Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Portalu oraz zasady uczestnictwa w 17. Międzynarodowym Sympozjum Evidence-Based Health Care pt. „Trust in Health Care”, które odbędzie się w dniach od 10 do 11 października 2022 roku, za pośrednictwem Portalu.

Właścicielem Portalu i Organizatorem Sympozjum jest  Stowarzyszenie Central And Eastern European Society Of Technology Assessment In HealthCare z siedzibą w Krakowie, ul. Starowiślna 17/3, 31-038 Kraków, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000170838, NIP: 6762246760.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają bezwzględnie obowiązujących praw Konsumenta, a także praw Przedsiębiorcy-Konsumenta. Wszelkie wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta i Przedsiębiorcy-Konsumenta, a w przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami, zastosowanie mają przedmiotowe przepisy, z tym że pozostałe postanowienia Regulaminu są nadal ważne i pozostają w mocy.

Kontakt z Organizatorem możliwy jest pod adresem e-mail: sekretariat@ceestahc.org oraz pod numerem telefonu +48 (12) 357 76 34.

§ 1. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Formularz kontaktowy – Usługa elektroniczna udostępniona na Portalu, która umożliwia przesłanie przez Użytkownika wiadomości do Organizatora;
 2. Konsument – Użytkownik będący osobą fizyczną i zawierający umowę o świadczenie Usług Elektronicznych lub korzystający z Usług Elektronicznych w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
 3. Konto Użytkownika – Usługa elektroniczna dostępna dla Użytkowników po dokonaniu rejestracji oraz po zalogowaniu, umożliwiająca między innymi udział w Sympozjum;
 4. Newsletter – biuletyn informacyjny przesyłany drogą e-mailową, służący do komunikacji z Użytkownikami, którzy subskrybują listę mailingową Organizatora;
 5. Organizator – Stowarzyszenie Central And Eastern European Society Of Technology Assessment In Health Care z siedzibą w Krakowie, ul. Starowiślna 17/3, 31-038 Kraków, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000170838, NIP: 6762246760;
 6. Platforma – narzędzie służące do streamingu Sympozjum, umożliwiające Użytkownikom udział online w Sympozjum oraz podejmowanie przez Użytkowników w ramach udziału w Sympozjum innych czynności określonych w niniejszym Regulaminie, udostępnione Organizatorowi przez zewnętrznego dostawcę;
 7. Przedsiębiorca –osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, prowadząca działalność gospodarczą lub zawodową;
 8. Przedsiębiorca-Konsument– osoba fizyczna zawierająca z Organizatorem umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 9. Portal – strona internetowa dostępna pod adresem https://live.ceestahc.org/;
 10. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://live.ceestahc.org/;
 11. Regulamin Platformy – regulamin dostępny pod adresem: https://live.ceestahc.org/
 12. Strona internetowa – strona internetowa dostępna pod adresem https://sympozjum.ceestahc.org/;
 13. Sympozjum – 17. Międzynarodowe Sympozjum Evidence-Based Health Care pt. „Trust in Health Care”, organizowane przez Organizatora, które odbędzie się w dniach od 10 do 11 października 2022 roku, za pośrednictwem Portalu;
 14. Usługi elektroniczne– usługi świadczone drogą elektroniczną przez Organizatora za pośrednictwem Portalu, w szczególności: Konto Użytkownika, Formularz kontaktowy i Newsletter;
 15. Uczestnik – osoba fizyczna biorąca udział w Sympozjum;
 16. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Portalu w tym Uczestnik Sympozjum;

§ 2. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Portalu, w tym udziału Uczestnika w Sympozjum oraz warunki korzystania z Usług elektronicznych.
 2. Portal prowadzony jest przez Organizatora.
 3. Sympozjum organizowane jest przez Organizatora.
 4. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia Regulaminu Platformy. 

