12. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2017

HTA: evidence and value in decision-making paradigm
Kraków, 11-12 grudnia 2017

12. Sympozjum EBHC odbyło się w Krakowie w dniach 11-12 grudnia 2017 roku w hotelu Park Inn.

Evidence Based Health Care, czyli opieka zdrowotna oparta na wiarygodnych i aktualnych dowodach naukowych coraz częściej staje się dominującym kierunkiem rozwoju systemów ochrony zdrowia na świecie. Jednocześnie z powodu wzrostu świadomości oraz coraz częstszych problemów w interpretacji wyników badań i przeglądów zaczyna się powracać do podstawowych pytań. Po latach rozwoju EBHC nadal aktualne jest pytanie czym właściwie jest evidence? Odpowiedzi szukać można od poziomu pojedynczego pacjenta (jak np. w chorobach rzadkich) do poziomu całego systemu – z naciskiem na to jakie wartości i efekty chce się osiągać.
Kolejna edycja Międzynarodowego Sympozjum EBHC w zamyśle organizatorów ma być wyjściem do dyskusji nad rozwiązaniami powstającymi w Polsce i na świecie.

Obecnie wiele krajów analizuje zjawiska lub już podejmuje działania na polach objętych zakresem tematycznym:

 • rozwijanie systemów w oparciu o vaue based health care,
 • zmiana podejścia do rejestracji leków ze względu na adaptive pathway i wyzwania stające przed płatnikami w Europie,
 • kompleksowość i integracja opieki w ochronie zdrowia,
 • wprowadzanie nowych wyrobów medycznych i sposoby ich finansowania,
 • wytyczne kliniczne – metody ich tworzenia, implementacji i ocena wpływu na system,
 • miejsce i rola chorób rzadkich – w tym szczególnie kwestia aktywności samych pacjentów i preferowanych przez nich rozwiązań.

Rynek środków leczniczych, wyrobów medycznych i wszelkich świadczeń zdrowotnych staje się coraz bardziej skomplikowany. W tej wielopoziomowej strukturze dochodzi zarówno do współdziałania jak i rywalizacji, a konflikt interesów nie zawsze łatwo zidentyfikować. Wydaję się oczywiste, że podstawowym celem systemu ochrony zdrowia powinno być zaspokojenie potrzeb zdrowotnych społeczeństwa, które mogą być realizowane przez profilaktykę, leczenie i monitorowanie. Każdy z krajów poszukuje rozwiązań optymalnych, nadążających za ciągle zmieniającym się otoczeniem oraz możliwościami (i kosztami) niesionymi przez nowe rozwiązania.
Celem Sympozjum jest postawienie pytań: jaki powinien być kształt systemu? w jaki sposób powinien być on finansowany? – a przede wszystkim co powinno być podstawą jego ewaluacji – koszty, efekty, wartości czy cele polityczne? Organizatorzy zachęcają do wspólnego ustalenia odpowiedzi oraz zastanowienia czy pytania te można zastosować jako długofalowy wskaźnik właściwego kierunku rozwoju i kiedy powinna nastąpić ich korekta?

Partnerzy
12. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2017

Partnerzy Sympozjum EBHC 2017

Sesje
12. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2017

Sympozjum przewodniczyli uznani na świecie eksperci, którzy wygłosili wykłady i prowadzili dyskusje w ramach sześciu sesji tematycznych:

 1. Kierunki zmian w systemach ochrony zdrowia
 2. Adapt or not to Adapt? Adaptive Pathways: a lifecycle approach in a sustainable way
 3. Nowe rozwiązania w chorobach rzadkich
 4. Integracja opieki nad pacjentem
 5. Evidence – synthesis and translation
 6. Czy konieczne jest uregulowanie wyrobów medycznych w systemie ochrony zdrowia?

Przyjęta formuła Sympozjum zakładała dłuższy czas na dyskusję z wybitnymi ekspertami zagranicznymi, co umożliwiło uczestnikom skorzystanie z ich wiedzy w szerszym zakresie niż ma to zazwyczaj miejsce w ramach tego rodzaju spotkań.

Sesja 1. Kierunki zmian w systemach ochrony zdrowia

W sesji otwierającej zatytułowanej „Kierunki zmian w systemach ochrony zdrowia” wystąpili dwaj wiceministrowie zdrowia: Marcin Czech i Zbigniew Król, prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji – Roman Topór-Madry oraz Francis Arickx z Belgii. Minister Marcin Czech przedstawił swoje poglądy na politykę lekowa oraz założenia jej realizacji przygotowane z kompleksowością i precyzją godną wojskowej taktycznej procedury 9 linii („jtac 9 lines procedure”). Minister Zbigniew Król zaprezentował pilotażowy program psychiatrii środowiskowej, którego przełomowym założeniem jest deinstytucjonalizacja opieki psychiatrycznej. Prezes Roman Topór-Mądry skupił się na wartości jakości w ochronie zdrowia wobec nowych zadań postawionych przed Agencją przez ustawy: RDTL (o ratunkowym dostępie do technologii lekowych), onkologiczną i pilotażową. Dyrektor Francis Arickx pokazał działanie systemu refundacji typu value-based oraz mechanizmy międzynarodowej współpracy w zakresie pricingu i refundacji.
Ze względu na szczególny walor edukacyjny wstęp na pierwszą sesję był bezpłatny. Chcieliśmy w ten sposób zachęcić do udziału tych, którzy nie mogą wziąć udziału w całym Sympozjum – studentów oraz kolegów ze środowisk naukowych. Była to okazja do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz AOTMiT z gorącą dyskusją na zakończenie. do góry

