Archiwum

15. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2020
From Evidence to Action
5-7 października 2020 | ONLINE

Ze względu na zagrożenie COVID-19 i niepewną sytuację epidemiczną na całym świecie, w 2020 roku po raz pierwszy w historii nasze Sympozjum odbyło się wyłącznie online. Program 15. Sympozjum EBHC został zrealizowany w ciągu 3 dni w ramach sześciu sesji tematycznych:

 1. Ocena innowacyjności technologii medycznych
 2. HTA a nowe typy technologii medycznych
 3. Polityka zdrowotna, polityka lekowa – od strategii do wdrożenia
 4. Kto odpowiada za pacjenta w systemie opieki zdrowotnej?
 5. Akademia samorządowca
 6. From data to big data

Od założenia Stowarzyszenia CEESTAHC w 2003 roku jego członkowie stworzyli setki opracowań: analiz, rekomendacji, wytycznych i raportów. Teoretycznie wypracowaliśmy i udostępniliśmy społeczeństwu tysiące stron przydatnej wiedzy, która może poprawić efektywność działania systemu ochrony zdrowia w Polsce. Tyle, że praktycznie zaledwie ułamek tej wiedzy znalazł zastosowanie w realnych działaniach, mających na celu poprawę sytuacji. Z naszych doświadczeń wynika, że jakikolwiek przełożenie na rzeczywistość mają opracowania zaadoptowane na potrzeby prostych działań wykonywanych na niższych szczeblach organizacji systemu ochrony zdrowia (np. programów zdrowotnych).

Reszta wiedzy istnieje, rozrasta się dzięki przybywaniu badań pierwotnych oraz jest wielokrotnie przetwarzana w kolejnych badaniach wtórnych. Ale przeciętny uczestnik systemu nawet nie wie o istnieniu i skali powstających cały czas nowych informacji. Powstająca cały czas masa danych (czyli Evidence) jest jak obejmująca cały las grzybnia, która pozostaje niewidoczna, a tylko w niektórych miejscach i w specyficznych warunkach wydaje widoczne na powierzchni owocniki. Te zewnętrzne przejawy życia grzybni to nasze działania (czyli Actions) podejmowane w ramach systemów ochrony zdrowia: programy zdrowotne, reformy systemów, wdrożenia rozwiązań. Tylko pomysły, które napotkają korzystne okoliczności mają szansę zakończyć się sukcesem. Tylko czy tak powinno być?

Przez kilkanaście lat pracy nad optymalizacją rozwiązań przekonaliśmy się, że najtrudniejszym etapem wdrażania wszelkich innowacji na polu organizacji dużych systemów jest zamiana idei w czyny. Przekazanie wyników analiz i propozycji rozwiązań decydentom, a potem wykonawcom wymaga nie mniejszego wysiłku niż cały proces badawczy i analityczny. Niewystarczający wysiłek włożony w propagowanie wypracowanych rozwiązań, brak pomysłu na przekaz lub niewłaściwa komunikacja może odłożyć na lata praktyczne spożytkowanie pracy naukowej nad problemem lub całkowicie zniweczyć szansę zastosowania innowacji.

Przejście od pracy badawczo-analitycznej do pracy wdrożeniowej jest trudne, bo napotyka kilka poważnych barier:

 • Zmiana środowiska. Wypielęgnowany pomysł opuszcza inkubator i swoich naukowych rodziców by trafić pod opiekę ludzi, którzy mogą na co dzień zajmować się zupełnie innymi zagadnieniami i dla których pomysł może być niezrozumiały.
 • Lęk przed zmianą. O ile w procesie twórczym autorzy pomysłu widzą w nim same korzyści, to potencjalni wykonawcy mogą skupić się na tym co z ich stabilnego środowiska pracy zostanie zaburzone lub utracone w wyniku wdrożenia nowego rozwiązania.
 • Sceptycyzm. Po tylu latach wypróbowywania w Polsce różnych nietrafionych, często szytych pod polityczne zapotrzebowania, rozwiązań, interesariusze rynku zdrowia mogą być nieufni wobec kolejnych „wspaniałych i jedynych słusznych usprawnień”.
 • Uwarunkowania polityczne. Ochrona zdrowia jest tematem delikatnym i ze względu na nieustanny wpływ na życie wszystkich obywateli wrażliwym na histeryczne reakcje. Stąd u decydentów może występować dodatkowy opór przed zmianami, które niosą ze sobą ryzyko naruszenia istniejącego status quo. Cykl wyborczy też może być przekleństwem dla reform, bo wszelkie rozwiązania wymagające przystosowywania przez czas dłuższy niż kadencja wyborcza jest zagrożony skasowaniem przy ewentualnej zmianie władzy, często zanim zdąży zacząć działać.
 • Brak pomysłu na wdrożenie. Większość budżetów projektów badawczych nie przewiduje a priori środków na przekucie przyszłych owoców badań na programy wdrożeniowe innowacji. Zaczynając projekt, dąży się do uzyskania środków na same badania. Praca badawcza ma to do siebie, że udowadnia lub obala hipotezy, więc często trudno jest na początku zakładać praktyczne wykorzystanie wyników, bo są one jeszcze nieznane. Gdy w wyniku analizy powstanie pomysł na usprawnienie, to działania tracą rozpęd z powodu braku planu działania i środków.

Ostatnie miesiące zmagań z COVID-19 wymusiły na ludzkości natychmiastowe przejście do Action, aby stawić czoła zagrożeniu nieopisanemu jeszcze w Evidence. Zaistniała sytuacja potwierdza słuszność kierunku wyznaczonego przez temat Sympozjum: from Evidence to Action. Musimy wypracować narzędzia do szybszego wdrażania wiedzy, żeby na przyszłość nie dać się już zaskoczyć na tak szeroką i czasami tragiczną skalę.
Podejrzewamy, że trudności z przejściem od Evidence do Action to nie tylko polski problem. Zapewne tysiące badaczy na całym świecie odczuwają na jakimś etapie kariery zawodowej niesatysfakcjonujący wpływ swoich wysiłków na poprawę sytuacji w rzeczywistym świecie. Czołowe światowe organizacje, takie jak Cochrane Collaboration, od lat publikują streszczenia swoich raportów napisane przystępnym językiem, udostępniane w językach narodowych (tzw. plain language summary, PLS). Mają one na celu dzielenie się wiedzą z osobami nieobeznanymi z naukową nomenklaturą i bez biegłej znajomości angielskiego. Jest to próba udzielenia dostępu do grzybni (Evidence) z pominięciem czekania na owocniki (Action). Naszym pomysłem na popularyzację wiedzy są rysunkowe streszczenia wykładów wygłoszonych w ramach 15. Sympozjum EBHC. Zapraszamy do galerii.

