11. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2016

Interactions between HTA, coverage and regulatory processes
Kraków, 12-13 grudnia 2016

11. Sympozjum EBHC odbyło się w Krakowie w dniach 12-13 grudnia 2016 roku w hotelu Park Inn.

Obecnie wszystkie systemy ochrony zdrowia krajów regionu CEE przechodzą dynamiczne transformację, więc wszędzie trwają ostre dyskusje nad kierunkami zmian w zakresie strategicznym. Trwają także poszukiwania integracji pomiędzy sektorem społecznym, rozwojowym i czysto naukowym.

Główna przyczyna zmian jest ta sama od lat: narastający kryzys w zakresie kosztów funkcjonowania. O ile w poprzednich latach przedstawialiśmy różne sposoby radzenia sobie z kryzysem – od zwiększenia udziału HTA, przez ubezpieczenia po sprzątanie koszyka świadczeń – o tyle w XI edycji Sympozjum skupiliśmy się na poszukiwaniu sposobów na integrację działań naprawczych i procesów zarządzania systemem ochrony zdrowia. Podobnie jak z instalacją wodną, naprawa przepływów finansowych jest kompletna dopiero wtedy gdy uszczelnione są wszystkie dziury i we wszystkich zakamarkach, a nie tylko te największe i najłatwiej dostępne. Trzeba poszukać nowych wartości, kluczowych w podejmowaniu decyzji o kształcie koszyków świadczeń gwarantowanych (zarówno technologii lekowych jak i nielekowych), aby spiąć wszystko klamrą legislacyjno-finansową – wspólną dla refundacji, udziału nauki i badań oraz potrzeb pacjentów.

Zgodnie z tegorocznym tematem Sympozjum, dyskutowaliśmy o tym na ile legislacja i procesy implementacji mogą być efektywne dla wdrażania zmian mimo bezwładności czasowej systemu, ogromu obszaru podlegającego regulacji, a także konieczności zaangażowania różnych grup interesariuszy. Mnogość poziomów koordynacji i komunikacji w samym systemie ochrony zdrowia może się okazać paraliżująca dla najbardziej zaangażowanych reformatorów.
Głównym elementem rozważań było poszukiwanie odpowiedzi na pytanie czy możliwe jest znalezienie sposobów na zmierzenie efektów wprowadzanych rozwiązań, tak aby można było wpisać je we wspomnianą wcześniej klamrę legislacyjno-finansową.

Przy okazji 11. edycji po raz pierwszy zaproponowaliśmy stałą dyskusję wśród gości EBHC oraz zorganizowaliśmy Forum Ekspertów z krajów regionu CEE.

Partnerzy
11. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2016

Sesje
11. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2016

Sympozjum przewodniczyli uznani na świecie eksperci, którzy wygłosili wykłady i prowadzili dyskusje w ramach pięciu sesji tematycznych:

 1. Mapa drogowa procesu refundacji i taryfikacji świadczeń zdrowotnych
 2. CEE Forum: Value-based decision making in CEE countries
 3. Narzędzia zarządzania koszykiem świadczeń gwarantowanych
 4. Wyroby medyczne: cena, świadczenie, taryfa
 5. Better access to services of rare diseases

Przyjęta formuła Sympozjum zakładała dłuższy czas na dyskusję z wybitnymi ekspertami zagranicznymi, co umożliwiło uczestnikom skorzystanie z ich wiedzy w szerszym zakresie niż ma to zazwyczaj miejsce w ramach tego rodzaju spotkań.

Sesja 1. Mapa drogowa procesu refundacji i taryfikacji świadczeń zdrowotnych

Pierwsza sesja była poświęcona planowanym zmianom w zakresie rozwiązań refundacyjnych dla leków oraz wyrobów medycznych. Przyjrzeliśmy się narzędziom stworzonym do ich implementacji – ocenie technologii medycznych i taryfikacji, ale również sposobom porządkowania koszyka – z usuwaniem technologii włącznie. Oprócz krajowych ekspertów głos zabrali koledzy z Węgier, Słowacji, Rumunii i Bułgarii – krajów które obecnie tworzą podwaliny do kolejnych zmian i przechodzą nieustawiczną transformacje.
Ze względu na szczególny walor edukacyjny wstęp na pierwszą sesję był bezpłatny. Chcieliśmy w ten sposób zachęcić do udziału tych, którzy nie mogą wziąć udziału w całym Sympozjum – studentów oraz kolegów ze środowisk naukowych. Była to okazja do bezpośredniego kontaktu z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia oraz AOTMiT z gorącą dyskusją na zakończenie. do góry