Sesja 2. Adapt or not to Adapt? Adaptive Pathways: a lifecycle approach in a sustainable way

Z powodu problemów pogodowych na lotniskach Europy sesja odbyła się bez udziału głównego inspiratora, profesora Ada Schuurmana (Holandia) i głównego prelegenta André Broekmansa (Holandia), który wystąpił jednak on-line i przedstawił przegląd programu Adaptive Pathways oraz platformę Adapt Smart. Csilla Pozsgay (Węgry) zapoznała uczestników z aspektami prawnymi wprowadzania rozwiązań typu Adapt Smart do systemu ochrony zdrowia. Od rozwiązań tych odniósł się również minister Marcin Czech, prezentując w swoim drugim wykładzie perspektywę rządu i płatnika publicznego. Poglądy samych pacjentów wyraził Michał Rataj, który sam od lat zmaga się z chorobą rzadką i na własnej skórze odczuwa niedogodności systemu, ale też i następującą stopniowo poprawę. do góry

Sesja 3. Nowe rozwiązania w chorobach rzadkich

Sesję „Nowe rozwiązania w chorobach rzadkich” otwarło wystąpienie dr Miriam de Chalender, która przedstawiła 12 lat funkcjonowania we Francji strategii na rzecz chorób rzadkich. Dr Maria Libura przekonywała, że wspólnoty pacjentów to niezwykłe centra synergii dla celów zdobywania wiedzy o chorobach rzadkich. Anna Kordecka przedstawiła znaczenie doboru punktów końcowych w onkologii i hemtoonkologii. Robert Plisko zaprezentował sposoby finansowania 19 leków sierocych w Europie, przy czym już na wstępie musiał zaznaczyć, że żaden z nich nie jest refundowany w Polsce. W podobnej sytuacji są w Europie jeszcze pacjenci w Bośni i Hercegowinie. Profesor Steven Simoens (Belgia) przedstawił sposoby oceny leków sierocych w chorobach rzadkich, które w oczywistych powodów są trudne do wartościowania klasycznymi narzędziami HTA. do góry

Sesja 4. Integracja opieki nad pacjentem

Sesję rozpoczął dr Andrzej Śliwczyński, który wskazał narastające od lat bariery między poszczególnymi pionami administracji jako główna przeszkodę w rozwoju integrowanej opieki nad pacjentami. Magdalena Władysiuk zaprezentowała narzędzie do implementacji założeń wczesnej interwencji: Early Intervention Toolkit. Dominik Dziurda przedstawił potencjalne kierunki zmian i rozwoju rehabilitacji leczniczej w Polsce. Paulina Rolska zwróciła uwagę na koszty pośrednie chorób przewlekłych, których nie widać w standardowych analizach kosztów, a które są również obciążeniem dla pacjentów, płatnika i całego społeczeństwa. do góry

Sesja 5. Evidence – synthesis and translation

Alan Haycox (Wielka Brytania) tytułem wstępu opowiedział o swoim podejściu do wykorzystania dowodów naukowych w codziennej praktyce naukowej oraz podejmowaniu decyzji. Przy okazji doszło do nieplanowanego wystąpienia, w które zmieniła się polemika Briana Godmana z Alanem Haycoxem. W drugiej części sesji wystąpili młodsi koledzy: Wojtek Wiercioch (Kanda) przedstawił metodykę GRADE w tworzeniu wytycznych klinicznych, Miloslav Klugar (Czechy) zaprezentował czeskie narodowe centrum ds. wytycznych, a dr Małgorzata Bała zwróciła uwagę na znaczenie błędu systematycznego w syntezie danych naukowych. do góry

Sesja 6. Czy konieczne jest uregulowanie wyrobów medycznych w systemie ochrony zdrowia?

Ostatnia sesja Sympozjum pozostawiła audytorium w napięciu do ostatnich minut trwania. Rozpoczął Mitch Sugarman (USA) od przewrotnego wystąpienia na temat poglądów przemysłu na lansowane obecnie podejście value-based. Jego dowcipne i dynamiczne wystąpienie wywołało lawinę pytań oraz kolejne polemiki. Krzysztof Łanda zwolniony z krępującego go do niedawna ministerialnego gorsetu wystąpił z emocjonującą recenzją ustawy o refundacji wyrobów medycznych i propozycjami zmian. Katarzyna Sabiłło zaprezentowała działania fundacji Lege Pharmaciae mającej ambicje stania na straży jakości prawa farmaceutycznego. Ewa Warmińska ponownie nakierowała uwagę na niedoskonałości nowej ustawy o wyrobach. Panel dyskusyjny na zakończenie ostatniej sesji pełen był podchwytliwych pytań i ciętych ripost. Na sam koniec Sympozjum Mitch Sugarman zakwestionował sens mnożenia w nieskończoność procedur administracyjnych dozorujących sytuacje możliwego konfliktu interesów, jako że konflikt interesów będzie istniał zawsze i jest on jednym z mechanizmów napędzających nas do działania od zarania dziejów. do góry