Partnerzy
15. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2020

Przejdź do zakładki Partnerzy

Sesja 1: Ocena innowacyjności technologii medycznych

Definiowanie innowacji i jej ocena od dawna ma strategiczne znaczenie w ochronie zdrowia, zarówno dla leków, wyrobów medycznych jak i również nowego typu technologii z obszaru m-zdrowie czy big data. Chociaż termin innowacja oznacza pewne lepsze właściwości/korzyści nadal istnieje niewielka zgoda co do tego, co reprezentuje prawdziwa innowacja. W ostatnich latach różne kraje ciężko pracowały, czy pracują nad koncepcją innowacyjności oraz sposobem definiowania i oceny nowej technologii medycznej. Nie każda technologia medyczna jest innowacyjna lub też stopień jej innowacyjność jest wystarczający. Dyskusja nad oceną to dyskusja nad kryteriami i poziomami innowacyjności. Od 2007 r. firmy farmaceutyczne we Włoszech mają możliwość ubiegania się o status innowacyjności dla swoich leków w celu ułatwienia ich dostępu w ramach refundacji. W dniu 6 kwietnia 2017 roku Włoska Agencja Leków (AIFA) opublikowała nowy algorytm w celu lepszego scharakteryzowania i zdefiniowania rozpoznawania innowacji terapeutycznych. Podobne rozwiązania testowano w ramach Cancer Plan w UK czy w Holandii, czy ostatnio w ramach projektu Funduszu Medycznego w Polsce. Pokrewne rozwiązania są tworzone dla technologii nielekowych. Nowy algorytm charakteryzuje się wielowymiarowymi podejściami, w tym również rozwiązaniami opartymi na metodyce GRADE, czy koncepcji MCDA. W ramach sesji chcemy przedstawić rozwiązania podejmowane przez różne kraje, w raz omówieniem ich implikacji praktycznych dla systemu ochrony zdrowia.
Ocena innowacyjności technologii medycznych
Sesja 1. Ocena innowacyjności technologii medycznych. Rys. Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl

Sesja 2: HTA a nowe typy technologii medycznych

Ocena technologii medycznych (HTA) odnosi się do systematycznej oceny wpływu nowej technologii medycznej pod względem skutków zdrowotnych, ekonomicznych, prawnych i wielu innych. Głównym celem tej oceny jest poinformowanie decydentów o wynikach i wsparcie ich w podjęciu decyzji. Lecz wraz z wprowadzaniem nowego typu technologii także przed HTA pojawiają się nowe wyzwania metodyczne i analityczne. Z jednej strony chodzi o wprowadzanie nowych technologii, a z drugiej pojawia się konieczność rezygnacji lub zmniejszania częstości stosowania do tej pory istniejących technologii. Rozwój wszczepialnych wyrobów medycznych oraz szczególnie nowe cyfrowe rozwiązania w zakresie opieki zdrowotnej, takie jak usługi mobilne (m-zdrowie czy e-health), sztuczna inteligencja (AI) i robotyka, przyniosły ze sobą ogromny potencjał do dalszego rozwoju usług opieki zdrowotnej, ale ich wprowadzenie powinno być zgodne z tymi samymi kryteriami, co w przypadku innych świadczeń opieki zdrowotnej. Wydaje się, że pomimo braku wysokiej jakości dowodów wiele z nich może przynosić korzyści jednak kwestia bezpieczeństwa w codziennym stosowaniu i jej wpływ na zdrowie czy życie pacjentów, wymaga dalszych obserwacji i analizy. W wielu krajach podjęto wysiłek stworzenia nowych ram HTA wraz z rozwojem prawodawstwa w zakresie finansowania ich w koszykach świadczeń gwarantowanych. Francja, Hiszpania, Niemcy czy kraje skandynawskie na różnych poziomach regulują zakres oceny tych technologii, wraz ze szczegółową oceną zmian w zakresie funkcjonowania nie tylko świadczeniodawców czy systemu, lecz przede wszystkim z uwzględnieniem ich wpływu na aspekty kliniczne – stosując podobną metodykę oceny jak dla innych technologii. Przy współpracy profesjonalistów z różnych krajów pragniemy przedstawić kluczowe aspekty zmian w kompleksowej ocenie HTA w różnych dziedzinach zdrowia i dla różnego typu technologii medycznych.
HTA a nowe typy technologii medycznych
Sesja 2. HTA a nowe typy technologii medycznych

Sesja 3: Polityka zdrowotna, polityka lekowa – od strategii do wdrożenia

Polityka zdrowotna, w tym lekowa państwa odnosi się do decyzji, planów i działań podejmowanych w celu osiągnięcia określonych celów zdrowotnych w społeczeństwie. Polityka zdrowotna jako strategia działania ma za zadanie określić kilka aspektów takich jak: wizję przyszłości, która z kolei pomaga ustalić cele i punkty odniesienia w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Powstawanie tych rozwiązań w komunikacji ze społeczeństwem ma odpowiedzieć na rosnące wyzwania stojące przed systemem opieki zdrowotnej w tym monitorowania i rozszerzania powszechnego dostępu, podejmowanie działań w zakresie zdrowia publicznego oraz wzmacniania zdrowia w wszystkich obszarach działalności państwa. Dokumenty takie jak Polityka Zdrowotna nawiązują też do społecznych uwarunkowań zdrowia i interakcji między sektorem zdrowia a innymi sektorami społeczeństwa. Wskazywany w takich dokumentach zakres działalności państwa przedstawia priorytetowe działania i oczekiwania co do zakresu zmian w systemie. Należy również podkreślić, że najczęściej są one tworzone w zespołach multidyscyplinarnych. W ramach sesji chcemy przedstawić wyzwania stające przed onkologią, wyrobami medycznymi, rehabilitacją, opieką przewlekła czy innymi dziedzinami. Będzie to pierwsza sesja w historii Sympozjum EBHC dotykająca całych obszarów opieki w Polsce czy na świecie.
Polityka zdrowotna, polityka lekowa – od strategii do wdrożenia
Sesja 3. Polityka zdrowotna, polityka lekowa – od strategii do wdrożenia. Rys. Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl

Sesja 4: Kto odpowiada za pacjenta w systemie opieki zdrowotnej?

Od lat 80. wzrasta rola pacjentów w systemach ochrony zdrowia na różnych poziomach poprzez ich angażowanie nie tylko w kwestie własnej opieki czy członków rodziny, lecz także coraz częściej na poziomie kształtowania całych reform systemowych . Znaczenie zaangażowania pacjentów i ich organizacji w procesach kształtowania systemu opieki zdrowotnej na świecie ma swoją długą historię.

Zaangażowanie pacjentów najczęściej koncentruje się na poziomie dbałości o własne zdrowie i ewentualnie współdecydowania o nim (shared decision making), czyli brania odpowiedzialności za swoje zdrowie. Lecz od wielu lat toczy się dyskusją nad rolą pacjenta w podejmowaniu decyzji na wyższych poziomach. Jest ona głównie postrzegana przez pryzmat działań podejmowanych przez poszczególne organizacje, które m.in. popularyzują wiedze na temat konkretnej choroby, udzielają pomocy psychologicznej chorym i ich rodzinom, organizują i wpierają finansowo leczenie pacjentów. Wzrost zaangażowania pacjentów i ich organizacji ma inny wymiar niż indywidualny i wymaga podjęcia strategicznych działań ze strony decydentów.

