Sesje

18. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2023 Integrating evidence for enhanced outcomes
9-10 października 2023 | stacjonarnie + ONLINE

Program  |  Sesje  | Prelegenci  |  Partnerzy  |  Warunki uczestnictwa  |  PDF file Preliminary Programme PL – 2 MB  |  PDF file Final Programme PL – 4 MB

Poprzednie edycje:  200620072008200920102011 |  2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Galerie:  20062007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

Sesja 1: Otwarcie Sympozjum

Dzień 1: poniedziałek, 9 października 2023, godz. 9.00-10.30

Ewolucja HTA będzie napędzana i kształtowana postępem technologicznym, wartościami społecznymi, trendami w opiece zdrowotnej oraz globalnymi wyzwaniami. Wypracowanie nowego podejścia do oceny technologii medycznych powinno gwarantować pacjentom dostęp do terapii, które oferują rzeczywistą wartość (są bezpieczne i skuteczne). Integracja danych z tych obszarów (w tym ich ocena w określonych wymiarach) oraz tworzenie dowodów naukowych będą możliwe dzięki następującym trendom:

 1. Integracja Dowodów z Rzeczywistej Praktyki Klinicznej (RWE). Organizacje HTA mogą coraz częściej wykorzystywać RWE (czyli dane zebrane poza kontrolowanymi badaniami klinicznymi, takie jak elektroniczna dokumentacja medyczna) do informowania zarówno pacjentów, jak i świadczeniodawców czy decydentów.
 2. AI. Wraz z postępami w dziedzinie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego, przyszłe procesy HTA mogą korzystać z tych narzędzi do analizy skomplikowanych zestawów danych i dokładniejszego modelowania długoterminowych wyników zdrowotnych.
 3. Medycyna Spersonalizowana. W miarę jak medycyna staje się bardziej dostosowana do indywidualnych pacjentów, HTA będzie musiała dostosować swoje metody do oceny wartości terapii dla mniejszych populacji pacjentów.
 4. Dostosowywanie oceny do szybko pojawiających się innowacji. W obliczu często pojawiających się nowych technologii, takich jak terapie genowe, nanomedycyna czy cyfrowe rozwiązania zdrowotne, HTA będzie musiała być elastyczna i dostosowywać swoje metody, aby odpowiednio oceniać te innowacje.
 5. Holistyczne podejście do HTA. Oprócz skuteczności klinicznej i kosztowej, przyszłe HTA może integrować szersze wpływy społeczne, takie jak zrównoważony rozwój środowiskowy czy czynniki społeczno-ekonomiczne.
 6. Globalna współpraca. Wraz z rosnącą globalizacją opieki zdrowotnej, agencje HTA mogą ściślej współpracować, dzieląc się wiedzą i metodologią, aby zapewnić spójne i wysokiej jakości oceny.
 7. Kwestie etyczne. Ramy etyczne mogą stać się bardziej widoczne w HTA, aby rozwiązać wyzwania związane z równością, dostępem i wartościami społecznymi.
 8. Włączanie pacjenta. W miarę wzrostu nacisku na opiekę skoncentrowaną na pacjencie, pacjenci mogą odgrywać ważniejszą rolę w procesach HTA, dostarczając informacji o preferencjach, jakości życia i postrzeganą przez nich wartość technologii.
 9. Dynamiczna reocena. W miarę szybkiego rozwoju technologii i terapii może pojawić się potrzeba regularniejszych reewaluacji technologii po wprowadzeniu do systemu opieki zdrowotnej, aby zapewnić ich ciągłą wartość i bezpieczeństwo na najlepszym dostępnym poziomie.
 10. Przejrzystość procesów. Proces HTA może stać się jeszcze bardziej przejrzysty, z szerszym zaangażowaniem interesariuszy i modelem otwartego dostępu do metodologii i wyników. do góry

Prelegenci:
* udział niepotwierdzony

Magdalena Władysiuk
Magdalena Władysiuk
Daniel Ollendorf
Daniel Ollendorf
Michael Schlander
Michael Schlander
Jacek Siwiec
Jacek Siwiec
Maciej Miłkowski
Maciej Miłkowski*
Tomasz Jan Prycel
Tomasz Jan Prycel

Sesja 2: Międzynarodowy rozwój HTA

Dzień 1: poniedziałek, 9 października 2023, godz. 10.45-12.45

Obecnie w Uni Europejskiej rozwijane są dwa przedsięwzięcia, których celem jest integracja danych na poziomie międzynarodowym:

 1. EHDS – Europejską Przestrzeń Danych Zdrowia
 2. JCA – Wspólna Ocena Kliniczna

Kluczowym elementem tych dwóch inicjatyw jest stworzenie mechanizmów i procedur do analizy danych zdrowotnych i zwiększenie znaczenia RWE w opiece zdrowotnej. EHDS i JCA zestawione razem mają potencjał, by przekształcić europejską opiekę zdrowotną. Zapewnią one system, w którym decyzje medyczne opierają się na dowodach, są wszechstronne i odzwierciedlają rzeczywiste scenariusze. Gdy Unia Europejska od wielu lat dąży do stworzenia zunifikowanego krajobrazu danych zdrowotnych dzięki EHDS, kluczowe będzie symbiotyczne powiązanie między JCA (dane kliniczne) a RWE (dane od pacjentów). RWE, pochodzące z rzeczywistych danych (RWD), takich jak elektroniczne zapisy zdrowotne, rejestry pacjentów i aplikacje zdrowotne, dostarcza wglądu w wyniki pacjentów, schematy leczenia i koszty medyczne w rutynowych ustawieniach klinicznych. W przeciwieństwie do tradycyjnych badań klinicznych, które odbywają się w kontrolowanych środowiskach, RWE oferuje bardziej wszechstronne spojrzenie na to, jak leczenie działa w codziennym życiu, a jego znaczenie jest coraz bardziej doceniane w kontekście regulacji i oceny technologii medycznych.

Europejska Przestrzeń Danych Zdrowotnych (EHDS) stanowi przełomowe podejście do opieki zdrowotnej w Unii Europejskiej. Jest to inicjatywa mająca na celu zapewnienie dostępu, udostępniania i wykorzystania danych zdrowotnych między państwami członkowskimi, zachowując jednocześnie najwyższe standardy ochrony danych. EHDS będzie w przyszłości platformą transgranicznych badań klinicznych, przedmiotem analiz zdrowotnych i jednym z kluczowych elementów usług zdrowotnych.

Wspólna Ocena Kliniczna (JCA) odgrywa także kluczową rolę w tej zmianie podejść. Analizuje ona korzyści kliniczne nowych technologii medycznych, umożliwiając podejmowanie w przyszłości decyzji w ochronie zdrowia w całej Europie. Dzięki wypracowaniu wspólnej metodyki i, w coraz większym stopniu, integracji dowodów naukowych (w tym także RWE), JCA może wzmacniać w przyszłości ocenę w oparciu o dane z praktyki klinicznej z całego obszaru UE. do góry

Prelegenci:
* udział niepotwierdzony

Marta Musidłowska
Marta Musidłowska
Jan Zygmuntowski
Jan Zygmuntowski
Michał Byliniak
Michał Byliniak
Karen Facey
Karen Facey
Clifford Goodman
Clifford Goodman
Magdalena Władysiuk
Magdalena Władysiuk

Sesja 3: Wyzwania dla samorządów
– czas trudnych decyzji, czas wyborów…

Dzień 1: poniedziałek, 9 października 2023, godz. 13.45-15.45

Krajobraz po pandemii niesie ze sobą wyjątkowe wyzwania dla samorządu terytorialnego w wielu dziedzinach. Te trudności są szczególnie dostrzegalne w zakresie profilaktyki oraz realizacji zadań zdrowia publicznego, takich jak edukacja zdrowotna czy wczesne wykrywanie chorób. Od 2017 roku systematycznie obserwujemy spadek liczby programów polityki zdrowotnej ocenianych przez AOTMiT. Uproszczenia w ocenie tych programów przez AOTMiT, polegające na wprowadzeniu programów modelowych (rekomendacji), nie rekompensują tego spadku. W wielu samorządach obniżono budżety przeznaczone na zdrowie. Jest to skutkiem m.in. rosnących kosztów energii elektrycznej, spadku dochodów samorządów czy konieczności wsparcia działań związanych z konfliktem na Ukrainie. Na tę sytuację nakładają się dodatkowe problemy, takie jak opóźnienia w diagnostyce powstałe podczas pandemii, kryzys demograficzny, trudności w pozyskaniu środków z funduszy europejskich oraz komplikacje związane z wyborami parlamentarnymi i samorządowymi.