Prelegenci
12. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2017

Francis Arickx, Belgium  | Małgorzata Bała, Poland  | André Broekmans, Netherlands  | Myriam de Chalendar, France  | Marcin Czech, Poland  | Dominik Dziurda, Poland  | Brian Godman, UK  | Alan Haycox, UK  | Paulina Kieszkowska-Knapik, Poland  | Miloslav Klugar, Czech Republic  | Anna Kordecka, Poland  | Zbigniew Król, Poland  | Maria Libura, Poland  | Krzysztof Łanda, Poland  | Vinciane Pirard, Belgium  | Robert Plisko, Poland  | Csilla Pozsgay, Hungary  | Michał Rataj, Poland  | Paulina Rolska, Poland  | Katarzyna Sabiłło, Poland  | Ad R. Schuurman, Netherlands  | Steven Simoens, Belgium  | Mitchell Sugarman, USA  | Wojciech Szefke, Poland  | Andrzej Śliwczyński, Poland  | Bartosz Świdrak, Poland  | Roman Topór-Mądry, Poland  | Ewa Warmińska, Poland  | Wojtek Wiercioch, Canada  | Magdalena Władysiuk, Poland
Biogramy
Francis Arickx
Francis Arickx
Francis Arickx przewodzi dyrektoriatowi ds. Refundacji leków i polityki lekowej Departamentu Opieki Zdrowotnej Narodowego Instytutu Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Niepełnosprawności (NIHDI RIZIV/INAMI) w Belgii. Zarządza departamentami odpowiedzialnymi za administrację oraz ocenę naukową i wartościującą wniosków refundacyjnych dla leków, w tym leków sierocych oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. Francis Arickx jest byłem sekretarzem generalnym Komisji Refundacji Leków, działa także jako przedstawiciel/ekspert Instytutu oraz Belgii w licznych krajowych i Europejskich platformach (NM CAPR, MEDEV, MoCA). Jest jednym z koordynatorów krajowych inicjatywy BeNeLuxA www.beneluxa.org. Francis ukończył studia farmaceutyczne na Uniwersytecie w Gandawie w Belgii i wykłada politykę zdrowotną w Departamencie Nauk Farmaceutycznych Uniwersytetu w Antwerpii. do góry
Małgorzata Bała
dr hab. Małgorzata Bała
Kierownik Ośrodka Przeglądów Systematycznych Polskiej Filii Cochrane oraz Kierownik Katedry Epidemiologii i Medycyny Zapobiegawczej Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum w Krakowie. Od 2005 roku prowadzi zajęcia z Evidence Based Medicine dla studentów Wydziału Lekarskiego, Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców i studentów studiów EuroPubHealth. Z Cochrane Collaboration współpracuje od 2000 roku, jest autorką i współautorką kilku przeglądów Cochrane. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół Evidence Based Medicine, szczególnie przeglądów systematycznych oceniających skuteczność różnych interwencji terapeutycznych, a także aspekty metodologiczne badań klinicznych oraz wytycznych postępowania i wdrażania ich zaleceń do praktyki klinicznej. Jest także współautorką rozdziałów w podręczniku pt. “Podstawy EBM, czyli medycyny opartej na danych naukowych dla lekarzy i studentów medycyny” (2008). W ramach Cochrane jest Dyrektorem Cochrane Polska, współpracuje z Cochrane Tobacco Addiction Groups, Cochrane Renal Group, Cochrane Hepatobiliary Group, Cochrane Skin Group, Cochrane Stroke Group i Cochrane Vascular Diseases Group. do góry
André W. Broekmans
André W. Broekmans MD PhD
André Broekmans odpowiada za innowacyjność w sprawach regulacyjnych w Lygature, niezależnej holenderskiej fundacji zajmującej się rozwojem partnerstwa publiczno-prywatnego w rozwoju leków oraz technologii medycznych. Przewodzi projektowi Escher. Obecnie André jest koordynatorem projektu Inicjatywy Leków Innowacyjnych IMI – ADAPT SMART. André zdobywał doświadczenie regulacyjne zarówno w europejskiej agencji – jako Naczelnik ds. Oceny Klinicznej (Head of Clinical Assessment) oraz dyrektor zarządzający (CEO) Holenderskiej Rady Oceny Leków – a także w największych firmach farmaceutycznych (wyższe stanowiska zarządzające w MSD, Schering Plough, Organon). do góry
Myriam de Chalendar
Myriam de Chalendar PhD
Dr Myriam de Chalendar jest obecnie project managerem zajmującym się wrodzonymi wadami rozwojowymi głowy, szyi i zębów Francuskiej Narodowej Sieci Zdrowia dla Chorób Rzadkich (French National Health Network for Rare Diseases) w Paryżu. Sieć koordynuje działania wszystkich interesariuszy tej grupy chorób rzadkich na poziomie krajowym, przede wszystkim w celu poprawy opieki nad pacjentami, stymulowania prac badawczych i opracowywania informacji, szkoleń i edukacji. Pracuje w szczególności nad klasyfikacjami medycznymi i kodowaniem chorób rzadkich oraz poprawą opieki społecznej. Po uzyskaniu doktoratu z molekularnej i komórkowej biologii rozwoju, Myriam przez 3 lata wykładała genetykę molekularną oraz embriologię na francuskim uniwersytecie. Następnie przez kilka lat pracowała dla przemysłu, specjalizując się w informacji naukowej, w szczególności klasyfikacji danych oraz kontrolowanych słownikach w medycynie. W latach 2010-2015 prowadziła projekt Orphanet dotyczący niepełnosprawności w siedzibie Orphanet, międzynarodowego portalu dla chorób rzadkich oraz leków sierocych. Współpracuje z EURORDIS, europejskim zrzeszeniem organizacji pacjentów cierpiących na choroby rzadkie, wspierając naukowo poprawę opieki społecznej oraz promując włączanie chorób rzadkich do polityk społecznych oraz polityk wszystkich państw europejskich. do góry