Wydaje się więc, że odpowiedzialność za uzyskiwane w opiece zdrowotnej wyniki jest więc wspólnym zadaniem rządu, instytucji publicznych, zarządzających placówkami medycznymi, kadry medycznej oraz samych pacjentów. Ich zaangażowanie ma bezpośrednie przełożenie na różne aspekty szeroko pojętej funkcjonalności opieki zdrowotnej. Odejście od tradycyjnych modeli paternalistycznych czy na roli usługodawcy wobec klienta, aniżeli na samym pacjencie – jest blokadą w zwiększeniu partycypacji pacjentów i rozwoju opieki opartej na wartościach (VBHC). Może ona przyjmować różne formy, od poprawy współpracy na linii pacjent – lekarz i aktywnego słuchania chorego, poprzez ocenę ich satysfakcji, po partnerstwo w podejmowaniu decyzji opartych na PROM (patient reported outcomes measurments), doświadczeniach czy preferencjach pacjentów. W ramach sesji chcemy przedstawić formy i metody zaangażowania pacjentów na różnych szczeblach zarządzania systemem wraz z przykładami wkładu w rozwój opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie. Sesja ta stanowi kontynuację dyskusji podejmowanych w poprzednich latach dotyczących wzmacniania roli pacjentów i ich organizacji w systemie.

Kto odpowiada za pacjenta w systemie opieki zdrowotnej?
Sesja 4. Kto odpowiada za pacjenta w systemie opieki zdrowotnej? Rys. Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl

Sesja 5: Akademia samorządowca

Rosnąca rola samorządów w tworzenia opieki zdrowotnej nie jest tylko związana z kwestiami prawnymi. Ustawa o zdrowiu publicznym z 11 września 2015 r. nałożyła, m.in. na samorządy, takie zadania jak: monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa; edukację zdrowotną; promocję zdrowia; profilaktykę; działania w celu eliminowania lub ograniczania zagrożeń dla zdrowia; działania dotyczące aktywności fizycznej. Sytuacja w ramach Covid19 wprowadziła dodatkowe ograniczenia oraz problemy związane z realizacją tych zadań. Już w roku 2015 samorządy łącznie wydawały 82,7 mln złotych, co plasuje je na drugim miejscu po NFZ. W ramach projektu Funduszu Medycznego wskazano konieczność dofinansowania programów profilaktycznych w tym właśnie samorządowców.

Ocena realizacji zadań przez samorządy PPZ została przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w 2015 roku oraz jest obecnie monitorowana przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny. Samorządy podchodzą jednak do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego oraz samych PPZ w zróżnicowany sposób. Szacuje się, że odsetek JST realizujących PPZ wynosi 25-30% (nie dotyczy programów antyalkoholowych i antynarkotykowych, gdyż gminy mają ustawowy obowiązek realizacji tego rodzaju programów). Spośród 21 144 pojedynczych zadań najczęściej podejmowane były te z zakresu profilaktyki, promocji, edukacji, szkoleń, najmniej – z obszaru badawczego. Tematem sesji będzie dyskusja nad wyzwaniami stojącymi przed samorządami w dobie Covid-19 od strony zarówno priorytetów zdrowotnych oraz możliwości finansowych, lecz także nad praktycznymi aspektami realizacji programów polityki zdrowotnej.

Akademia samorządowca
Sesja 5. Akademia samorządowca. Rys. Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl

Sesja 6: From data to big data

Dane w ochronie zdrowia są nieodłączonym aspektem postępu nauk medycznych oraz rozwoju nowych technologii… Rosnąca świadomość znaczenia tych danych a z drugiej strony konieczność ich gromadzenia już w tej chwili pełni ogromną rolę we wsparciu interesariuszy systemu. Nowe techniki analityczne poszerzają zakres ich wykorzystania poza codzienną praktykę kliniczną i zarządzanie podmiotami. Dodatkowo sposób ich prezentowania i wykorzystania staje się coraz bardziej przystępny dla odbiorców. Decydenci i instytucje państwowe we wszystkich krajach świata podejmują decyzję z zakresu polityki zdrowotnej z wykorzystaniem tych danych. Komunikacja z pacjentem to dzisiaj oprócz rozmowy z lekarzem również przekazywanie wiedzy o jakości świadczeń i ich dostępności. Oba te mierniki to podstawowe dane poszukiwane przez pacjentów. Samo wykorzystanie tych danych przez świadczeniodawców pozwala na spojrzenie w ramach danego podmiotu na różne aspekty – kliniczne, zarządcze, finansowe oraz wykorzystać je przy szpitalnej ocenie HTA (ang. hosptial based HTA). Personalizacja medycyny czy rozwój VBHC/EBHC nie są możliwe bez analizy danych i to nie tylko tych pochodzących z badań klinicznych, lecz również z codziennej praktyki klinicznej zarówno na etapie diagnozy jak i leczenia. Celem systemów opartych na wiedzy, czyli w tym na rzeczywistych danych zdrowotnych, jest wdrożenie mechanizmów umożliwiających jak najdokładniejsze planowanie i monitorowania opieki, efektów zarówno klinicznych, jak i ekonomicznych oraz jakości opieki. Zagrożenia płynące z kwestii prywatności danych, ich bezpieczeństwa gromadzenia i przetwarzania jest przedmiotem dyskusji nie tylko analityków, lecz także prawników czy etyków na świecie. Pragniemy w czasie sesji podyskutować o źródłach danych i zakresie ich zbierania, możliwościach ich wykorzystania, oraz omówić praktyczne bariery w dostępie do nich.
From data to big data
Sesja 6. From data to big data. Rys. Maciej Dziadyk maciejdziadyk.pl

Prelegenci
15. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2020

Małgorzata Bała (SPC), Poland  |  Oriana Ciani, Italy  |  Marcin Czech (SPC), Poland  |  Aleksandra Czerw, Poland  |  Hans-Peter Dauben, Germany  |  Joanna Didkowska, Poland  |  Dominik Dziurda, Poland  |  Krzysztof Giannopoulos, Poland  |  Roman Kolek, Poland  |  Mariusz Kordecki, Poland  |  Dorota Korycińska, Poland  |  Katarzyna Kotulska-Jóźwiak, Poland  |  Oskar Kowalski, Poland  |  Maciej Krawczyk, Poland  |  Brygida Kwiatkowska (SPC), Poland  |  Maria Libura, Poland  |  Line Helen Linstad, Norway  |  Adam Maciejczyk, Poland  |  Maciej Niewada, Poland  |  James O’Brien, Australia  |  Maria Piętak-Frączek, Poland  |  Robert Plisko, Poland  |  Tomasz Jan Prycel, Poland  |  Przemysław Ryś, Poland  |  Holger Schünemann, Canada  |  Zbigniew Szawarski (SPC), Poland  |  Tomasz Tatara, Poland  |  Victoria Thomas, UK  |  Roman Topór-Mądry, Poland  |  Magdalena Władysiuk, Poland  |  Marek Wójcik, Poland
Małgorzata Bała
Małgorzata Bała (SPC)

Dr hab. Małgorzata Bała, prof. UJ jest pracownikiem Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Z zagadnieniami evidence-based healthcare jest związana od początku swojej pracy zawodowej. Jest współautorką rozdziałów w podręczniku pt. „Podstawy EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny” (2008) oraz autorem wielu publikacji z zakresu przeglądów systematycznych. do góry