Sesja 2. CEE Forum: Value-based decision making in CEE countries

W związku z ciągłymi zmianami dotyczącymi polityki lekowej w krajach Europy Centralnej i Wschodniej (CEE) podczas 11. edycji Sympozjum postanowiliśmy wprowadzić jako stały punkt coroczne spotkanie ekspertów Evidence-Based Health Care z regionu.
Cykliczna dyskusja w zakresie ustalania cen leków oraz podejmowania decyzji refundacyjnych w krajach regionu CEE pozwoli na podzielenie się doświadczeniem wynikającym z wprowadzenia poszczególnych zmian, a także zapoznanie się z istniejącymi dobrymi praktykami stosowanymi w poszczególnych krajach europejskich. Forum spotkań, jakim jest Sympozjum EBHC, służy jako platforma wymiany doświadczeń, doskonalenia i twórczego adaptowania najlepszych rozwiązań, które sprawdziły się w praktycznym zastosowaniu w innych krajach.
Do dyskusji zapraszamy specjalistów zajmujących się Oceną Technologii Medycznych w krajach takich jak: Szwecja, Węgry, Słowacja, Polska, Czechy, Serbia oraz Rumunia.

Sesję prowadził Brian Godman – ekspert współpracujący z WHO, administracją rządową oraz firmami ubezpieczeniowymi w celu maksymalizowania korzyści płynących z wykorzystywania ograniczonych zasobów. Jego wystąpienie dotyczyło podejmowania decyzji refundacyjnych w oparciu o wartość produktów w krajach europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem krajów Europy Środkowej i Wschodniej (CEE).

 • Dávid Dankó – parter w węgierskiej firmie badawczo-doradczej zajmującej się poradnictwem w zakresie polityki lekowej oraz analizą rynku urządzeń medycznych w regionie CEE. Wygłosił prezentację na temat zasad zrównoważonego rozwoju w systemach refudacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej.
 • Maria Psenkova zaprezentowała system refundacyjny Słowacji. Podzieliła się też swoimi doświadczeniami z wieloletniej pracy w zarządzaniu firmami farmaceutycznymi.
 • Jaroslav Duba przekazał doświadczenia z 9 lat wprowadzania w Czechach przejrzystego systemu ustalania cen i refundacji oraz swoje refleksje dotyczące trwałości i stabilności dostępu do rynku z perspektywy wprowadzonych zmian.
 • Tanja Novakovic – specjalista z zakresu Oceny Technologii Medycznych, prezes sekcji farmakoekonomiki w Pharmaceutical Association of Serbia opowiedziała o wartości innowacji w podejmowaniu decyzji.
 • Ileana Mardare przedstawiło obecne oraz planowane rozwiązania stosowane w Rumunii w celu oceny technologii medycznych oraz podejmowania decyzji refundacyjnych.
 • Magdalena Władysiuk – prezes CEESTAHC, opowiedziała o polskich doświadczeniach.

Wystąpienia wszystkich prelegentów zostały podsumowane dyskusją kończącą pierwszy dzień Sympozjum. do góry

Sesja 5. Better access to services of rare diseases

W 11. edycji Sympozjum szczególną uwagę poświęciliśmy chorobom rzadkim.
Choroby rzadkie to wg przyjętej w Unii Europejskie definicji ciężkie, często zagrażające życiu schorzenia, występujące nie częściej niż u 5 osób na 10 tys. mieszkańców.
Obecnie znanych jest już około 8000 chorób rzadkich. Ich liczba stale rośnie, bo postęp w genetyce pozwala dziś zrozumieć mechanizmy chorób, które wcześniej pozostawały niewyjaśnione. Ponad 80% chorób rzadkich ma podłoże genetyczne, a 50% nowych diagnoz dotyczy dzieci. Wielu pacjentów cierpi jednocześnie na schorzenia współwystępujące, co dodatkowo utrudnia diagnostykę i leczenie.
Według szacunków Komisji Europejskiej choroby rzadkie dotykają 6-8% populacji. Czyli w Polsce mogą żyć nawet 2-3 miliony osób dotkniętych chorobą rzadką, co prowadzi do wniosku, że choroby rzadkie stają się w pewnym sensie powszechne. Zebrane razem stanowią poważny problem społeczny oraz ogromne wyzwanie dla systemu ochrony zdrowia i zabezpieczenia społecznego. Tylko kilka chorób z grupy rzadkich zostało w Polsce objętych wielospecjalistycznymi programami leczenia, m.in. hemofilia i mukowiscydoza.
Choroby rzadkie nie budzą takiego zainteresowania w środowiskach medycznych i naukowych, co choroby powszechne, bo nawet zainteresowani nimi lekarze mogą nigdy nie trafić na przypadek ich wystąpienia. Wiedza na temat większości tych chorób jest ciągle niewielka i rozproszona po wąsko specjalizowanych ośrodkach. Ograniczona wiedza i słaba dostępność specjalistów w zakresie poszczególnych chorób rzadkich powoduje, że pacjenci doświadczają szczególnych trudności w dostępie do diagnostyki i leczenia – samo rozpoznanie trwa niekiedy latami. Dlatego konieczne są działania, które sprawią, że pacjenci cierpiący na te schorzenia nie będą już narażani na trudności w dostępie do opieki medycznej.
Podczas sesji wieńczącej wydarzenie, zaproszeni eksperci starali się odpowiedzieć na pytania: jak obecnie wygląda dostęp do technologii medycznych stosowanych w chorobach rzadkich, jakie działania powinny zostać podjęte, aby umożliwić chorym sposobność do korzystania z podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej, jakie wyzwania związane ze specyfiką tej grupy chorób stoją przed badaczami oraz przedstawicielami władz.
Do dyskusji zaproszeni zostali polscy oraz zagraniczni eksperci:

 • Alastair Kent – prezes Genetic Alliance UK – organizacji wspierającej pacjentów z chorobami genetycznymi oraz ich rodziny.
 • Piotr Czauderna – chirurg dziecięcy, były prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych oraz Międzynarodowej Grupy ds. Strategii Leczenia Guzów Wątroby u dzieci (SIOPEL). Obecnie członek Narodowej Rady Rozwoju powołanej przy Prezydencie RP.
 • Alicia Granados Navarrete – Dyrektor Generalny wydziału Oceny Technologii Medycznych w firmie Sanofi Genzyme, wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Barcelonie.
 • Mieczysław Walczak – Konsultant Krajowy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego.
 • Maria Libura – Dyrektor Instytutu Studiów Interdyscyplinarnych nad Chorobami Rzadkimi na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wykładowca w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z zespołem Pradera-Willego, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia.

Do udziału w sesji zaproszone zostały również organizacje pozarządowe, dzięki czemu dyskusja ma szansę poruszyć wszystkie aspekty i problemy związane z dostępnością diagnostyki i leczenia chorób rzadkich. Do tej pory swój udział potwierdziły następujące organizacje:

do góry

Prelegenci
11. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2016

Stefan Bogusławski, Poland  |   Piotr Czauderna, Poland  |   Dávid Dankó, Hungary  |   Jaroslav Duba, Czech Republic  |   Dominik Dziurda, Poland  |   Wolfgang Frisch, Germany  |   Brian Godman, UK  |   Wim Goettsch, Netherlands  |   Alicia Granados Navarrete, Spain  |   Mikael Hoffman, Sweden  |   Alastair Kent, UK  |   Katarzyna Kolasa, Poland  |   Anna Kordecka, Poland  |   Brygida Kwiatkowska, Poland  |   Maria Libura, Poland  |   Kamila Malinowska, Poland  |   Ileana Mardare, Romania  |   >Wojciech Matusewicz, Poland  |   Rafał Niżankowski, Poland  |   Tanja Novakovic, Serbia  |   Gabriela Ofierska-Sujkowska, Poland  |   Mária Pšenková, Slovakia  |   Paulina Rolska, Poland  |   Mitchell Sugarman, USA  |   Mieczysław Walczak, Poland  |   Ewa Warmińska, Poland  |   Magdalena Władysiuk, Poland  |   Wojciech Wysoczański, Poland  |   Vladimir Zah, Canada  |   Wojciech Zawalski, Poland  |  
Biogramy
Stefan Bogusławski
Stefan Bogusławski
Partner Zarządzający w Sequence, polskiej firmie badawczo-doradczej działającej w strefie ochronie zdrowia. Ekspert rynku zdrowia, specjalizujący się w zagadnieniach finansowania i strategii oraz w rynku farmaceutycznym. Posiada 25 lat doświadczenia w badaniach rynku i doradztwie na rynku ochrony zdrowia. Od 2008 roku pracuje w Sequence. Wcześniej przez wiele lat kierował polskim i środkowoeuropejskim oddziałem IMS Health oraz zarządzał firmą badawczą Azyx. Autor publikacji dotyczących polskiego rynku ochrony zdrowia, w szczególności rynku leków. Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – dyplom lekarski uzyskał w 1985 roku. do góry
Piotr Czauderna
Piotr Czauderna
Kierownik Kliniki Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Profesor nadzwyczajny GUMED. W latach:
 • 2006-2008 pełnomocnik rektora Akademii Medycznej w Gdańsku ds. Programu Nowego Szpitala Uniwersyteckiego;
 • 1996-2000 sekretarz Zarządu Generalnego Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych;
 • 2000-2003 sekretarz generalny Polskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych (PTChD);
 • 2003-2009 przewodniczący oddziału PTChD w Gdańsku;
 • od 2009-2012 Prezes-Elekt PTChD;
 • 2012-2014 Prezes PTChD;
 • 2006-2012 Przewodniczący Międzynarodowej Grupy ds. Strategii Leczenia Guzów Wątroby u Dzieci (SIOPEL);
 • 2009-2015 przedstawiciel Polski i członek Zarządu Sekcji Chirurgii Dziecięcej Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS);
 • od 2016 prezes Zarządu Sekcji Chirurgii Dziecięcej Europejskiej Unii Specjalistów Medycznych (UEMS).
Konsultant wojewódzki ds. Chirurgii Dziecięcej w województwie pomorskim. Koordynator sekcji ochrony zdrowia w Narodowej Radzie Rozwoju. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów oraz IAE Aix-en-Provence (MBA). do góry
Dávid Dankó