§ 3. Sympozjum i zasady uczestnictwa

 1. Sympozjum odbędzie się w dniach od 10 do 11 października 2022 roku. W ramach Sympozjum odbędzie się kilka sesji tematycznych. Szczegółowe informacje o sesjach tematycznych i prelegentach będą publikowane na bieżąco na Stronie internetowej i Portalu.
 2. Udział w Sympozjum jest nieodpłatny.
 3. Udział Uczestnika w Sympozjum jest możliwy po dokonaniu rejestracji uczestnictwa, na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie, a także pod warunkiem spełniania przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika warunków technicznych umożliwiających udział w Sympozjum.
 4. W ramach udziału w Sympozjum za pośrednictwem Portalu, Uczestnik będzie uprawniony do:
 5. udziału w sesjach online,
 6. dostępu do materiałów konferencyjnych online,
 7. korzystania z tłumaczenia symultanicznego wystąpień (z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski) i możliwości wyboru wersji streamingu z tłumaczeniem lub bez tłumaczenia,
 8. zadawania pytań na czacie tekstowym,
 9. czatowania z innymi Uczestnikami,
 10. video rozmów z prelegentami i innymi Uczestnikami w pokojach tematycznych,
 11. dostępu do nagrań sesji.
 12. Rejestracja uczestnictwa w Sympozjum odbywa się on-line poprzez Platformę, za pośrednictwem Portalu.
 13. Celem dokonania rejestracji, po wejściu na Portal, Uczestnik klika w przycisk „Zarejestruj się”, po naciśnięciu którego otwiera się formularz rejestracyjny.
 14. Uczestnik wypełnia formularz rejestracyjny, podając swoje imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu, nazwę firmy, instytucji lub organizacji.
 15. Uczestnik ustala swoje hasło do Konta Użytkownika. Loginem do Konta Użytkownika jest adres e-mail podany przez Uczestnika przy rejestracji.
 16. Uczestnik składa oświadczenie o akceptacji niniejszego Regulaminu, Regulaminu Platformy oraz polityki prywatności (akceptacja jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania rejestracji).
 17. Uczestnik wysyła formularz uczestnictwa do Organizatora, klikając w znajdujący się na dole formularza rejestracyjnego przycisk: „Zarejestruj się”.
 18. Po dokonaniu rejestracji, Uczestnik otrzymuje potwierdzenie rejestracji na Sympozjum na swój adres e-mail.
 19. Dokonanie rejestracji na Sympozjum powoduje automatyczne utworzenie Konta Użytkownika.
 20. Dokonanie rejestracji jest możliwe przed rozpoczęciem Sympozjum oraz w jego trakcie, przy czym dokonując rejestracji w trakcie Sympozjum, Uczestnik traci możliwość udziału w tej części Sympozjum, która odbyła się przed rejestracją.
 21. Uczestnik nie może dokonać rejestracji na Sympozjum anonimowo, ani pod pseudonimem.

§ 4. Warunki techniczne udziału w Sympozjum

 1. Do udziału w Sympozjum konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Uczestnika:
  1. dostęp do Internetu,
  2. najnowsza wersja przeglądarki internetowej z włączoną obsługą plików Cookies i Java Script
  3. program do odczytu plików w formacie PDF
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail,
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy z jakością transmisji wynikające z szybkości łącz Uczestników oraz innych niezależnych od Organizatora czynników.

§ 5. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący Konsumentem, a także Przedsiębiorca-Konsument, ma prawo do odstąpienia od zawartej z Organizatorem umowy na odległość lub zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Uprawnienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie przysługuje Użytkownikowi będącemu Konsumentem, a także Przedsiębiorcy-Konsumentowi, jeżeli Organizator wykonał usługę w pełni za wyraźną zgodą Użytkownika będącego Konsumentem, bądź Przedsiębiorcy-Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Organizatora traci prawo odstąpienia od umowy.
 2. Aby odstąpić od umowy, Konsument, a także Przedsiębiorca – Konsument musi poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład poprzez pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na formularzu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Korzystanie z formularza jest nieobowiązkowe.
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby Konsument lub Przedsiębiorca – Konsument wysłał Organizatorowi informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W razie wykonania prawa odstąpienia, umowa uważana jest za niezawartą.