Oriana Ciani
Oriana Ciani

Oriana Ciani jest profesorem nadzwyczajnym w wydziale ds. praktyki, zarządzania publicznego, polityki, ekonomiki zdrowia i oceny technologii medycznych na Uniwersytecie Bocconiego. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół wykorzystania i wpływu oceny technologii medycznych (HTA) na podejmowanie decyzji w służbie zdrowia, metodologicznych aspektów oceny technologii medycznych, szczególnie wyrobów medycznych, oraz na wykorzystaniu technik syntezy dowodów przy podejmowaniu decyzji politycznych i dokonywaniu oceny polityk zdrowotnych. Jest również pracownikiem naukowym w University of Exeter Medical School (Wielka Brytania), gdzie obroniła doktorat; jej rozprawa doktorska była poświęcona ocenie zastępczych punktów końcowych w HTA, co pozostaje jednym z jej głównych tematów badawczych. Oriana była zaangażowana w wiele krajowych i międzynarodowych projektów badawczych. Jest autorką kilku publikacji z dziedziny HTA, ekonomiki zdrowia i badań usług zdrowotnych, jak również recenzentką w wielu międzynarodowych czasopismach naukowych. Jest członkinią Early Career Committee (Komisji ds. wczesnej kariery) w Europejskim Stowarzyszeniu Ekonomiki Zdrowia (EuHEA), HTAi w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Ekonomiki Zdrowia (iHEA), Międzynarodowego Towarzystwa ds. Badań Farmakoekonomicznych i ich Wyników (ISPOR), Włoskiego Stowarzyszenia ds. Ekonomiki Zdrowia (AIES) w Międzynarodowej Federacji Inżynierii Medycznej i Biologicznej. do góry

Marcin Czech
Marcin Czech (SPC)

Profesor Politechniki Warszawskiej i absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada specjalizację w zakresie epidemiologii oraz zdrowia publicznego. Ukończył program Master of Business Administration (International MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w zakresie programu studiów doktoranckich w dziedzinie zarządzania. Odbył staże i szkolenia zagraniczne m.in. w York University, University of Liverpool w Wielkiej Brytanii, McMaster University w Kanadzie. Jest wykładowcą w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, współpracuje z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przez 9 lat pracował jako adiunkt w Zakładzie Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, pełniąc w przeszłości rolę Prezesa, a obecnie Prezesa- elekta tej organizacji. Aktywnie działa w międzynarodowym towarzystwie naukowym International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research. Jest członkiem założycielem oraz członkiem władz Polskiego Towarzystwa Opieki Koordynowanej. Brał udział w tworzeniu wytycznych oceny technologii medycznych AOTMiT. Jest autorem ponad 200 prac i doniesień z dziedziny zarządzania, ekonomiki zdrowia, farmakoekonomiki i jakości życia, publikowanych zarówno czasopismach zagranicznych jak i polskich. Został uhonorowany nagrodami JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym nagrodą indywidualną naukową pierwszego stopnia, nagrodą JM Rektora Politechniki Warszawskiej za program edukacyjny oraz nagrodą „Best and Brightest” firmy PwC. 1 sierpnia 2017 powołany na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia, odpowiedzialnego za politykę lekową. W styczniu 2019 na własną prośbę został odwołany ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia. do góry

Aleksandra Czerw
Aleksandra Czerw

Kierownik Zakładu Ekonomiki Zdrowia i Prawa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Kierownik Zakładu Analiz Ekonomicznych i Systemowych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny (NIZP-PZH). Członek Towarzystw Naukowych, komitetów redakcyjnych w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Autor recenzji publikacji naukowych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Za swoją działalność nagradzana i odznaczana nagrodami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Ministra Edukacji Narodowej oraz otrzymywała nagrody organizacji funkcjonujących w systemie opieki zdrowotnej. Zainteresowania naukowe: ekonomika zdrowia, zarządzanie w ochronie zdrowia, finansowanie w systemie opieki zdrowotnej, pomiar jakości życia w chorobach przewlekłych. do góry

Hans-Peter Dauben
Hans-Peter Dauben

Dr Hans-Peter Dauben, urodzony w Mönchengladbach, jest urzędnikiem w Niemieckim Instytucie Dokumentacji i Informacji Medycznej (DIMDI) w Kolonii, instytucji podlegającej Federalnemu Ministerstwu Zdrowia. Po ukończeniu szkolenia kardiochirurgicznego na Uniwersytecie w Dusseldorfie w Niemczech przeniósł się do DIMDI, gdzie w 2000 r. w imieniu federalnego ministerstwa zajął się utworzeniem niemieckiej Agencji ds. HTA w DIMDI oraz opracowaniem struktury dostępu do informacji dotyczących HTA, ustaleniem priorytetów w zakresie HTA i monitorowaniem rozwoju nowych technologii tak, aby osiągnąć szeroki konsensus w sprawie HTA w Niemczech. Doświadczenia związane z rozwojem systemów informacyjnych zaowocowały nominacją dr. Daubena na krajowego przedstawiciela ds. rozwoju systemów informacyjnych w Europejskiej Agencji ds. leków (EMEA) w Londynie (Wielka Brytania). do góry

Dominik Dziurda
Dominik Dziurda

Dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Absolwent Wydziału Farmaceutycznego CM UJ w Krakowie (2002) oraz studiów podyplomowych MBA dla Kadry Medycznej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (2010). Doktorant SGH w Warszawie. W historii pracy zawodowej związany z zagadnieniami prawa farmaceutycznego, farmakoekonomiki i organizacji systemu ochrony zdrowia jako: wykładowca akademicki, dyrektor ds. refundacji w strukturach krajowych i centralnych w ramach sektora farmaceutycznego oraz analityk i ekspert w projektach związanych z dostępem do świadczeń opieki zdrowotnej i zarządzaniem jakością. Przewodniczący zespołu technicznego projektu Fair and Affordable Pricing, realizowanego w ramach Grupy Wyszehradzkiej, członek Komitetu Wykonawczego projektu POINTer poświęconego systemowi wskaźników jakościowych. W ramach AOTMiT odpowiedzialny m.in. za projekty związane z transformacją systemu świadczeń gwarantowanych w obszarach rehabilitacji leczniczej, opiekę koordynowaną oraz zagadnienia zaleceń postępowania klinicznego. do góry

Joanna Didkowska
Joanna Didkowska

Od początku pracy zawodowej związana z Zakładem Epidemiologii Centrum Onkologii w Warszawie, obecnie pełni funkcję kierownika Zakładu Epidemiologii i Prewencji Nowotworów oraz kierownika Krajowego Rejestru Nowotworów. Od 2016 roku dyrektor WHO Collaborating Center for Tobacco Control oraz członkini Krajowej Rady do spraw Onkologii przy Ministrze Zdrowia. Przedstawicielka Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie w Rządowej Radzie Ludnościowej. Członkini Komitetu Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk. Uczestniczyła w badaniach populacyjnych czynników ryzyka zachorowalności na nowotwory złośliwe (tytoń, alkohol, dieta, procesy demograficzne) oraz w monitorowaniu geograficznego zróżnicowania zachorowalności i umieralności na nowotwory złośliwe w Polsce. Była inicjatorką i współautorką opracowań dotyczących analizy przeżywalności polskich pacjentów. Jest współautorką rocznego biuletynu dotyczącego nowotworów złośliwych w Polsce oraz opracowania dotyczącego prognoz epidemiologicznych. Jest członkinią Polskiego Komitetu TNM International Union Against Cancer oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Polskiej Unii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Badań nad Rakiem Piersi. Od 2011 jest redaktorką działu w czasopiśmie „NOWOTWORY Journal of Oncology”, a od 2016 członkiem zespołu redakcyjnego czasopisma „Oncology in clinical practice”. Autorka ponad 60 publikacji. do góry

