonii, a następnie na Uniwersytecie Witten/Herdecke. Jego głównym obszarem zainteresowań były badania kliniczne, wytyczne kliniczne oraz metaanalizy. Opublikował ponad 250 artykułów, z których ponad 150 znajduje się w bazie Medline. W 2005 r. otrzymał nagrodę DKV Cochrane za sporządzenie dla Cochrane oceny appendektomii laparoskopowej. Uzyskał tytuł lekarza medycyny na Uniwersytecie w Kolonii oraz tytuł M.P.H (magistra ds. ochrony zdrowia publicznego) na Uniwersytecie w Dusseldorfie. W 2019 r. został profesorem-adiunktem na Uniwersytecie w Kolonii. do góry

Magdalena Władysiuk
Magdalena Władysiuk

Magdalena Władysiuk
Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC, Prezes Zarządu MedInvest Scanner, Wiceprezes firmy HTA Consulting, w której odpowiedzialna jest za strategiczny rozwój firmy. Jej głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości informacji i danych w oparciu o EBM i HTA. Podejmuje działania nie tylko na terenie Polski, ale także w Europie i Azji. Jej kluczowym zadaniem jest poprawa wyników leczenia pacjentów poprzez podejmowanie lepszych decyzji leczniczych.
W CEESTAHC jest odpowiedzialna za przygotowanie i zapewnienie platformy do dyskusji dla wszystkich zainteresowanych grup interesów w sektorze opieki zdrowotnej. Misją CEESTAHC jest poprawa jakości opieki zdrowotnej w oparciu o dowody.
Jest absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie oraz Ekonomii i MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
W latach 2006-2008 była członkiem corocznych spotkań HTAi. do góry

Rafał Zasiewski
Rafał Zasiewski

Rafał Zasiewski
Od 1999 zdobywał doświadczenie i osiągał sukcesy na stanowiskach managerskich w dziale sprzedaży i marketingu. Przez 15 lat był związany ze szwajcarskim koncernem farmaceutycznym Novartis. W 2011 roku, jako leader międzynarodowego zespołu managerów ds. leków okulistycznych w Novartis, budował i rozwijał strategie marketingowe w Holandii, Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji i Polsce. Wprowadzał projekty optymalizacji działań i zarządzania strategią produktu w obliczu pojawienia się konkurencji na rynku. Od roku 2015 współtworzy firmę Ideal Datum, której głównym produktem jest Compass Point- Clinics Audit, będący usługą doradczą opartą na szwajcarskich standardach, dostarczającą polskim przedsiębiorcom profesjonalnego narzędzia wspomagającego efektywność operacyjną. W ramach prowadzonej działalności zajmuje się również audytowaniem efektywności zespołów sprzedażowych i marketingowych w firmach branży medycznej i farmaceutycznej. do góry

Partnerzy
14. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2019

Przejdź do zakładki Partnerzy
pl_PLPolski
en_GBEnglish (UK) pl_PLPolski