Marcin Czech
Marcin Czech
Wiceminister Zdrowia Inicjuje, koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji. Nadzoruje działalność Administratora Systemu Monitorowania Wypadków Konsumenckich. Nadzoruje działalność Narodowego Instytutu Leków w Warszawie. Jest profesorem Politechniki Warszawskiej, absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Posiada 2 specjalizacje: w zakresie epidemiologii oraz zdrowia publicznego. Ukończył program Master of Business Administration (International MBA) w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, Studium Ekonomiki Zdrowia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej w zakresie programu studiów doktoranckich w dziedzinie zarządzania, odbył staże i szkolenia zagraniczne m.in. w York University, University of Liverpool w Wielkiej Brytanii, McMaster University w Kanadzie. Jest wykładowcą w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, współpracuje z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, przez 9 lat pracował jako adiunkt w Zakładzie Farmakoekonomiki Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 10 lat jest członkiem Zarządu Polskiego Towarzystwa Farmakoekonomicznego, pełniąc w przeszłości rolę Prezesa, a obecnie Prezesa-elekta tej organizacji. Aktywnie działa w międzynarodowym towarzystwie naukowym International Society for Pharmacoeconomics and Outcomes Research. Jest członkiem założycielem oraz członkiem władz Polskiego Towarzystwa Opieki Koordynowanej. Brał udział w tworzeniu wytycznych oceny technologii medycznych AOTMiT. Jest autorem ponad 200 prac i doniesień z dziedziny zarządzania, ekonomiki zdrowia, farmakoekonomiki i jakości życia, publikowanych zarówno czasopismach zagranicznych jak i polskich. Był promotorem ponad 100 prac magisterskich i dyplomowych, jest członkiem grup roboczych (m.in. Polskiej Akademii Nauk), rad redakcyjnych oraz naukowych czasopism specjalistycznych, pełni rolę recenzenta prac badawczych (m.in. jako ekspert Narodowego Centrum Nauki), prac doktorskich i książek, artykułów naukowych, brał udział w realizacji grantów naukowych m. in. pochodzących z Unii Europejskiej. Pracował w międzynarodowym środowisku biznesowym i doradczym odpowiadając za kwestie związane ekonomiką zdrowia oraz Real World Evidence. Został uhonorowany nagrodami JM Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w tym nagrodą indywidualną naukową pierwszego stopnia, nagrodą JM Rektora Politechniki Warszawskiej za program edukacyjny oraz nagrodą “Best and Brightest” firmy PwC. do góry
Dominik Dziurda
Dominik Dziurda
Dyrektor Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Absolwent Wydziału Farmaceutycznego CMUJ w Krakowie (2002) oraz studiów podyplomowych: MBA dla Kadry Medycznej w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (2010). Doktorant SGH w Warszawie. W historii pracy zawodowej związany z zagadnieniami prawa farmaceutycznego, farmakoekonomiki i organizacji systemu ochrony zdrowia jako wykładowca akademicki, dyrektor ds. refundacji w strukturach krajowych i centralnych w ramach sektora farmaceutycznego oraz analityk i ekspert w projektach związanych z dostępem do świadczeń opieki zdrowotnej i zarządzaniem jakością. Przewodniczący zespołu technicznego projektu Fair and Affordable Pricing, realizowanego w ramach Grupy Wyszehradzkiej, członek Komitetu Wykonawczego projektu POINTer poświęconego systemowi wskaźników jakościowych. W ramach AOTMiT odpowiedzialny m.in. za projekty związane z transformacją systemu świadczeń gwarantowanych w obszarach rehabilitacji leczniczej, opiekę koordynowaną oraz zagadnienia zaleceń postępowania klinicznego. do góry
Brian Godman
Brian Godman
Brian Godman współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), administracjami rządowymi, instytucjami ds. zdrowia oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi z całej Europy celem poprawy wydajności przepisywania leków w sytuacji ograniczonych zasobów. Obejmuje to poszukiwanie potencjalnych sposobów wyceny i finansowania nowych leków przy użyciu sugerowanych modeli pozwalających na optymalizację po wprowadzeniu na rynek. Praca zawodowa Briana Godmana zaowocowała wieloma publikacjami oraz wystąpieniami w których opowiadał o kluczowych zagadnieniach swojej działalności. do góry
Alan Haycox
Alan Haycox