Krzysztof Giannopoulos
Krzysztof Giannopoulos

Prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos jest kierownikiem Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i lekarzem kierującym Oddziałem Hematologicznym Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im św. Jana z Dukli. Został powołany na stanowisko Dyrektora Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie na kadencję 2020-2024. Jest ekspertem z dziedziny hematologii klinicznej i doświadczalnej. W badaniach naukowych zajmuje się biologią molekularną oraz charakterystyką procesów immunologicznych w przebiegu rozrostowych chorób hematologicznych. Wyniki pierwszych prób klinicznego stosowania immunoterapii oraz leczenia lekami immunomodulującymi chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową, szpiczaka plazmocytowego oraz ostre białaczki szpikowe zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach min.: Blood, Leukemia, Haematologica, British Journal of Cancer, British Journal of Haematology. Jest autorem i współautorem zaleceń dotyczących leczenia chorych na nowotwory hematologiczne oraz rozdziałów w podręcznikach medycznych. Dorobek naukowy został wyróżniony licznymi nagrodami min.: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministra Zdrowia, POLITYKI, Międzynarodowego Towarzystwa Hematologów (ISH) oraz Bene Meritus Terrae Lubliniensi. Indeks Hirscha całości dorobku naukowego wynosi 23. Prezentował prace naukowe na najważniejszych konferencjach hematologicznych w kraju i zagranicą. Był kierownikiem grantów naukowych Fundacji Else-Kröner-Fresenius, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej min.: HARMONIA, OPUS, START, POWROTY, KOLUMB oraz FOCUS, tego ostatniego na tworzenie zespołu badawczego w dziedzinie onkologii. Przebywał łącznie 3 lata na stypendiach naukowych finansowanych przez DAAD, KAAD oraz Fundację na Rzecz Nauki Polskiej na III Oddziale Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu w Ulm (Niemcy) kierowanym przez Prof. Hartmuta Döhnera. Prof. Krzysztof Giannopoulos jest współzałożycielem oraz pierwszym przewodniczącym sekcji młodych Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, współzałożycielem oraz pierwszym przewodniczącym stowarzyszenia Hematologia Nowej Generacji, współzałożycielem i członkiem zarządu Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego, reprezentantem Prezydium Polskiej Grupy Szpiczakowej, członkiem zarządu Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków oraz członkiem Rady Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie, Rady Programowej kierunku Biomedycyna na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie, Studium Medycyny Molekularnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Rady Społecznej ds. Ochrony Zdrowia województwa lubelskiego. W latach 2011-2019 był Redaktorem Naczelnym Acta Haematologica Polonica. W 2019 roku otrzymał „Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości” za wybitne osiągnięcia w sektorze ochrony zdrowia oraz został zaliczony do grona 100 najbardziej wpływowych osób w medycynie w Polsce. do góry

Roman Jacek Kolek
Roman Jacek Kolek

Polski samorządowiec, lekarz i działacz mniejszości niemieckiej, od 2010r. wicemarszałek województwa opolskiego. W latach 1999–2002 pozostawał dyrektorem Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. W 2002 przeszedł na stanowisko wicedyrektora Opolskiej Regionalnej Kasy Chorych ds. medycznych, następnie objął analogiczne stanowisko w opolskim oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Działał także społecznie, biorąc udział w konsultacjach dotyczących zmian w polityce zdrowotnej państwa i w programie racjonalizacji antybiotykoterapii. Zaangażował się politycznie w działania mniejszości niemieckiej w ramach Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim. W 2002, 2014 i 2018 uzyskiwał mandat radnego sejmiku opolskiego II, V i VI kadencji. W sejmiku pełnił funkcję przewodniczącego klubu radnych Mniejszości Niemieckiej. W 2015 bez powodzenia kandydował do Sejmu z drugiego miejsca listy Mniejszości Niemieckiej (zdobył 3395 głosów) , a w 2019 do Senatu, zajmując 3. miejsce w okręgu. W 2010 objął urząd wicemarszałka województwa opolskiego, pozostawał na stanowisku po wyborach w 2014 i 2018 W 2017 wraz innymi działaczami MN współtworzył partię „Regionalna. Mniejszość z Większością”, w 2018 został zastępcą jej przewodniczącego. Prowadził zajęcia na kursach dla lekarzy, a także w ramach Studium Farmakoekonomiki, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego na Politechnice Warszawskiej. Opublikował prace naukowe z zakresu zdrowia publicznego i finansów służby zdrowia, a także analizy kosztów wydatków świadczeń zdrowotnych udzielanych na rzecz ubezpieczonych oraz wykłady dla lekarzy w ramach szkoleń i kursów z zakresu zdrowia publicznego oraz ubezpieczeń zdrowotnych. Współorganizował  wiele konferencji z zakresu polityki zdrowotnej i finansowania świadczeń zdrowotnych w tym Brytyjsko-Polskiego Forum Ochrony Zdrowia, Polsko-Ukraińskiego Forum Ochrony Zdrowia, Polsko-Niemieckiego Forum Zdrowia. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji z zakresu zdrowia publicznego i finansowania świadczeń zdrowotnych. Jestem członkiem grupy roboczej przy Związku Pracodawców RP opracowywania kierunków zmian w polityce zdrowotnej państwa w ramach inicjatywy „Akademia Zdrowia 2013. do góry

Mariusz Kordecki
Mariusz Kordecki

Ekspert i praktyk w obszarze projektów medycznych, CRO, EBM i HTA. Z wieloletnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej oraz instytucjach publicznych. CEO w firmie HTA Registry. Współautor publikacji naukowych, wykładowca zewnętrzny CMUJ, ekspert kliniczny TUV NORD, aktywny szkoleniowiec. Absolwent CMUJ IZP w Krakowie. do góry

Dorota Korycińska
Dorota Korycińska
Dorota Korycińska jest psychologiem społecznym. Od 20 lat zaangażowana w działania na rzecz pacjentów i rodzin obciążonych chorobami rzadkimi oraz osób niepełnosprawnych. Współzałożyciel i od 2009 roku Prezes Zarządu Stowarzyszenia Neurofibromatozy Polska (dawniej Stowarzyszenie Pacjentów z chorobą Recklinghausena i innymi schorzeniami z grupy fakomatoz). Od lat nie ustaje w wysiłkach, by zapewnić chorym z neurofibromatozami systemową opiekę zdrowotną. Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Federacji Onkologicznej. do góry
Katarzyna Kotulska-Jóźwiak
Katarzyna Kotulska-Jóźwiak

Profesor neurologii i neurologii dziecięcej, kierownik Kliniki Neurologii i Epileptologii Instytutu „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka”, Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej w Instytucie Zdrowia Dziecka (CMHI) w Warszawie, który jest referencyjnym szpitalem pediatrycznym dla Polski. Przedstawiciel Polski w Zarządzie Państw Członkowskich UE do spraw Europejskich Sieci Referencyjnych, Zastępca przewodniczącego Zespołu do Spraw Chorób Rzadkich, Przewodnicząca zespołu koordynującego program leczenia rdzeniowego zaniku mięśni. Członek komitetu naukowego MAB BrainCity. Absolwentka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, prowadzi badania naukowe w dziedzinie neurologii wieku rozwojowego, przede wszystkim w zakresie epileptogenezy i chorób skórno-nerwowych. W przeszłości kierownik i wykonawca kilkunastu grantów krajowych i międzynarodowych. Autorka ponad 150 recenzowanych artykułów w czasopismach naukowych. do góry