§ 6. Usługi elektroniczne

 1. Organizator świadczy, na zasadach i warunkach opisanych w Regulaminie następujące nieodpłatne Usługi Elektroniczne:
  1. Formularz kontaktowy;
  2. Konto Użytkownika;
  3. Newsletter.
 2. Usługi Elektroniczne, o których mowa w § 6 ust. 1, świadczone są co do zasady 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
 3. Formularz kontaktowy umożliwia przesyłanie przez Użytkownika wiadomości do Organizatora. Korzystanie z Formularza kontaktowego jest jednorazowe i kończy się z momentem przesłania wiadomości do Organizatora. Użytkownik może w każdym momencie zakończyć korzystanie z Formularza kontaktowego zaprzestając korzystania z tej funkcji lub zaprzestając korzystania z Portalu.
 4. Konto Użytkownika umożliwia używanie dedykowanego panelu udostępnionego przez Organizatora za pośrednictwem Portalu, umożliwiającego udział w Sympozjum.
 5. W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik dokonuje nieodpłatnej rejestracji. Rejestracja odbywa się poprzez:
 6. wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, w tym podanie wszystkich danych wskazanych w formularzu jako obowiązkowe;
 7. zapoznanie się, akceptację treści oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się
  z niniejszym Regulaminem, Regulaminem Platformy oraz polityką prywatności oraz ich akceptacji,
 8. przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego poprzez naciśnięcie służącego do tego przycisku „ZAREJESTRUJ SIĘ”, kończącego proces rejestracji.
 9. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, na podany podczas rejestracji adres e- mail zostanie przesłana informacja o potwierdzeniu rejestracji.
 10. Z chwilą otrzymania potwierdzenia zostaje zawarta (na czas nieokreślony) umowa na świadczenie Usługi elektronicznej Konto Użytkownika.
 11. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmian danych wskazanych podczas rejestracji poprzez ich edycję po zalogowaniu do Konta Użytkownika.
 12. Użytkownik może w każdym czasie zakończyć korzystanie z Usługi elektronicznej Konto Użytkownika, poprzez wylogowanie się lub zamknięcie Portalu w swojej przeglądarce. Usunięcie Konta Użytkownika może zostać dokonane poprzez wysłanie e-mailowego (na adres: sekretariat@ceestahc.org) lub pisemnego żądania na adres Organizatora. W przypadku przesłania żądania drogą pisemną lub elektroniczną – usunięcie Konta Użytkownika następuje w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia żądania. Usunięcie Konta Użytkownika powoduje nieodwracalne usunięcie wszystkich zgromadzonych przez Użytkownika na przedmiotowym koncie danych. Użytkownik może dokonać samodzielnego usunięcia Konta Użytkownika z wykorzystaniem funkcjonalności dostępnych w Platformie.
 13. Newsletter umożliwia otrzymywanie przez Użytkownika informacji o produktach, usługach i wydarzeniach Organizatora. Aby skorzystać z Usługi elektronicznej Newsletter, Użytkownik podaje w tym celu posiadany przez niego aktywny adres poczty elektronicznej oraz wyraża zgodę na przesyłanie informacji handlowych przez Organizatora na wskazany adres e-mail. Następnie Użytkownik potwierdza subskrypcję Newslettera, klikając na link aktywacyjny przesłany na wskazany adres e-mail. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Newslettera w każdym czasie, poprzez naciśnięcie odnośnika znajdującego się w każdej z informacji przesłanej do niego w ramach Newslettera. Organizator może wypowiedzieć umowę na świadczenie Usługi elektronicznej Newsletter z zachowaniem 14- dniowego okresu wypowiedzenia, wysyłając w tym celu oświadczenie na adres e-mail podany przez Użytkownika przy rejestracji.
 14. Organizator ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej, w tym ma prawo do usunięcia Konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym w następujących przypadkach:
  1. naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  2. umieszczania przez Użytkownika treści niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
  3. wykorzystywania przez Użytkownika Usługi elektronicznej niezgodnie z jej przeznaczeniem,
  4. usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia Konta Użytkownika oraz braku podania nowego aktywnego adresu poczty elektronicznej należącego do Użytkownika,
  5. otrzymywania przez Organizatora powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, co uniemożliwia dalsze świadczenie Usług elektronicznych.
 15. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług elektronicznych na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia jego Konta Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu Konta Użytkownika w wyniku naruszenia Regulaminu.