Reader in Health Economics and Director of Liverpool Health Economics and Visiting Professor at Hacettepe University (Ankara) Dr Haycox is a Global Health Economics expert who achieved a four star assessment in the 2015 RAE. He has extensive experience of applying health economics in practice including five years as a member of the Appraisal Committee of the National Institute for Health and Care excellence (NICE) and five years as Regional Health Economist in the North West of England. Widely acknowledged international expert on HTA who has been a keynote speaker on Health Technology Assessment in over 27 countries in the past ten years. Over 140 publications, 3 published books with a fourth currently awaiting publication. Editorial Board Member and referee for over 50 international journals. Co-applicant on research applications valued at over £2,000,000 in the last five years and expert reviewer for the NIHR, MRC and a wide range of national and international research funding bodies. Extensive experience in developing and implementing structures of Health Technology Assessment and associated training in a wide range of middle and low income countries. Established expertise in the development of health economic programmes at the undergraduate, postgraduate and executive training levels. Currently leading the UK programme in the establishment of an international postgraduate programme in Health Technology Assessment funded by the Erasmus Mundi Programme in collaboration with five other Universities throughout Europe. Dr Haycox has extensive experience and expertise in health economic evaluations in a broad spectrum of disease groups and interventions. In addition to publishing extensively in peer reviewed journals such as the BMJ and Pharmacoeconomics, Dr Haycox has authored a large number of Health Technology Assessment Monographs. Dr Haycox is a founding director of the Liverpool Technology Assessment Reviews unit which works directly on evaluations to inform decision making by NICE. For the past four years he has been a member of the NICE Technology Appraisal Committee which decides on the introduction of new drugs into the British National Health Service. do góry
Paulina Kieszkowska-Knapik
Paulina Kieszkowska-Knapik
Doradza przedsiębiorcom i organizacjom branżowym w zakresie prawa ochrony zdrowia, w tym zwłaszcza prawa farmaceutycznego, ustawy refundacyjnej i ustawy o działalności leczniczej. Jest również współzałożycielką Fundacji Lege Pharmaciae, organizacji pozarządowej powstałej w celu analizowania i poddawania debacie publicznej regulacji prawnych w sektorze ochrony zdrowia. W Obywatelskim Forum Legislacji przy Fundacji Batorego Paulina Kieszkowska-Knapik działa na rzecz wprowadzenia w Polsce standardów europejskich w dziedzinie stanowienia prawa. Od wielu lat rekomendowana przez polskie (Rzeczpospolita i Dziennik Gazeta Prawna) oraz międzynarodowe (Chambers Europe, PLC Which Lawyer) rankingi jako najlepszy specjalista prawa farmaceutycznego w Polsce. Doradza pro bono organizacjom pacjentów, m.in. Polskiej Koalicji Organizacji Pacjentów Onkologicznych, Fundacji Alivia i Federacji Pacjentów Polskich. Paulina przez dekadę związana była z kancelarią Baker&McKenzie, wcześniej pracowała w CMS Cameron McKenna. do góry
Miloslav Klugar
Miloslav Klugar Ph.D.
Dyrektor Centrum na rzecz Opieki Zdrowotnej Opartej na Dowodach Naukowych Republiki Czeskiej (Europy Środkowej): Centrum Doskonałości Instytutu Joanny Briggs – the Czech Republic (Middle European) Centre for Evidence-Based Healthcare: A Joanna Briggs institute Centre of Excellence. Doktor habilitowany (assistant professor) w Departamencie Medycyny Społecznej i Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Palacký w Ołomuńcu, w Republice Czeskiej. Profesor nadzwyczajny (associate professor) medycyny translacyjnej Wydziału Nauk o Zdrowiu na Uniwersytecie Adelaide w Australii oraz współprzewodniczący Europejskiej Sieci Joanny Briggs – European Joanna Briggs Collaboration. Miloslav poświęca się rozwojowi, wdrażaniu, wspieraniu oraz nauczaniu opieki zdrowotnej opartej na dowodach naukowych, w szczególności syntezy dowodów naukowych. Jest członkiem międzynarodowej grupy metodycznej Instytutu Joanny Briggs, która opracowuje metodologię przeglądów systematycznych skuteczności testów diagnostycznych. Jako członek centrum GRADE JBI, Miloslav zajmuje się implementacją oraz poprawą systemu GRADE w zakresie przeglądów systematycznych oraz wytycznych praktyki klinicznej, a jako członek Grupy Zdrowia Publicznego ASPHER v4 zajmuje się wzmacnianiem kompetencji w zakresie zdrowia publicznego w Grupie Wyszehradzkiej przez podejście oparte na dowodach naukowych i współpracę międzynarodową. do góry
Anna Kordecka
Anna Kordecka
Ekspert w dziedzinie oceny technologii medycznych i ekonomiki zdrowia. Od 7 lat zajmuje się audytem analiz wchodzących w skład raportu HTA. Autor i współautor opracowań systemowych w ochronie zdrowia oraz analiz problemu decyzyjnego. Wspólnik w firmie HTA Audit. Aktywny szkoleniowiec w dziedzinach EBM, HTA, pricing w instytucjach publicznych oraz w branży farmaceutycznej. do góry
Zbigniew Król
Zbigniew J. Król MD, PhD