Dávid Dankó
Partner zarządzający w Ideas & Solutions (I&S). Jest też szefem grupy badawczej na Uniwersytecie Korwina w Budapeszcie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu polityki lekowej i refundacji.
Dávid Dankó ma 13 lat doświadczenia w obszarze zarządzania opieką zdrowotną oraz finansowania leków i wyrobów medycznych. Do 2010 r. był członkiem zespołu zarządzającego reformą lekową na Węgrzech, gdzie pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. refundacji węgierskiego narodowego funduszu zdrowia. Często występuje jako prelegent podczas konferencji i warsztatów dotyczących polityki lekowej i wyrobów medycznych. Ponadto prowadzi szkolenia z zakresu komunikacji oraz negocjacji z płatnikiem dla międzynarodowych korporacji i administracji rządowej. Jest też współautorem podręcznika uniwersyteckiego pt. Pharmaceutical Reimbursement (pol. Refundacja leków).
do góry

Jaroslav Duba
Jaroslav Duba
W 2009 roku założył spółkę OAKS Consulting s.r.o., mając ponad 15 lat doświadczenia w pracy na najwyższym szczeblu kierowniczym w spółkach takich jak Wyeth, Zentiva i Glaxo. W krótkim czasie OAKS Consulting zostało czołowym przedsiębiorstwem świadczącym usługi doradcze w zakresie market access w Czechach. Zespół składa się obecnie z 15 specjalistów z dziedzin takich jak medycyna, farmakologia, modelowanie matematyczne oraz ekonomia zdrowia. do góry
Wolfgang Frisch
Wolfgang Frisch
Wolfgang Frisch jest członkiem zarządu Medtronic Germany GmbH, odpowiedzialnym za obszary ekonomiki zdrowia, market access i polityki zdrowotnej. Zajmuje się opracowywaniem i ocenianiem strategii spółki Medtronic dotyczących terapii i produktów, wprowadzania ich na rynek oraz tworzeniem wraz z decydentami z obszarów medycyny, polityki oraz ubezpieczeń zdrowotnych nowych form współpracy w zakresie opieki nad pacjentami. Ze względu na szeroki zakres działalności spółki Medtronic GmbH, Wolfgang Frisch ma doświadczanie zarówno w zakresie opieki szpitalnej, jak i ambulatoryjnej. Wolfgang Frisch pracuje w branży technologii medycznych od ponad 20 lat. Do jego obowiązków należało rozwinięcie działalności spółki Stryker GmbH & Co. KG w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Był odpowiedzialny za zarządzanie relacjami z kluczowymi klientami krajowymi oraz zarządzanie relacjami z klientami korporacyjnymi spółki Dräger Medical AG. do góry
Brian Godman
Brian Godman
Brian Godman współpracuje ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO), administracjami rządowymi, instytucjami ds. zdrowia oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi z całej Europy celem poprawy wydajności przepisywania leków w sytuacji ograniczonych zasobów. Obejmuje to poszukiwanie potencjalnych sposobów wyceny i finansowania nowych leków przy użyciu sugerowanych modeli pozwalających na optymalizację po wprowadzeniu na rynek. Praca zawodowa Briana Godmana zaowocowała wieloma publikacjami oraz wystąpieniami w których opowiadał o kluczowych zagadnieniach swojej działalności. do góry
Wim Goettsch
Wim Goettsch
Obecny dyrektor Dyrektoriatu EUnetHTA JA3. W latach 2010 –2015 był kierownikiem projektu WP5 w ramach EunetHTA JA1 i JA2 w zakresie oceny efektywności względnej. Do 2013 r. pełnił funkcję zastępcy sekretarza Komitetu ds. Refundacji Produktów Leczniczych przy holenderskim Narodowym Instytucie Opieki Zdrowotnej. Ma tytuł doktora w dziedzinie immunologii oraz ukończył studia w zakresie (farmako)epidemologii oraz farmakoekonomiki. Jest autorem ponad 60 publikacji zamieszczonych w czasopismach poddawanych ocenie naukowej. do góry