Oskar Kowalski
Oskar Kowalski

Dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM, absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Obecnie zatrudniony na stanowisku profesora SUM w Zakładzie Żywienia Człowieka, Katedry Dietetyki Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu. Ponadto od 2003 r. pełni funkcję Kierownika Pracowni Elektrofizjologii i Elektro-stymulacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Pan dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM jest aktywnym członkiem Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego pełni funkcję Skarbnika. Pan dr hab. n. med. Oskar Kowalski, prof. SUM jest Konsultantem w Agencji Technologii Medycznych i Taryfikacji. Aktywnie bierze udział w projektach badawczych. Jest laureatem licznych nagród Rektora w zakresie działalności naukowej. Od 1 września 2020 Prorektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach do spraw kształcenia podyplomowego. do góry

Maciej Krawczyk
Maciej Krawczyk

Prezes Krajowej Rady Fizjoterapeutów, mgr rehabilitacji ruchowej, doktor nauk o kulturze fizycznej w dziedzinie rehabilitacji, doktor habilitowany nauk medycznych, specjalista fizjoterapii. Absolwent Wydziału Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego. Reprezentuje Krajową Izbę Fizjoterapeutów wobec podmiotów zewnętrznych, koordynuje prace KIF, realizującej zadania wyznaczone przez I Krajowy Zjazd Fizjoterapeutów, mianuje przewodniczących i członków zespołów tematycznych KIF, dba o warunki dla działania Sądu Dyscyplinarnego KIF, Wyższego Sądu Dyscyplinarnego KIF, Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej KIF i jego zastępców oraz Komisji Rewizyjnej KIF. Zainteresowania zawodowe: neurologia odtwórcza, antropologia, kinezjologia. do góry

Brygida Kwiatkowska
Brygida Kwiatkowska (SPC)

Reumatolog, Zastępca Dyrektora ds. klinicznych w Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie, Przewodnicząca Narodowej Rady Reumatologii, Sekretarz Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego. Zainteresowania badawcze Pani Profesor dotyczą diagnostyki i leczenia schorzeń reumatycznych. Swoje prace prowadzi wielokierunkowo, poszerzając wiedzę z innych dyscyplin medycznych powiązanych z chorobami reumatycznymi. Propaguje zastosowanie nowych technik diagnostycznych w rozpoznawaniu chorób reumatycznych jak i wprowadza najnowsze, dostępne metody terapeutyczne. Na jej dorobek naukowy składa się 46 publikacji : 12 oryginalnych pełnotekstowych prac naukowych, 26 prac poglądowych, 4 opisy przypadków, 11 rozdziałów do podręczników, w tym 2 rozdziały do podręcznika o zasięgu międzynarodowym (wydany w języku angielskim), 2 komentarze redakcyjne. W większości prac jest pierwszym autorem, pełniąc rolę wiodącą w koncepcji tematu, opracowaniu wyników i przygotowaniu do druku. Ponadto opublikowała 15 doniesień zjazdowych w suplementach do zagranicznych i polskich czasopism naukowych. do góry

Line Helen Linstad
Line Helen Linstad
Line Helen Linstad pracuje w Norweskim Centrum Badań E-Zdrowia (Norwegian Centre for E-Health Research) od 2002 roku. W 1994 roku trzymała tytuł magistra nauk politycznych na Uniwersytecie w Oslo. Ukończyła również studia magisterskie na kierunku zarządzanie w Norweskiej Szkole Handlowej (BI), kursy zarządzania projektami w BI Tromsø oraz kursy z zarządzania wewnętrznego w Szpitalu Uniwersyteckim Północnej Norwegii (UNN). Posiada doświadczenie w zarządzaniu i zarządzaniu projektami. Członkini HIMSS Europe Governing Council w latach 2015-2017. Członkini Rady Dyrektorów ETHEL przez dwie kadencje w latach 2011-2015. Doradczyni w Barcelona Mobile World mHealth Centre. Niedawno rozpoczęła doktorat z e-zdrowia. Wcześniej pracowała jako planista ds. zdrowia w Regionalnej Radzie Zdrowia i Opieki Społecznej dla Regionalnego Urzędu Zdrowia Norwegii Północnej oraz jako badaczka w Norweskiej Federacji Organizacji ds. osób niepełnosprawnych (FFO). do góry
Maria Libura
Maria Libura

Kierownik Zakładu Dydaktyki i Symulacji Medycznej Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia. Prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z zespołem Pradera-Willego.  Członek Rady Ekspertów przy Rzeczniku Praw Pacjenta. do góry

Adam Maciejczyk
Adam Maciejczyk

Onkolog, specjalista z zakresu radioterapii onkologicznej oraz dyrektor Dolnośląskiego Centrum Onkologii, kierownik Kliniki Radioterapii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prezes Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz prezes Ogólnopolskiego Zrzeszenia Publicznych Centrów i Instytutów Onkologicznych. Specjalizuje się w terapii nowotworów wieku dziecięcego. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej (PTRO), a także koordynatorem Sekcji Radioterapii Pediatrycznej w Polskiej Pediatrycznej Grupie Guzów Litych. Jest również członkiem European Society for Therapeutic Radiology and Oncology (ESTRO), Pediatric Radiation Oncology Society (PROS). Jest członkiem Krajowej Rady ds. Onkologii z ramienia Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, Rady Naukowej Centrum Onkologii-Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz Rady Przejrzystości Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. W 2019 r. został powołany przez Ministra Zdrowia do uczestnictwa w pracach Zespołu do spraw opracowania Narodowej Strategii Onkologicznej. Jest również nauczycielem akademickim. W 2019 r. był współautorem licznych prac i streszczeń, w tym m.in. prac pt. The effect of YAP expression in tumor cells and tumor stroma on the prognosis of patients with squamous cell carcinoma of the oral cavity floor and oral surface of the tongue, czy „The effect of the population-based cervical cancer screening program on 5-year survival in cervical cancer patients in Lower Silesia”. do góry

Maciej Niewada
Maciej Niewada

Farmakolog kliniczny, neurolog; adiunkt w Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.  W 1997 roku ukończył Warszawski Uniwersytet Medyczny na Wydziale Lekarskim. Równolegle studiował w Szkole Głównej Handlowej, gdzie w 2000 roku uzyskał tytuł magistra ekonomii. Od 1997 roku pracuje w Katedrze Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w której w 2013 roku uzyskał specjalizację z farmakologii klinicznej. Wykładowca Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, specjalista w Komitecie Terapii i Nauk o Leku V Wydziału Nauk Medycznych PAN. W latach 2000-2006 był asystentem w II Klinice Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii. W 2004 roku otrzymał stopień doktora nauk medycznych (rozprawa doktorska dotyczyła kosztów udaru z perspektywy społecznej), a w 2013 doktora habilitowanego (na podstawie pracy dotyczącej Szpitalnego Rejestru Udarów Mózgu w Polsce). Od 2009 roku pełni funkcję Prezesa firmy konsultingowej – HealthQuest, działającej w obszarze oceny technologii medycznych i refundacji. Jest współautorem wytycznych w zakresie oceny technologii medycznych przyjętych przez Agencję Oceny Technologii Medycznych, a także współautorem raportów oceny technologii medycznych, analiz kosztów, badań epidemiologicznych oraz dotyczących jakości życia i użyteczności. Należy również do założycieli Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego (ISPOR Poland Chapter), w którym pełni obecnie funkcję Prezesa. Ponadto współpracuje z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia oraz medycznymi towarzystwami naukowymi. Zainteresowania naukowe: ocena technologii medycznych, farmakoepidemiologia, profilaktyka chorób naczyniowych mózgu. do góry