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia Były zastępca dyrektora Agencji Oceny Technologii Medycznych i adiunkt w Instytucie Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2009 do 2011 r. zasiadał w zarządzie Pfizer Polska sp. z o. o. Następnie był dyrektorem Drawskiego Centrum Specjalistycznego (2012-2013) i Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego SPZOZ w Krakowie (2013-2016). Jest honorowym członkiem Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce. Na swoim koncie ma m.in. przewodnictwo w zespole ds. opracowywania HTA, Delegatury w Baltic Sea Task Force (później Northern Diamension) Experts Group for Primary Health Care oraz w EQUIP – europejskiej grupie warsztatowej do spraw jakości. Był również ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia oraz Banku Światowego ds. organizacji ochrony zdrowia, a także kierownikiem projektu „Data for Decision Makers” (Harvard-Jagiellonian Consortium for Health). do góry
Maria Libura
Maria Libura
Dyrektor Instytutu Studiów Interdyscyplinarnych nad Chorobami Rzadkimi na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wykładowca w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z zespołem Pradera-Willego, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, vice-prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej. do góry
Krzysztof Łanda
Krzysztof Łanda
Krzysztof Łanda, Konsultant w DBSE oraz członek międzynarodowego Zespołu Prawa Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia Dentons. W latach 2015-2017 jako wiceminister zdrowia był odpowiedzialny za politykę lekową, refundację oraz ustalanie urzędowych cen zbytu leków i wyrobów medycznych, mapowanie potrzeb zdrowotnych, inwestycje w opiece zdrowotnej, wycenę świadczeń zdrowotnych oraz koszyk świadczeń gwarantowanych. Przed objęciem funkcji wiceministra zdrowia był prezesem HTA Audit, firmy zajmującej się oceną jakości raportów oceny technologii medycznych oraz prezesem Watch Health Care Foundation. W latach 2010-2011 pełnił funkcję Prezesa CEESTAHC. W latach 2006-2007 był Dyrektorem Departamentu Gospodarki Lekami w NFZ. W 2004 roku Krzysztof został wybrany do zarządu Health Technology Assessment International (HTAi) i piastował to stanowisko do 2007 r. W latach 2010-2012 oraz 2006-2008 prowadził szkolenia w Serbii i na Ukrainie z zakresu EBM, HTA, EBHC. Był również liderem zespołu Banku Światowego, którego celem było wprowadzenie w Serbii zasad EBHC. do góry
Vinciane Pirard
Vinciane Pirard
Vinciane jest dyrektorem ds. publicznych w SANOFI, gdzie jest odpowiedzialna za choroby rzadkie i opiekę specjalistyczną. Prowadziła współpracę w zakresie 3 pakietu roboczego ADAPT-SMART inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych (IMI, Innovative Medicines Initiative). Jest współprzewodniczącą europejskiej grupy roboczej przemysłu ds. chorób rzadkich i leków sierocych (wspólnej grupy roboczej Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA) oraz Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Biotechnologicznego (EuropaBIo). Wcześniej przez 8 lat pracowała w firmie Genzyme w dziale medycznym, zajmując się kwestiami diagnostyki, rejestracji oraz opracowywania produktów w obszarze rzadkich chorób genetycznych. Pracowała również w firmie Solvay Pharma and Wyeth. do góry
Robert Plisko
Robert Plisko
Prezes HTA Consulting od 2006 roku, jeden z założycieli firmy. Magister ekonomii (Akademia Ekonomiczna w Krakowie). Swoją pracę rozpoczynał w Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Autor wielu publikacji z zakresu HTA i ochrony zdrowia. Jako doradca Banku Światowego uczestniczył w realizacji projektów prowadzonych w Serbii. Kieruje Działem Analiz Ekonomicznych firmy HTA Consulting i realizuje projekty w Azji i Australii. Spokój i zdrowy rozsądek to drugie i trzecie imię Roberta. do góry
Csilla Pozsgay
Csilla Pozsgay
Csilla Pozsgay jest obecnie dyrektorem generalnym Narodowego Instytutu Farmacji i Żywienia na Węgrzech. Ukończyła medycynę na Uniwersytecie Semmelweisa w Budapeszcie. Jest specjalistą w dwóch obszarach medycznych: reumatologii i fizjoterapii. Ma doświadczenie w zarządzaniu badaniami klinicznymi i pełnieniu funkcji eksperta ds. regulacji i wpieraniu wniosków o badania kliniczne. W latach 2011-2013 była dyrektorem ds. medycznych i naukowych w Narodowym Instytucie Farmacji na Węgrzech. Następnie była dyrektorem medycznym w MSD Magyarország Kft. (2013-2015). do góry
Michał Rataj
Michał Rataj
Absolwent wydziału Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, z zawodu specjalista branży IT. Pacjent, od ponad 20 lat aktywnie zaangażowany w działalność organizacji pacjenckich. Członek zarządu Polskiego Towarzystwa Chorób Nerwowo-Mięśniowych (PTCHNM) oraz Europejskiego Sojuszu na rzecz Stowarzyszeń Chorób Nerwowo-Mięśniowych (EAMDA). Współorganizator wielu krajowch konferencji dla pacjentów z dystrofiami mięśni. Prywatnie entuzjasta nowych technologii i wszelkich gadżetów ułatwiających sprawność ruchową. do góry
Paulina Rolska