§  7. Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Reklamacje, uwagi, zastrzeżenia oraz pytania związane z działaniem i funkcjonowaniem Portalu, w tym Usług elektronicznych należy kierować w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora, telefonicznie na numer telefonu +48 (12) 357 76 34.lub e-mailowo na adres: sekretariat@ceestahc.org.
 2. Reklamacja powinna wskazywać opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji oraz dane Użytkownika (w tym imię i nazwisko lub nazwę, adres pocztowy, adres e-mail). Reklamacje nie zawierające danych umożliwiających identyfikację Użytkownika mogą nie być uwzględnione lub rozpatrzone przez Organizatora. 
 3. Organizator jest uprawniony do kontaktu z Użytkownikiem, który nadesłał uwagi lub reklamacje oraz z Użytkownikiem, którego takie uwagi lub reklamacje dotyczą, w zakresie koniecznym do ustalenia zasadności uwag lub reklamacji oraz wszczęcia ewentualnego postępowania wyjaśniającego.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Organizatora.
 5. O rozpatrzeniu reklamacji Organizator zawiadomi Użytkownika składającego reklamację na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

§ 8. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. skorzystania przez Konsumenta z mediacji; listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodkach mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych sądów okręgowych w Polsce;
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może znaleźć na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl.
 3. Wykaz instytucji zajmujących się pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich w Polsce, prowadzony przez Prezesa UOKIK, znajduje się pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
 4. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Organizator wyraża wolę skorzystania z pozasądowego systemu rozwiązywania sporów konsumenckich. Podmiotem właściwym do rozwiązywania ww. sporów jest dla Organizatora Inspekcja Handlowa – Małopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Krakowie: www.krakow.wiih.gov.pl.
 5. W celu rozwiązania sporu z Organizatorem, Konsument może również skorzystać z platformy ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 9. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. Postanowień niniejszego paragrafu nie stosuje się do Konsumentów. Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje się do Przedsiębiorców-Konsumentów, chyba że wyraźnie wskazano inaczej.
 2. Przedsiębiorca (z wyłączeniem Przedsiębiorcy – Konsumenta) nie jest uprawniony do skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 5 Regulaminu.
 3. Organizatorowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, bez podania przyczyny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Przedsiębiorcy za niewykonanie zobowiązania, za wyjątkiem okoliczności, o których mowa w art. 473 § 2 Kodeksu cywilnego.
 4. Organizator nie ponosi wobec Przedsiębiorcy odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 5. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Organizatorem a Przedsiębiorcą zostają poddane rozstrzygnięciu sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.

§ 10. Działanie Portalu

 1. Organizator dołoży wszelkich starań, aby Portal funkcjonował w sposób ciągły. Organizator zastrzega jednak, że w funkcjonowaniu Portalu mogą wystąpić przerwy techniczne. Organizator nie ma obowiązku informowania o planowanych przerwach w funkcjonowaniu Portalu.
 2. Organizator może zawiesić funkcjonowanie lub zablokować dostęp do Portalu lub jego niektórych funkcji, w szczególności ze względu na czynności konserwacyjne, wymianę sprzętu, modyfikację Portalu oraz z przyczyn niezależnych od Organizatora.
 3. W przypadku naruszania zasad korzystania z Portalu określonych w Regulaminie lub w obowiązujących przepisach prawa, w tym przełamywania przez Użytkownika zabezpieczeń Portalu, zamieszczania na Portalu treści o charakterze bezprawnym, obraźliwym lub deprecjonującym działalność innych podmiotów, po otrzymaniu przez Organizatora wiarygodnej informacji o niezgodnym z Regulaminem lub z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa korzystaniu z Portalu lub bezprawnym charakterze treści dostarczanej przez Użytkownika, Organizator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do takich danych oraz zablokuje dostęp do Portalu oraz świadczonych za jego pośrednictwem Usług elektronicznych takiemu Użytkownikowi, a także usunie te treści. 