James O’Brien
James O’Brien
Przewodniczący, dyrektor, członek Rady Doradczej i CEO w International Prader-Willi Syndrome Organisation (IPWSO; międzynarodowa organizacja non-profit zapewniająca wsparcie dla osób z zespołem Pradera-Williego) z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem na szczeblu zarządzającym w sektorze publicznym, prywatnym i non-profit, ze szczególnym uwzględnieniem branży budowniczej, edukacyjnej oraz branży usług dla osób niepełnosprawnych. Przewodniczący stowarzyszenia Prader-Willi Syndrome (Australia), gdzie niedawno kierował połączeniem stanowych stowarzyszeń PWS w celu utworzenia zjednoczonego stowarzyszenia obejmującego całą Australię. Wiceprzewodniczący Międzynarodowej Organizacji Zespołu Pradera-Williego, umożliwiającego podejmowanie w Australii i na świecie inicjatyw i badań poprawiających jakość życia pacjentów z PWS na całym świecie; Członek Rady Global Genes RARE Global Advocacy Leadership Council, zajmującej się potrzebami i sposobami zakładania organizacji wspierających osoby dotknięte PWS i ich rodziny na całym świecie. Założyciel i Dyrektor Generalny PWS Better Living Foundation Ltd., gdzie bada możliwości lokalnego rozwoju mieszkalnictwa dla osób z PWS i ich rodzin. Ukończył kurs dla dyrektorów przedsiębiorstw w Australian Institute of Company Directors, posiada licencję na pośrednictwo w zakresie nieruchomości komercyjnych oraz dyplom ukończenia studiów wyższych w zakresie finansów stosowanych. do góry
Maria Piętak-Frączek
Maria Piętak-Frączek

Pracuje W Urzędzie Miasta Krakowa od 20 lat od 1999 r. Ukończyła studia wyższe w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Ochrony Zdrowia, Instytut Pielęgniarstwa,  w roku 1997 studia podyplomowe w zakresie promocji zdrowia w Instytucie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, w 2012 roku studia podyplomowe o kierunku „Gospodarka i administracja publiczna” w ramach Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz w roku 2019 studia podyplomowe o kierunku „ HTA i EBM   w zarządzaniu w ochronie zdrowia”  w ramach projektu „Rozwój kompetencji kadry administracyjnej i zarządzającej dla poprawy jakości w ochronie zdrowia” organizowanego przez Uniwersytet Jagielloński, Wydział Nauk o Zdrowiu. Od początku swojej pracy zajmuje się opracowaniem założeń Miejskiego Programu Ochrony Zdrowia „Zdrowy Kraków”, organizacją konferencji, szkoleń i imprez plenerowych o charakterze zdrowotnym w tym „Krakowskich Dni Zdrowia”. Współpracuje z licznymi regionalnymi i krajowymi instytucjami działającymi w ochronie zdrowia. Jednocześnie jest przedstawicielem Gminy Miejskiej Kraków w Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich i  Prezesem  Zarządu Stowarzyszenia. W ramach tej działalności jest m.in. współorganizatorem spotkań  dla miast członkowskich w zakresie istotnych problemów ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. do góry

Robert Plisko
Robert Plisko

Prezes HTA Consulting od 2006 roku, jeden z założycieli firmy. Magister ekonomii (Akademia Ekonomiczna w Krakowie). Swoją pracę rozpoczynał w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Autor wielu publikacji z zakresu HTA i ochrony zdrowia. Jako doradca Banku Światowego uczestniczył w realizacji projektów prowadzonych w Serbii. Kieruje Działem Analiz Ekonomicznych firmy HTA Consulting i realizuje projekty w Azji i Australii. Spokój i zdrowy rozsądek to drugie i trzecie imię Roberta. do góry

Tomasz Jan Prycel
Tomasz Jan Prycel

Sekretarz i Dyrektor Zarządzający CEESTAHC. Absolwent Wydziału Lekarskiego Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego i Podyplomowego Studium Zarządzania w Ochronie Zdrowia  w Instytucie Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera. Ekspert w obszarze współpracy i tworzenia projektów zdrowotnych z jednostkami samorządu terytorialnego, z wieloletnim doświadczeniem w tworzeniu platform edukacyjnych wspomagających proces tworzenia wysokiej jakości programów zdrowotnych w istotnych obszarach zdrowia publicznego. Prezes Europejskiej Fundacji Rozwiązywania Problemów Zdrowotnych. Współtwórca projektu edukacyjnego „ZdrowieCzłowiekProfilaktyka” adresowanego do środowisk samorządowych oraz pracodawców. Inicjator portalu ww.dobreprogramyzdrowotne.pl zawierającego Kreator Programów Zdrowotnych oraz materiały edukacyjne dla twórców programów polityki zdrowotnej. do góry

Przemysław Ryś

Dyrektor Działu Analiz Klinicznych Firmy HTA Consulting. Lekarz z wykształcenia – ukończył Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracował w Szpitalu im. Dietla oraz w Szpitalu Uniwersytecki w Krakowie. Przemysław prowadzi Dział Analiz Klinicznych, kieruje projektami realizowanymi w Polsce oraz w Europie. Jest autorem publikacji klinicznych oraz metodycznych, a także recenzentem czasopism naukowych. Doskonały detalista, posiada też umiejętność zadawania trafnych pytań klinicznych i metodycznych. do góry

