Stowarzyszenie CEESTAHC

Strona www Stowarzyszenia CEESTAHC: www.ceestahc.org

CEESTAHC =
Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care

Stowarzyszenie CEESTAHC zostało założone w Krakowie w 2003 roku przez osoby zajmujące się EBM i HTA oraz oceną jakości badań klinicznych.

Misją CEESTAHC jest integracja postępowych środowisk krajów Europy Środkowej i Wschodniej w celu wymiany informacji, przekazywania doświadczeń oraz realizacji wspólnych programów naukowych. Głównym celem CEESTAHC jest rozwój w Europie Środkowej i Wschodniej standardów i metod służących ocenie lekowych i nielekowych technologii medycznych. Dodatkowym celem jest rozwinięcie i upowszechnienie wspólnego języka, który pozwoli na komunikowanie się różnych podmiotów systemu opieki zdrowotnej oraz promowanie HTA i EBM w regionie.

Obecnie najbardziej intensywne działania CEESTAHC prowadzone są w ramach dziewięciu głównych aktywności:

1. Sympozjum EBHC  |  2. Projekty  |  3. Publikacje  |  4. Szkolenia  |  5. Obiady czwartkowe  |  6. Samorządy  |  7. Wydawnictwa  |  8. Konferencje  |  9. Strony www

1. Sympozjum EBHC

Międzynarodowe Sympozjum Evidence-Based Health Care już od 2006 roku gromadzi co roku specjalistów budujących i reformujących systemy ochrony zdrowia w Europie i na świecie. Uznajemy to za dowód słuszności powstania tej naukowej inicjatywy.

W minionych latach z sukcesem zorganizowaliśmy szesnaście edycji Sympozjum w Krakowie, które zaowocowały wymianą doświadczeń, nawiązaniem kontaktów i współpracy pomiędzy polskimi i zagranicznymi środowiskami naukowymi. W każdej edycji uczestniczyło 200-300 specjalistów HTA, decydentów, pacjentów i przedstawicieli nauki z kilkunastu krajów. Z dumą i satysfakcją odnotowaliśmy, że znaczna część z nich to światowej sławy eksperci reprezentujący europejskie i międzynarodowe organizacje zajmujące się ekonomiką i jakością usług medycznych. do góry

Poprzednie edycje:  200620072008200920102011 |  2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Galerie:  20062007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

2. Projekty

Projekty najczęściej realizujemy je w kooperacji z innymi organizacjami pozarządowymi z Polski, Europy i świata.
 • Zdrowa wątroba. Krajowy Program Prozdrowotny Stowarzyszenie CEESTAHC we współpracy z Fundacją Gwiazda Nadziei oraz Europejską Fundacją Rozwiązywania Problemów Zdrowotnych opracowało ogólnopolski prozdrowotny program edukacyjny dotyczący profilaktyki chorób wątroby pod nazwą “Zdrowa Wątroba”, którego celami są edukacja – jak zapobiegać rozwojowi przewlekłych chorób wątroby, zwłaszcza o podłożu wirusowym oraz szerzej – jak dbać o ten narząd; (ewentualna) bezpłatna diagnostyka WZW typu C, a celem długoterminowym jest zmniejszenie zapadalności na przewlekłe choroby wątroby.
 • Zdrowy powrót do pracy Celem projektu jest rozpoczęcie dyskusji nad rozwiązaniami lokalnymi wspierającymi zdrowotnie i zawodowo osoby z chorobami autoimmunologicznymi. Dyskusja skierowana jest do lekarzy – praktyków medycyny pracy czy orzeczników, decydentów z zakresu ochrony zdrowia, pracodawców oraz instytucji publicznych i płatników (ZUS, KRUS i innych).
 • Projekt Fit for Work Stowarzyszenie CEESTAHC wspólnie z Fit for Work Europe Coalition realizowało polską edycji projektu pod nazwą: Implikacje gospodarcze, społeczne i zdrowotne skutków zapadalności na choroby o podłożu mięśniowo-szkieletowym w Polsce, na tle krajów Unii Europejskiej.
 • Move to Work Badanie Move to Work – Wydajni w pracy jest kontynuacją rozpoczętej w 2011 roku polskiej edycji międzynarodowego projektu Fit for Work. Głównym celem badania Move to Work – Wydajni w pracy jest zebranie wiarygodnych danych dotyczących prezenteizmu oraz absenteizmu w Polsce wraz z wybranymi danymi epidemiologicznymi, aby móc oszacować koszty pośrednie wywołane przez IMIDs w Polsce.
 • Pneumokoki Samorządy terytorialne są zobligowane do wypełniania tych zdań. I właśnie z myślą o nich stworzyliśmy Modelowy program profilaktyki zakażeń pneumokokowych wśród osób dorosłych. Zawiera on wszystkie elementy programu polityki zdrowotnej określone w zaleceniach AOTMiT, w tym epidemiologię, plan działania, koszty, i wykaz interwencji o udowodnionej skuteczności. Jest w pełni zgodny z zaleceniami Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji dotyczącymi opracowań programów polityki zdrowotnej.
 • HCV. Rola samorządów w profilaktyce i diagnostyce ‐ modelowe rozwiązania Profilaktyka i diagnostyka WZW typu C w projektach samorządowych do 2020 roku. Celem przedsięwzięcia jest uświadomienie wagi problemu jakim jest WZW typu C oraz dyskusja w gronie ekspertów i decydentów samorządowych na temat możliwych działań, wspierających np. wczesną diagnostykę.
 • Udar. Każdy pacjent jest ważny Projekt cyklu debat edukacyjnych z interesariuszami systemu ochrony zdrowia w obszarze profilaktyki udarów. Naszym Projektem chcemy podnieść świadomość wagi problemu udarów w zdrowiu publicznym, znaczenia profilaktyki, wielkość kosztów społecznych oraz wskazać istotną rolę samorządów w nadawaniu ostatecznego kształtu dotykającym bezpośrednio pacjenta odgałęzieniom systemu ochrony zdrowia. Chcemy zaangażować kreatorów polityki zdrowotnej i opiniotwórcze ośrodki regionalne do debaty nad rolą poszczególnych interesariuszy systemu ochrony zdrowia oraz tworzeniem modelowych nowoczesnych rozwiązań w kluczowych obszarach zdrowia publicznego z zaangażowaniem samorządów.
 • Grypa. Modelowy samorządowy program polityki zdrowotnej profilaktyki grypy w grupach ryzyka Na początku 2017 roku Stowarzyszenie CEESTAHC nawiązało współpracę z Ogólnopolskim Programem Zwalczania Grypy w zakresie edukacji zdrowotnej i katalizowania efektywnych działań na rzecz tworzenia i realizacji programów profilaktycznych oraz ograniczenia zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych skutków zakażeń wirusem grypy oraz powikłań pogrypowych oraz objęło patronatem kampanię informacyjną OPZG. Inicjatorem współpracy był Przewodniczący Rady Naukowej Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy – prof. dr hab. med. Adam Antczak, Prorektor ds. Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
do góry