Przy podejmowaniu decyzji kluczowe jest posiadanie rzetelnych danych, współpraca w zespole oraz dzielenie się doświadczeniami i materiałami edukacyjnymi. Może to przyczynić się do lepszego wykorzystania zasobów samorządów. W ramach Akademii Samorządowca co roku poruszane są aktualne tematy i wyzwania. W pierwszej części przedstawimy możliwości i zakres wykorzystania przez samorządy środków z Funduszu Medycznego jako nowego narzędzia finansowania programów polityki zdrowotnej. Omówimy też konkretne propozycje programów w zakresie diabetologii, onkologii i chorób zakaźnych. Ze względu na obecną sytuację na Ukrainie, przewidziano również sesję dotyczącą opieki zdrowotnej dla uchodźców z tego kraju, uwzględniając zarówno jej zakres, jak i aspekty komunikacyjne. Serdecznie zapraszamy do udziału. do góry

Prelegenci:
* udział niepotwierdzony

Maciej Miłkowski
Maciej Miłkowski*
Tadeusz Jędrzejczyk
Tadeusz Jędrzejczyk
Krzysztof Tomasiewicz
Krzysztof Tomasiewicz
Michał Seweryn
Michał Seweryn
Marcin Pasiarski
Marcin Pasiarski
Roman Kolek
Roman Kolek
Tomasz Jan Prycel
Tomasz Jan Prycel
Marek Wójcik
Marek Wójcik

Sesja 4: Polska i Ukraina - wspólne wyzwania w zdrowiu

Dzień 1: poniedziałek, 9 października 2023, godz. 16.00-17.00
Ze względu na obecną sytuację na Ukrainie, przygotowaliśmy również sesję dotyczącą wyzwań w polskiej opiece zdrowotnej dla uchodźców z tego kraju, uwzględniając zarówno jej zakres, rolę poszczególnych interesariuszy jak i aspekty komunikacyjne. Napaść Rosji na Ukrainę w dniu 24 lutego 2022 roku wywołała szeroką falę uchodźców. Część z nich została zmuszona do opuszczenia rodzinnych stron ze względu na objęcie tych terenów działaniami wojennymi. Inni zdecydowali się uciec ze względu na ryzyko dalszego postępu wojsk agresora i pogorszenie warunków bytowych. Według szacunków Straży Granicznej od początku rosyjskiej agresji w lutym 2022 roku polską granicę przekroczyło ponad 15,5 miliona ukraińskich uchodźców, głównie kobiet i dzieci. Dla większości z nich Polska była bramą do Europy i stopniowo powyjeżdżali do innych krajów Unii. Część z nich wróciła na Ukrainę po stabilizacji sytuacji na froncie. Obecnie w Polsce przebywa ponad milion ukraińskich uchodźców. Taka sytuacja wpływa rodzi dodatkowe wyzwania dotyczące organizacji opieki zdrowotnej w Polsce, szczególnie po niedawnej pandemii Covid-19. Jednocześnie obywatele Ukrainy zderzają się z polskimi realiami systemowymi, gdyż nie znają zasad funkcjonowania podstawowej, jak również specjalistycznej opieki zdrowotnej w Polsce. Ze względu na odmienną sytuację epidemiologią w Ukrainie konieczne jest wskazywanie możliwości zbudowania odpowiedniego dostępu oraz odpowiedniego poziomu komunikacji dla tej populacji. Mają trudności w znalezieniu właściwej ścieżki rozwiązania swoich problemów zdrowotnych, nie wiedzą jakie świadczenia im przysługują, nie znają swoich praw ani obowiązków. W konsekwencji często nie podejmują leczenia i wycofują się na margines systemu ochrony zdrowia. Jest to niekorzystna sytuacja, bo tracąc kontakt z tak liczną grupą społeczną, tracimy kontrolę nad chorobami. Z uwagi na te zagadnienia zaprosiliśmy do dyskusji przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, samorządów, organizacji pozarządowych polskich i ukraińskich. W trakcie sesji chcemy przedstawić różne punkty widzenia, dobre praktyki lokalne oraz potrzeby uchodźców. Chcemy w trakcie sesji przedstawić różne punkty widzenia, dobre praktyki lokalne, potrzeby uchodźców podjąć próbę wypracowania i wskazania kierunku działań, aby poprawić dwustronną komunikację, zastanowić się nad efektywną edukacją zdrowotną oraz poprawą adaptacji uchodźców w polskim systemie ochrony zdrowia. do góry