Holger Schünemann
Holger Schünemann

Prof. Schünemann jest kierownikiem Zakładu metodologii badań medycznych, dowodów naukowych i skutków (en. Department of Health Research Methods, Evidence, and Impact) (dawniej „Zakład Epidemiologii klinicznej i Biostatystyki”, en. Department of Clinical Epidemiology and Biostatistics). Jest dyrektorem Cochrane Canada, współdyrektorem Uniwersytetu McMaster – centrum współpracującego z WHO w zakresie formułowania polityki na podstawie dowodów naukowych (od 2018 r.) oraz centrum McMaster GRADE, współprzewodniczy grupie roboczej GINATHA – Sieci Międzynarodowych Wytycznych (en. Guidelines International Network) oraz Międzynarodowej Sieci Agencji Technologii Medycznych (en. International Network of Health Technology Agencies). Pracował jako doradca metodyczny w ponad 20 komitetach ekspertów ds. wytycznych Komisji Europejskiej i WHO oraz jako doradca krajów członkowskich. W latach 2005-2009 pracował we Włoskim Narodowym Centrum Onkologii w Rzymie, gdzie w latach 2007-2009 pełnił funkcję tymczasowego kierownika oddziału epidemiologii, a następnie przeniósł się na Uniwersytet McMaster, gdzie pracował jako profesor zwyczajny i został kierownikiem zakładu Epidemiologii klinicznej i Biostatystyki. Swoją drugą i ostatnią kadencję zakończył w czerwcu 2019 r., a obecnie zajmuje się projektami badawczymi i wdrożeniowymi związanymi z wytycznymi i przeglądami systematycznymi. Pełnił funkcję doradcy ministerstw zdrowia, innych organizacji rządowych oraz wielu stowarzyszeń zawodowych podczas przygotowywania programów syntezy wiedzy oraz wytycznych, a także był współprzewodniczącym grupy roboczej GRADE ((www.gradeworkinggroup.org), gdzie odegrał kluczową rolę w tworzeniu 16 centrów oraz sieci GRADE na całym świecie. W swojej pracy naukowej koncentruje się na syntezie dowodów naukowych, badaniach jakości życia oraz przedstawianiu i opracowywaniu zaleceń dotyczących opieki zdrowotnej, obejmujących zarówno medycynę kliniczną, jak i zdrowie publiczne. Jest autorem lub współautorem ponad 600 recenzowanych publikacji, od 2015 r. rokrocznie wymieniany jest przez Thomson Reuters jako jeden z 3 000 najbardziej wpływowych umysłów naukowych obecnych czasów, a także znajduje się na liście 1 500 najczęściej cytowanych naukowców wszech czasów. Jest redaktorem naczelnym magazynu „Health and Quality of Life Outcomes”. Aktywne wykonywanie zawodu internisty pozwala mu na realizację zamiłowania do opieki nad pacjentem, a także sprawia, że jego badania są zorientowane na ludzi. do góry

Zbigniew Szawarski
Zbigniew Szawarski – przewodniczący SPC
Prof. dr hab. Zbigniew Szawarski – polski etyk i filozof medycyny, doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny. Od 1963 związany z Instytutem Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, na tej uczelni obronił doktorat i uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Został profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Filozofii Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Objął stanowisko głównego specjalisty w Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakładzie Higieny. Był sekretarzem Komitetu Etyki w Nauce Polskiej Akademii Nauk. Został przewodniczącym Komitetu Bioetyki PAN oraz członkiem Komitetu Narodowego do spraw Współpracy z Europejską Siecią Komisji do spraw Rzetelności w Nauce (ENRIO). Autor licznych artykułów i prac z zakresu etyki medycznej. Członek i były prezydent European Society for Philosophy of Medicine and Health Care. W latach 1990-99 wykładowca University of Wales Swansea w Wielkiej Brytanii. do góry
Tomasz Tatara
Tomasz Tatara
Dr n. o zdrowiu Tomasz Tatara – absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Adiunkt w Zakładzie Zdrowia Publicznego WUM, p.o Kierownika Działu Programów Polityki Zdrowotnej Wydziału Oceny Technologii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. do góry
Victoria Thomas
Victoria Thomas

Victoria pełni rolę przewodniczącej w Programie Zaangażowania Społecznego w NICE od 2009 r., a początki jej udziału w Programie sięgają 2001 r. Po zdobyciu dyplomu z historii sztuki praca Victorii była związana wyłącznie z sektorem publicznym i wolontariatem; wyspecjalizowała się w działaniach na rzecz poprawy jakości opieki zdrowotnej oraz zaangażowania pacjentów i zaangażowania społecznego. Praca magisterska Victorii, z dziedziny nauk ścisłych i społeczeństwa, skupiała się na kwestiach komunikacji naukowej, nauk ścisłych i opinii publicznej oraz zaangażowaniu laików w inicjatywy związane z ochroną zdrowia opartą na dowodach naukowych. Do zainteresowań Victorii należą procesy wspólnego podejmowania decyzji, w szczególności rola krajowych wytycznych klinicznych jako podstawy świadomego podejmowania decyzji zarówno przez pacjentów, jak i lekarzy.
do góry

Roman Topór-Mądry
Roman Topór-Mądry
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Lekarz, specjalista zdrowia publicznego, epidemiolog. Konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego w województwie małopolskim. Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Uczestnik i koordynator wielu projektów naukowych, pracował w zespołach doradczych m.in. Ministerstwa Zdrowia, towarzystw naukowych, samorządów lokalnych, Komisji Europejskiej, Banku Światowego. do góry
Magdalena Władysiuk
Magdalena Władysiuk
Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC, Prezes Zarządu MedInvest Scanner, Wiceprezes firmy HTA Consulting, w której odpowiedzialna jest za strategiczny rozwój firmy. Jej głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości informacji i danych w oparciu o EBM i HTA. Podejmuje działania nie tylko na terenie Polski, ale także w Europie i Azji. Jej kluczowym zadaniem jest poprawa wyników leczenia pacjentów poprzez podejmowanie lepszych decyzji leczniczych. W CEESTAHC jest odpowiedzialna za przygotowanie i zapewnienie platformy do dyskusji dla wszystkich zainteresowanych grup interesów w sektorze opieki zdrowotnej. Misją CEESTAHC jest poprawa jakości opieki zdrowotnej w oparciu o dowody. Jest absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie oraz Ekonomii i MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2006-2008 była członkiem corocznych spotkań HTAi. do góry
Marek Wójcik
Marek Wójcik
Marek Andrzej Wójcik  polski samorządowiec, wykładowca akademicki i urzędnik państwowy, z wykształcenia pedagog, w latach 2014–2015 podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, doradca ministra zdrowia w zakresie restrukturyzacji szpitali oraz sekretarz zespołu ds. decentralizacji przy ministrze administracji i cyfryzacji. Pełnomocnik do spraw legislacyjnych Zarządu Związku Miast Polskich. Wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Wyższej Szkoły Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu, Uczelni Łazarskiego w Warszawie, Szkoły Głównej Handlowej oraz Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim. Współautor kilkuset publikacji oraz koordynator i trener projektów z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, podmiotów gospodarczych, przedsiębiorczości, finansów publicznych, funduszy przedakcesyjnych i strukturalnych, zarządzania projektami, budowania partnerstw lokalnych, kształcenia zawodowego, zarządzania. Był redaktorem naczelnym dzienników „Warto Wiedzieć” oraz „SamorządTak”. Licencjonowany, zawodowy zarządca nieruchomości. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych w spółkach skarbu państwa. Członek rad nadzorczych firm z branży energetycznej, paliwowej, transportowej oraz informatycznej. Członek Rady do spraw Zdrowia Publicznego oraz członek i przewodniczący Rady Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Założyciel i pierwszy dyrektor Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego. W działalności społecznej mi.in.: Członek Rady Fundacji Chrobrego, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Demokracja I Gospodarka, Przewodniczący Rady Społecznej SPZOZ Sądeckie Pogotowie Ratunkowe, Członek Zarządu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości” Klub Sądecki”, Sekretarz Zarządu Małopolskiej Organizacji Turystycznej, Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia imienia Świętego Floriana, Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia „Ziemia Sądecka”, Członek Zarządu Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, Członek Zarządu CKS Budowlani Częstochowa. do góry
Chris Brookes

NAME

bio do góry

pl_PLPolski
en_GBEnglish (UK) pl_PLPolski