Paulina Rolska
Praktyk EBM. Specjalista ds. Ekonomiki Zdrowia w dziale Market Access w GlaxoSmithKline. W latach 2016 do 2017 zajmowała stanowisko Market Access Consultant w HTA Consulting. Od 2014 do 2016 roku współpracowała z firmą MedInvest Scanner, zajmującą się oceną ryzyka inwestycyjnego w innowacyjne nielekowe technologie medyczne oraz due diligence. W latach 2013-2014 audytor w firmie HTA Audit, zajmującej się oceną jakości analiz wchodzących w skład raportu HTA. Autorka wielu publikacji. Prowadzi szkolenia HTA EBHC. Współautorka projektów: “Pro Aegrotis Oncologicis – podstawowe założenia, kierunki i wstępne propozycje zmian systemu opieki onkologicznej w Polsce” oraz “Koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych – metodyka, badanie pilotażowe i rekomendacje.”
Doktorantka Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim Colllegium Medicum. do góry

Katarzyna Sabiłło
Katarzyna Sabiłło
Prezes Zarządu Fundacji Lege Pharmaciae. Absolwentka Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Warszawie (1995) oraz podyplomowych studiów w zakresie zarządzania prowadzonych na Uniwersytecie Łódzkim we współpracy z Uniwersytetem w Lionie we Francji (1996), z ukończonym kursem “European Regulatory Affairs Course” organizowanym pod auspicjami EMEA (2002). Wielokrotny reprezentant Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, w pracach parlamentarnych nad kolejnymi nowelizacjami Prawa Farmaceutycznego. Członek Zespołu ds. Nowelizacji Prawa Farmaceutycznego powołanego przez Ministra Zdrowia (2006). Wykładowca w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz na Uniwersytecie Łódzkim. W latach 1997-2008 dyrektor ds. Rejestracji i Regulacji Prawnych w Berlin-Chemie / Menarini Polska Sp. z o.o. Od 2009 r. prowadzi własną firmę doradczą specjalizującą się w szeroko rozumianych kwestiach regulatorowych. Współfundator Fundacji Lege Pharmaciae zajmującej się krzewieniem zasad dobrej legislacji w sektorze ochrony zdrowia. do góry
Ad Schuurman
Ad R. Schuurman MBA
Head of Business Contact Centre and International Affairs of the Dutch National Health Care Institute (ZIN). President of the Medicines Evaluation Committee (MEDEV) Ad Schuurman completed his study in Utrecht as a clinical psychologist in 1980. He subsequently worked for five years as head of a patients’ association. In the following years, as staff officer of a regional Institute for Mental Health, he organized the cooperation the Regional Institutes for Mental Health and the other healthcare organisations. After spending several years as manager of the national project relating to pharmacy therapeutic decision making, he became head of a geriatric department. In the meantime he completed studies on management consultancy and on business administration (MBA). As deputy director of the Dutch College of General Practitioners (NHG), he set up the Electronic Prescription System. In recent years, as manager of the Pharmacy department, he was responsible for the pharmacy-related activities of the ZIN. Since 2006 he was head of the Reimbursement Department, covering all healthcare reimbursement issues in the Netherlands. In 2006 he became President of the Medicine Evaluation Committee (MEDEV) in Brussels, in which reimbursement authorities of 20 EU countries cooperate. Since 2010 is Ad Head of Business Contact Centre and International Affairs of the National Health Care Institute (ZIN). do góry
Steven Simoens
Steven Simoens
Steven Simoens currently is a full Professor of health economics at KU Leuven. Since 2011, he is a member of the board of the Department of Pharmaceutical and Pharmacological Sciences at KU Leuven. Since April 2013, he is the head of the unit Clinical Pharmacology and Pharmacotherapy in the Department of Pharmaceutical and Pharmacological Sciences at KU Leuven. Steven Simoens is a Commercial Engineer (KU Leuven, 1997), who later specialised in health economics and obtained a MSc in Health Economics (University of York, 1998) and a PhD in Economics (University of Aberdeen, 2001). do góry
Mitchell Sugarman
Mitchell Sugarman
Prezes i dyrektor generalny Anchor Bay Consulting. Wcześniej był vice-prezesem Globalnego oddziału Ekonomiki Zdrowia, Polityki i Wyceny dla układu sercowo-naczyniowego firmy Medtronic. Był odpowiedzialny za przeprowadzanie procesu refundacyjnego nowego produktu, mając piecze nad nim na każdym etapie rozwoju: od działań koncepcyjnych, poprzez marketing, aż po wprowadzenie produktu na rynek. Przez 19 lat pracował również w Kaiser Permanente, jako dyrektor wydziału genetyki klinicznej oraz dyrektor oceny technologii medycznych. Nadzorował przechodzenie nowych leków, sprzętów i procedur medycznych ze strefy eksperymentalnej do nieeksperymentalnej oraz określał, czy powinny one zostać skierowane do zastosowania terapeutycznego. Kluczowe kwestie brane pod uwagę dotyczyły oceny skuteczności, bezpieczeństwa oraz efektywności kosztowej. do góry
Wojciech Szefke
Wojciech Szefke
Uzyskał tytuły magistra prawa, historii oraz administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 2003-2007 legislator Ministerstwa Zdrowia, odpowiedzialny za przygotowania projektów aktów normatywnych, sporządzanie analiz prawnych oraz współpracę z departamentami prawnymi instytucji UE. Zastępca Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych. Od blisko 11 lat wykładowca akademicki. Ukończył Studia Legislacyjne. Od 2007 r. prowadzi obsługę prawną kluczowych firm z rynku wyrobów medycznych. Przez 7 lat związany z Ogólnopolską Izbą Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED. Od 2015 r. prezes zarządu Organizacji Pracodawców Przemysłu Medycznego Technomed. Autor wielu publikacji z zakresu rynku wyrobów medycznych oraz prawa zamówień publicznych. do góry
Andrzej Śliwczyński
Andrzej Śliwczyński