Prelegenci:
* udział niepotwierdzony

Maciej Miłkowski
Maciej Miłkowski*
Inna Ivanenko
Inna Ivanenko
Serhii Pekh
Serhii Pekh
Barbara Pepke
Barbara Pepke
Magdalena Ankiersztejn-Bartczak
Magdalena
Ankiersztejn-Bartczak
Magdalena Władysiuk
Magdalena Władysiuk
Maria Piętak-Frączek
Maria Piętak-Frączek
Tomasz Jan Prycel
Tomasz Jan Prycel
Marek Wójcik
Marek Wójcik

Dzień 2  |  wtorek, 10 października 2023

9.00–15.45

Sesja 5: Potrzeba innowacji w HTA

Dzień 2: wtorek, 10 października 2023, godz. 9.00-11.00
W najbliższym czasie ocenę technologii medycznych czeka ewolucja, która przemieni każdy obszar i poziom działania tej dziedzinie. Postęp będzie generowany efektem kuli śnieżnej wywołanej świeżą energią nowych możliwościami zbierania danych i ich analizy. Możliwość zbierania danych masowych w czasie rzeczywistym, stosowanie sztucznej inteligencji i cyfryzacja dokumentacji medycznej otwierają szanse na wielki skok jakościowy, co już obecnie prowadzi do wdrażania nowych metod analizy i wnioskowania. Ewolucja dotknie medycznych, ekonomicznych, społecznych i etycznych aspektów stosowania i oceny technologii medycznych. Na nowo trzeba będzie zbudować metodykę badań klinicznych i poszerzyć ją o możliwości testowania technologii za pomocą zastanych danych, nauczyć się pracować na realnych danych klinicznych z uwzględnieniem elementów kosztowych, uwzględniać preferencje czy nawet nierówności społeczno-ekonomiczne, a przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo danych. Sporym wyzwaniem będzie zapewnienie zrównoważonego rozwoju wszystkich aspektów, żeby niedoinwestowane obszary nie hamowały możliwości postępu w pozostałych. W ramach sesji zostaną poruszone kwestia tworzenia wytycznych i zakresu uwzględnianych dowodów naukowych wraz z wskazaniem zakresu baz danych wykorzystywanych w tym procesie. Wyszukiwanie danych staje się elementem i przedmiotem tworzenia innowacyjnych narzędzi w coraz wydajniejszych procesach z uwzględnieniem nowych możliwości machine learning. Wraz z rozwojem technologii cyfrowych powstaje konieczność ich oceny i opracowana w Australii propozycja ram takich procedur może być ciekawym tematem, także w ramach EU i Joint Clinical Assessment. Analizy ekonomiczne były zawsze stałym elementem podejmowania decyzji w oparciu o HTA, lecz włączenia danych RWE i ocena niepewności danych nadal jest przedmiotem dyskusji. Być może z początku pojawią się też trudności z optymalnym wykorzystywaniem nowych możliwości i znalezieniem „środka ciężkości” dla oceny technologii medycznych realizowanej z użyciem innowacyjnych metod i narzędzi, lecz ich stosowanie staje się faktem. do góry

Prelegenci:
* udział niepotwierdzony

Justin Clark
Justin Clark
Magdalena Ruth Moshi
Magdalena Ruth Moshi
Mark Parker
Mark Parker
Bonny Parkinson
Bonny Parkinson
Magdalena Władysiuk
Magdalena Władysiuk