3. Publikacje

Regularnie i bezpłatnie udostępniamy rezultaty wszystkich naszych projektów, podzielone na następujące działy. do góry

4. Szkolenia

Co ma ciąża mrówkojada do refundacji? A hipopotama? Żeby się dowiedzieć trzeba wziąć udział w jednym z naszych szkoleń… W wyniku wielu latach doświadczeń na polu edukacji jesteśmy przekonani, że przekazywanie trudnej tematyki w trudnej formie tworzy trudności ze zrozumieniem. Brzmi banalnie, prawda? Zgłębiliśmy tę z pozoru trywialną myśl i na początku 2012 roku rozpoczęliśmy program całkowitej zmiany formuły szkoleniowej. Pierwsze szkolenia przeprowadzone w nowej formule spotkały się z tak pozytywnym odbiorem uczestników, że przeszło to nasze najśmielsze oczekiwania. Obecnie mamy w ofercie następujące szkolenia:
 • Kurs podstawowy i zaawansowany EBM
 • Kurs podstawowy i zaawansowany HTA
 • Kurs Pricing
 • Przyspieszony kurs Bazy Informacji Medycznej
Wszystkie nasze kursy mogą być dostosowane do indywidualnych potrzeb i przeprowadzone jak szkolenia zamknięte, w dowolnie wybranym miejscu. do góry

5. Obiady czwartkowe

Spotkanie te stanowią rodzaj ustawicznego samokształcenia realizowanego przez Stowarzyszenie CEESTAHC. Uczestnicy spotkań kolejno przygotowują wykłady i warsztaty na określone tematy. Obiady czwartkowe odbywają się w Krakowie w czwartki co dwa tygodnie – wstęp wolny. Warunkiem uczestnictwa jest zobowiązanie się do przygotowania wykładu na określony temat i wygłoszenia go w wyznaczonym terminie. Nazwa wzięła się oczywiście od historycznych obiadów czwartkowych króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Były to spotkania intelektualistów polskich organizowane na wzór paryskich salonów literackich. W latach 1770-77 odbywały się regularnie co tydzień w czwartki na Zamku Królewskim w Warszawie, a latem w Łazienkach. Celem spotkań były rozmowy na tematy związane ze sztuką i nauką oraz omawianie dzieł literackich. Uroczyste Obiady Czwartkowe Co pewien czas organizowane są Uroczyste Obiady Czwartkowe. Prezentuje się na nich wykłady z obiadów zwykłych, które cieszyły się największym zainteresowaniem. Często gościnnie wygłaszają wtedy wykłady specjalne zaproszeni eksperci. do góry