§ 11. Prawa i obowiązki Użytkownika 

 1. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym, pod rygorem odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa. W szczególności zabrania się Użytkownikowi:
 2. wykorzystywania Portalu lub Platformy w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów nakłaniających do agresji, niszczenia mienia oraz czynów zabronionych prawem lub mogących spowodować odpowiedzialność karną lub cywilną;
 3. wykorzystywania Portalu lub Platformy w celu skrzywdzenia osób niepełnoletnich lub dążenia do ich skrzywdzenia;
 4. wykorzystywania Portalu lub Platformy w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów, których celem byłoby szykanowanie innych Użytkowników;
 5. wykorzystywania Portalu lub Platformy w celu zamieszczania fałszywych, mylących lub kłamliwych ofert sprzedaży lub kupna produktów, przedmiotów lub usług, zachęcania innych do przesyłania „łańcuszków” oraz zachęcania ich do wstąpienia do grup opartych na zasadzie piramidy finansowej itp.;
 6. wykorzystywania Portalu lub Platformy, bez pisemnej (pod rygorem nieważności) zgody Organizatora, w celu tworzenia, przechowywania lub przekazywania materiałów reklamowych, w tym w szczególności bezpośredniej i pośredniej reklamy produktów i usług oraz do ukrytych celów komercyjnych;
 7. wykorzystywania Portalu lub Platformy w celu uzyskania bezprawnego dostępu do danych innych Użytkowników oraz próby przełamania zabezpieczeń chroniących dane, oprogramowanie, sprzęt komputerowy lub system komunikacji elektronicznej osób trzecich, a także sieć telekomunikacyjną;
 8. wykorzystywania Portalu lub Platformy w celu zbierania danych osobowych o osobach trzecich bez ich wiedzy i zgody, w tym także podejmowania działań polegających na zbieraniu danych z ekranu komputera (ang. screenscraping) i zbieraniu informacji ze zbiorów danych (ang. databasescraping) lub innych działań, których celem jest uzyskanie spisu Użytkowników lub innych danych;
 9. wykorzystywania Portalu lub Platformy do jakichkolwiek działań, które spowodowałyby utratę lub ograniczenie możliwości korzystania ze Portalu lub Internetu jako takiego dla innych Użytkowników, w tym także wszelkie praktyki związane z działaniami hakerskimi;
 10. wykorzystywania informacji i materiałów zamieszczonych na Portalu lub Platformie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający interesy osób trzecich lub interesy Organizatora;
 11. korzystania z Portalu lub Platformy w sposób powodujący przeciążanie łącza;
 12. korzystania z Portalu lub Platformy w sposób powodujący naruszenie interesów Organizatora;
 13. wykorzystywania programów automatycznie pobierających zawartość Portalu lub Platformy bez zgody Organizatora wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej (mailowej) pod rygorem nieważności;
 14. umieszczania w innych serwisach internetowych oraz wykorzystywania w jakiejkolwiek formie informacji oraz materiałów umieszczonych na Portalu lub Platformie, bez zgody Organizatora wyrażonej w formie pisemnej lub dokumentowej (mailowej) pod rygorem nieważności.
 15. Użytkownik nie jest uprawniony do:
 16. rozpowszechniania, dystrybucji i wprowadzania do obrotu treści zamieszczonych na Portalu i Platformie (w całości lub we fragmentach), 
 17. ingerowania w zawartość Portalu lub Platformy,
 18. usuwania w Portalu lub Platformie oznaczeń Organizatora oraz zabezpieczeń technicznych,
 19. udostępniania innym osobom danych umożliwiających zalogowanie się do Konta Użytkownika, za wyjątkiem sytuacji, gdy odbywa się to w ramach dozwolonego użytku osobistego.
 20. Korzystanie z Portalu lub Platformy wiąże się z korzystaniem z publicznie dostępnej sieci Internet, co może skutkować zagrożeniem pozyskiwania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione. Wobec powyższego, aby minimalizować zagrożenia związane z korzystaniem z publicznej sieci Internet, Użytkownicy powinni stosować zabezpieczające przed zagrożeniami środki techniczne, w szczególności korzystać z oprogramowania antywirusowego.
 21. W przypadku natknięcia się przez Użytkowników na treści niedokładne, błędne, obraźliwe, sprzeczne z prawem lub w inny sposób niepożądane, Organizator prosi o przesyłanie zawiadomienia na adres e-mail: sekretariat@ceestahc.org.