Sesja 6: Dobre praktyki dla integracji opieki

Dzień 2: wtorek, 10 października 2023, godz. 11.15-12.45
Od kilkunastu lat słowo „wartość” („value”) jest bardzo modne w świecie medycyny i przewija się w rozlicznych nazwach, definicjach i programach. Środowiska lekarzy, świadczeniodawców, płatników oraz pacjentów chcą mieć swój wkład i wpływ na wspólną definicję tego terminu. Bywa, że cele tych grup interesów są rozbieżne, a termin „wartość” dla każdej z nich może mieć inny punkt ciężkości. Kluczowe jest więc, aby wszystkie strony były ze sobą zgodne, że chcemy skutecznie wpłynąć na optymalizację kosztów i poprawę efektywność opieki zdrowotnej. Podobnie jak w innych dziedzinach ekonomii, dążymy do tego aby w opiece zdrowotnej konsument określał wartość poprzez:
 1. koszt,
 2. jakość obsługi,
 3. dostępność i
 4. efektywność kliniczną.
Właściwe jest zastanowienie się, który z tych aspektów powinien być najważniejszy i czy w ogóle któryś z nich może być uznany za ważniejszy od innych? Dochodzi to tego jeszcze konieczność uwzględniania potrzeb różnych grup interesariuszy. Należy też pamiętać, że w niektórych krajach ochrona zdrowia stanowi nawet 20% gospodarki, więc kondycja branży ma wpływ nie tylko na zdrowie, ale również na sytuację ekonomiczną milionów obywateli. Bez zbudowania odpowiednich narzędzi integracji rozumianej zarówno jako przepływ pacjentów pomiędzy poszczególnymi świadczeniodawcami, lecz także danych, dostępu do odpowiednich leków czy wyrobów medycznych, trudno mówić o poprawie dostępu czy przez to możliwości podnoszenia jakości opieki. Pod pojęciem koszt rozumiemy całkowite wydatki na całej ścieżce pacjenta oraz na poszczególne jej etapy w ramach kompleksowej opieki nad pacjentem, a nie jednorazowe usługi. Jeśli chcemy obniżyć koszty, powinniśmy inwestować więcej w usługi o wysokiej efektywności klinicznej, aby ograniczyć potrzebę korzystania z innych, suboptymalnych rozwiązań. Wysoka efektywność to nie tylko przełomowe metody i nowoczesny sprzęt – do osiągnięcia tego celu potrzebny jest zaangażowany cały personel medyczny i to właśnie czynnik ludzki ma największy wpływ na jakość. Pełna efektywność danej technologii jest możliwa tylko przy zachowaniu standardów jakościowych (zakresu, sposobu jej wykonania, czasu oraz odpowiedniego dostępu do niezbędnych zasobów) na wszystkich etapach postępowania w ramach danego procesu leczenia. Musimy więc zrezygnować z podejścia polegającego na ocenie wybranych elementów terapii i analizowaniu ich w oderwaniu od pozostałych elementów całościowej procedury. Dzięki takiemu zintegrowanemu podejściu możemy odkryć co dokładnie dzieje się wokół analizowanej technologii (łącznie z wpływem pacjenta na przebieg interwencji) lub na styku kilku wykonywanych kolejno procedur, jaki jest ich wzajemny wpływ i siła korelacji. Być może okaże się, że to czego do tej pory nie badaliśmy ma większy wpływ niż to co już poznane i opisane standardami czy wytycznymi. Kolejnym parametrem technologii medycznej, który ma wpływ na decyzje pacjentów, jest dostępność. Na jej poprawę największy wpływ mają koszty i sposób organizacji systemu ochrony zdrowia – od ram prawnych po zaplecze logistyczno-administracyjne oraz odpowiednie zasoby ludzkie, instytucjonalne, zarządcze czy finansowe. I tutaj znowu, tylko zintegrowane działania i wzajemne zrozumienie pozwoli na realizację celów. Przyjmujemy, że w medycynie „wartość” oceniana jest przez pryzmat osiągniętych rezultatów, a nie tylko liczbę świadczonych usług. Dla pacjentów „wartość” coraz częściej łączy się także z jakością doświadczenia i relacji z personelem medycznym. Obserwujemy więc przesunięcie akcentów z liczby świadczeń, czy liczby procedur, na ich jakość. Mimo że dynamika tej zmiany spowolniła w obecnej administracji, trend ten jest nieodwracalny. Kluczowe jest inicjowanie zmian, prowadzących do kulturowej transformacji w kierunku opieki opartej na współpracy zespołowej, gdzie wszyscy ponosimy odpowiedzialność za wyniki leczenia pacjentów (czyli pacjenocentryczne podejście). Wymaga to zaangażowania, czasu i środków finansowych. W ramach sesji będą przedstawione różne metody oceny wartości w systemach opieki zdrowotnej, także w ramach polskiego systemu opieki zdrowotnej jak w kardiologii czy hematologii. do góry

Prelegenci:
* udział niepotwierdzony

Wija Oortwijn
Wija Oortwijn
Ewa Lech-Marańda
Ewa Lech-Marańda
Tomasz Hryniewiecki
Tomasz Hryniewiecki
Magdalena Władysiuk
Magdalena Władysiuk

Sesja 7: Wartość opieki medycznej - perspektywa pacjenta

Dzień 2: wtorek, 10 października 2023, godz. 13.45-15.45

Prelegenci:
* udział niepotwierdzony

Maria Libura
Maria Libura
Ewa Bandurska
Ewa Bandurska
Grażyna Cieślak
Grażyna Cieślak
Michał Chodorek
Michał Chodorek

Partnerzy

18. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2023 Integrating evidence for enhanced outcomes
9-10 października 2023 | stacjonarnie + ONLINE
pl_PLPolski