6. Samorządy

Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego (JST) to jedna z naszych kluczowych aktywności, rozpoczęta w 2009 roku od indywidualnych konsultacji programów zdrowotnych. Praktycznie każdy projekt CEESTAHC ma swoje odbicie w działaniach na rzecz samorządów i wspólnych z samorządami.
 • Cykl konferencji 2010 Ogólnopolskie konferencje dotyczyły tematyki przygotowywania programów profilaktycznych przez Jednostki Samorządu Terytorialnego (JST) w związku z wymogami ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tzw. „Ustawa Koszykowa”). Część z nich miała formułę poszerzoną o kwestię przekształceń publicznych jednostek służby zdrowia. Odbyło się 9 konferencji.
 • Cykl warsztatów 2011 Spotkania edukacyjne w formule warsztatowej poświęcone były profilaktyce wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych. Odbyło się 12 warsztatów i 3 konferencje.
 • Cykl konferencji 2012 Tematem spotkań było tworzenie modelowych programów zdrowotnych dla Jednostek Samorządu Terytorialnego. Odbyło się 5 konferencji.
 • Cykl konferencji 2013-2014 Projekt Zdrowy powrót do pracy. Rola aktywnych instytucji publicznych zaowocował cyklem konferencji samorządowych. Odbyło się już 7 konferencji.
 • Konkurs dla studentów W ramach projektu Zdrowy powrót do pracy. Rola aktywnych instytucji publicznych odbył się konkurs dla studentów na najlepszy program zdrowotny.
 • Cykl konferencji 2015. Odbyło się 11 konferencji.
 • Cykl konferencji 2016. Odbyło się 12 konferencji.
 • Cykl konferencji 2017. Odbyło się 5 konferencji.
Doświadczenia zdobyte przez lata tak intensywnej działalności edukacyjnej zaowocowało powstaniem partnerskiego portalu dla samorządowców:  www.dobreprogramyzdrowotne.pl do góry

7. Wydawnictwa

Rosnące zainteresownie tematyką ekonomiki rynku zdrowia zainspirowało nas do rozpoczęcia działalności wydawniczej. Zorganizowaliśmy samowystarczalny zespół redakcyjno-wydawniczy, który opracował do tej pory dwie pozycje. Książki stanowią serię wydawniczą Biblio-Teczka CEESTAHC. do góry

8. Konferencje

Najważniejsza współorganizowana przez nas konferencja to HTAi 2004 1st Annual Meeting, która odbyła się w Krakowie w dniach 30 maja – 2 czerwca 2004 roku. Podczas konferencji zaprezentowano wyniki uzyskane w dziedzinie HTA oraz zastosowania analiz opłacalności w systemach refundacyjnych funkcjonujących w poszczególnych krajach na całym świecie. Konferencja została zorganizowana wspólnie przez instytucje pochodzące z krajów Grupy Wyszehradzkiej, co zwłaszcza w 2004 roku, w kontekście wstąpienia do Unii Europejskiej 10 europejskich państw z tego regionu, miało specjalne znaczenie. Wśród gości byli przedstawiciele następujących instytucji: rządowe agencje HTA, Światowa Organizacja Zdrowia, Bank Światowy, Ministerstwa Zdrowia, firmy ubezpieczeń zdrowotnych, centra naukowe i przemysłowe, instytuty naukowe i badawcze z całego świata. Licznie uczestniczyły w tym wydarzeniu organizacje państwowe i pozarządowe: naukowe, biznesowe i polityczne. Konferencja ta, jako pierwsze tak duże wydarzenie, stanowiła wyzwanie dla Krakowa i dla Polski, promując je jako miejsce spotkania przedstawicieli różnych światów: medycyny, nauki i polityki. Gościem specjalnym był prezydent Lech Wałęsa. Honorowymi patronami wydarzenia byli Ministrowie Zdrowia Rzeczpospolitej Polskiej, Czech i Węgier oraz Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Węgier. do góry

9. Strony www

Strona www.ceestahc.org jest jedną z najbardziej aktywnych witryn w branży. Strona główna zbliża się do 400.000 wyświetleń. Oto niektóre popularne funkcjonalności naszej strony:
 • Słownik EBM i HTA. Darmowy słownik haseł związanych z ekonomiką i zarządzaniem ochroną zdrowia.
 • Niezbędnik EBM i HTA. Darmowa baza przydatnych linków do polecanych darmowych programów, źródeł informacji, baz informacji medycznej, instytucji i zasobów edukacyjnych.
 • System Zamówień Elektronicznych (SZE). Cała nasza oferta dostępna jest w systemie elektronicznym, obejmującym: szkolenia i konferencje oraz sprzedaż książek i praw dostępu do plików.
 • System Udostępniania Plików (SUP). Najnowsze udogodnienie dla uczestników szkoleń, konferencji i warsztatów.
 • Archiwum Sympozjum EBHC. Kompletne archiwum wszystkich edycji Sympozjum EBHC.
 • Archiwum konferencji. Archiwum podstawowych danych ze wszystkich naszych konferencji.
 • Galerie. Przez kilkanaście lat zgromadziliśmy spore archiwum zdjęć ekspertów ochrony zdrowia z całego świata.
do góry
pl_PLPolski