§ 12. Prawa własności intelektualnej

 1. Organizator informuje, że materiały oraz treści prezentowane podczas Sympozjum oraz materiały i treści publikowane na Portalu stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Organizatorowi (lub innym uprawnionym do nich podmiotom). Dalsze rozpowszechnianie treści i materiałów, o których mowa w niniejszym ustępie, przez Użytkownika bez zgody Organizatora stanowi naruszenie praw autorskich.
 2. Użytkownik ma prawo do pobierania, drukowania całej treści Portalu lub jej fragmentów pod warunkiem wykorzystywania ich tylko dla celów własnych (dozwolony użytek osobisty), o ile nie będzie to naruszać praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej Organizatora (lub innych uprawnionych podmiotów).
 3. Żadna część Portalu lub w tym zawarte w nim informacje lub materiały, nie mogą być w całości lub części kopiowane w celach komercyjnych (w tym do celów związanych z działalnością prowadzoną przez Użytkownika), transmitowane elektronicznie lub w inny sposób modyfikowane, linkowane, zwielokrotniane na jakichkolwiek polach eksploatacji lub w inny sposób wykorzystywane bez uprzedniej zgody Organizatora lub innego uprawnionego podmiotu wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Żadna część materiałów lub treści prezentowanych podczas Sympozjum nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych (w tym do celów związanych z działalnością prowadzoną przez Uczestnika), transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana, zwielokrotniana na jakichkolwiek polach eksploatacji lub w inny sposób wykorzystywana bez uprzedniej zgody Organizatora lub innego uprawnionego podmiotu, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 5. Naruszenie w jakikolwiek sposób praw własności intelektualnej przez Użytkownika rodzi odpowiedzialność na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 § 13. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników oraz wykorzystywania plików cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem; https://live.ceestahc.org/

§ 14. Postanowienia końcowe

 1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona przez Użytkownika poprzez zapisanie jej na nośniku, pobranie w każdej chwili w pliku PDF lub poprzez wydrukowanie.
 2. Organizator jest uprawniony do zmiany Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują „na przyszłość”, po upływie 14 dni od chwili publikacji zmienionej wersji Regulaminu na Portalu. Użytkownikom, którzy korzystają z Usługi elektronicznej Konto Użytkownika lub Newsletter, Organizator na 14 dni przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu przesyła na podany przez nich adres poczty elektronicznej informację o planowanych zmianach wraz z odnośnikiem do tekstu zmienionego Regulaminu. Umowa sprzedaży Pakietu PREMIUM zawarta przed dniem wejścia w życie zmian w Regulaminie, będzie realizowana na podstawie postanowień Regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia umowy. Użytkownik nie akceptujący nowej treści Regulaminu, zobowiązuje się nie korzystać ze Portalu oraz poinformować o tym Organizatora. W takim przypadku umowy o świadczenie Usług elektronicznych na rzecz tego Użytkownika ulegają rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu po wprowadzeniu zmian lub modyfikacji Regulaminu jest równoznaczne z akceptacją zmienionego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, w tym do sporów powstałych w związku z umowami zawartymi na jego podstawie, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.
 4. W przypadku, gdy przepisy których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa obowiązującego w państwie członkowskim Unii Europejskiej miejsca zwykłego pobytu Konsumenta, są korzystniejsze dla Konsumenta niż postanowienia niniejszego Regulaminu, wtedy do umów zawartych na podstawie niniejszego Regulaminu mają zastosowanie te przepisy, w zakresie, w jakim przyznają Konsumentowi korzystniejszą ochronę. W pozostałym zakresie zastosowania mają postanowienia Regulaminu.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20 września 2021 roku.

Załącznik:
1. Formularz odstąpienia od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy przez Konsumenta lub przez Przedsiębiorcę-Konsumenta)

………………………………, dnia …………………..roku

                                                                                                           (miejscowość, data)

……………………………………..…

        (imię i nazwisko)

………………………………………….

…………………………………………

          (adres)                                        

                        Stowarzyszenie Central And Eastern European Society
of Technology Assessment in Health Care

ul. Starowiślna 17/3, 31-038 Kraków

e-mail: sekretariat@ceestahc.org

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

            Ja, niże podpisana (y) …………………………………………………, niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi

……………………………………………………………………………………………, zawartej w dniu ……………………………………

Przyczyna odstąpienia: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. *)


…………………………………………………

                                                                                                          (podpis) **)

*) wskazanie przyczyn odstąpienia jest nieobowiązkowe

**) jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

pl_PLPolski