Doctor of Health Sciences, a graduate of the University of Łódź, obtained his scientific title at The Medical University of Łódź. Deputy Director of The Department of Analyses and Strategy in The Central Office of the National Health Fund, lecturer at The Humanities and Economics Academy in Łódź. Between 1987 and 2005 he worked and held managerial positions in the State Pharmaceutical Supply Company “Cefarm”. Since 2005 he has been working at the Central Office of the National Health Fund. In 2012 he obtained postgraduate diploma of Database Studies. Currently, he deals with analysis of large data sets concerning actual clinical practice. Author and co-author of dozens of articles published in national and international journals in the field of medicine and economics, discussing medical data analyses, financing in the health care system, epidemiology, pharmacoeconomics. Member of the Transparency Council of the Agency for Health Technology Assessment. do góry
Bartosz Świdrak
Bartosz Świdrak
Adwokat, senior associate w Kancelarii FAIRFIELD (dawniej: DFL Legal), ekspert prawny Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu Life Sciences, od wielu lat związany z branżą wyrobów medycznych. Jego doświadczenie obejmuje kompleksowe doradztwo dla firm wyrobowych, m.in. w zakresie działań promocyjnych i reklamowych, spraw związanych z nadzorem nad obrotem wyrobami medycznymi, czy kwestii odnoszących się do zagadnień compliance i zarządzania ryzykiem prawnym w spółkach. Prowadził liczne audyty wewnętrzne w firmach medycznych. Posiada doświadczenie szkoleniowe, m.in. w zakresie warsztatów prowadzonych dla działów sprzedaży, marketingu czy zarządów spółek, dot. zagadnień compliance, prawa reklamy, czy postępowań kontrolnych. Reprezentuje klientów w szerokim spektrum postępowań: administracyjnych, cywilnych, a także przed Krajową Izbą Odwoławczą w ramach zamówień publicznych. do góry
Roman Topór-Mądry
Roman Topór-Mądry
Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Lekarz, specjalista zdrowia publicznego, epidemiolog. Konsultant wojewódzki w dziedzinie zdrowia publicznego w województwie małopolskim. Zastępca Dyrektora Instytutu Zdrowia Publicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. Uczestnik i koordynator wielu projektów naukowych, pracował w zespołach doradczych m.in. Ministerstwa Zdrowia, towarzystw naukowych, samorządów lokalnych, Komisji Europejskiej, Banku Światowego. do góry
Ewa Warmińska
Ewa Warmińska
Adwokat, senior associate, członek Zespołu Prawa Farmaceutycznego Farmaceutycznego i Ochrony Zdrowia oraz Zespołu Postępowań Sądowych w warszawskim biurze kancelarii Dentons. Ewa specjalizuje się w doradztwie z zakresu Prawa farmaceutycznego oraz refundacji leków i wyrobów medycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwie Zdrowia. Jako zastępca dyrektora w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia odpowiedzialna była m.in. za przygotowanie projektów ustaw nowelizujących: ustawę o refundacji leków oraz wprowadzającą refundację wyrobów medycznych, Prawo farmaceutyczne, jak również propozycji rozwiązań do ustawy o badaniach klinicznych. W obszarze kompetencji Ewy, znajdowało się również prowadzenie postępowań administracyjnych i sądowo-administracyjnych w przedmiocie wniosków o objęcie refundacją i ustalenie urzędowej ceny zbytu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Była również członkiem Rady ds. Taryfikacji przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. do góry
Wojtek Wiercioch
Wojtek Wiercioch MSc, PhD(c)
Research methodologist at the McMaster GRADE Centre in the Department of Health Research Methods, Evidence, and Impact (McMaster University, Hamilton, Canada). He specializes in evidence synthesis, guideline development methodology, and the guideline development process. As a member of the GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) Working Group, his focus is on application and training on the GRADE approach for systematic reviews and guidelines. His main research activities include systematic reviews and the development of clinical practice guidelines in collaboration with various medical specialty societies, healthcare organizations, and ministries of health. He completed his graduate training in the Health Research Methodology program at McMaster University. do góry
Magdalena Władysiuk
Magdalena Władysiuk
Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC, Prezes Zarządu MedInvest Scanner, Wiceprezes firmy HTA Consulting, w której odpowiedzialna jest za strategiczny rozwój firmy. Jej głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości informacji i danych w oparciu o EBM i HTA. Podejmuje działania nie tylko na terenie Polski, ale także w Europie i Azji. Jej kluczowym zadaniem jest poprawa wyników leczenia pacjentów poprzez podejmowanie lepszych decyzji leczniczych. W CEESTAHC jest odpowiedzialna za przygotowanie i zapewnienie platformy do dyskusji dla wszystkich zainteresowanych grup interesów w sektorze opieki zdrowotnej. Misją CEESTAHC jest poprawa jakości opieki zdrowotnej w oparciu o dowody. Jest absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie oraz Ekonomii i MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2006-2008 była członkiem corocznych spotkań HTAi. do góry

Materiały do pobrania
12. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2017

Poprzednie edycje

EBHC 2006 archiwum

Zobacz edycję 2006

EBHC 2007 archiwum

Zobacz edycję 2007

EBHC 2008 archiwum

Zobacz edycję 2008

EBHC 2009 archiwum

Zobacz edycję 2009

Zobacz edycję 2010

Zobacz edycję 2011

Zobacz edycję 2012

Zobacz edycję 2013

Zobacz edycję 2014

Zobacz edycję 2015

Zobacz edycję 2016

Zobacz edycję 2017

Zobacz edycję 2018

Zobacz edycję 2019

Zobacz edycję 2020

Zobacz edycję 2021

Zobacz edycję 2022

pl_PLPolski