Alicia Granados Navarette
Alicia Granados Navarrete
Dyrektor generalna wydziału oceny technologii medycznych w Sanofi Genzyme, spółce z siedzibą w Cambridge. Do 2007 roku badacz i profesor nadzwyczajny Szkoły Medycznej Uniwersytetu Barcelońskiego, bizneswoman, światowej klasy specjalista w zakresie oceny technologii oraz systemów opieki zdrowotnej. Odpowiedzialna za powstanie i zarządzanie Katalońską Agencją Oceny Technologii Medycznych i Badań (CAHTAR). Dyrektor i kierownik Katalońskiego Instytutu Zdrowia (ICS) oraz późniejsza przewodnicząca Health Evidence Network (przy europejskim oddziale WHO). Ambasador Bioregió (BIOCAT) oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Oceny Technologii Medycznych (International Society for Health Technology Assessment, HTAi), którego jest też założycielem. Była również prezesem stowarzyszenia Forética. Napisała ponad 60 artykułów naukowych oraz artykułów z dziedziny polityki opieki zdrowotnej, które zostały opublikowane w czasopismach poddawanych ocenie naukowej. Była przewodnicząca kuratorium Autonomicznego Uniwersytetu w Barcelonie. Jest członkiem rady doradczej na rzecz rozwoju gospodarczego przy autonomicznym rządzie Katalonii od momentu powstania tej instytucji w 2011 roku. Od 2014 roku jest przewodniczącą naukowego komitetu doradczego Katalońskiej Agencji ds. Jakości i Oceny Technologii Medycznych (AquAS). do góry
Mikael Hoffmann
Mikael Hoffmann
Prezes fundacji NEPI utworzonej przez Parlament Szwecji celem promowania farmakoepidemiologii oraz ekonomiki zdrowia, współpracującej blisko z Narodowym Centrum Ustanawiania Priorytetów Opieki Zdrowotnej, z którą dzieli siedzibę. Mikael Hoffmann jest specjalistą z dziedziny farmakologii klinicznej oraz chorób zakaźnych/chorób wewnętrznych. Prezes komitetu stałego ds. polityki farmaceutycznej Szwedzkiego Towarzystwa Lekarskiego. Członek naukowej rady doradczej szwedzkiej Agencji Produktów Medycznych. Był członkiem rady ds. świadczeń farmaceutycznych Agencji Świadczeń Stomatologicznych i Farmaceutycznych, TLV. Był także członkiem komitetu sterującego ds. e-zdrowia Szwedzkiego Stowarzyszenia Władz Lokalnych i Regionów. Były dyrektor strategii farmaceutycznych w Radzie Regionu Östergötland. do góry
Alastair Kent
Alastair Kent
Ponad 20 lat temu dołączył do brytyjskiej organizacji Genetic Alliance UK (Sojusz Genetyczny), kierując się ekscytującym wyzwaniem, jakie stawiał rozwój wiedzy w dziedzinie genetyki. Zakładano, że coś, co jeszcze wczoraj pozostawało w sferze science fiction, jutro ma szansę naprawdę polepszyć standard opieki medycznej dla osób zmagających się z chorobami genetycznymi. Próba przekucia tych możliwości w prawdziwe osiągnięcia, przy jednoczesnym ograniczeniu potencjalnych nadużyć, stanowi niezwykłe wyzwanie, a praca w tej dziedzinie to dla Alastaira wielki zaszczyt. Czuje on również dumę i ogromną odpowiedzialność związaną z faktem, że Genetic Alliance UK jest dziś ważną i szanowaną organizacją dla pacjentów i ich rodzin. do góry
Katarzyna Kolasa
Katarzyna Kolasa
Starszy dyrektor ds. Health Economics and Outcomes Research w GE Healthcare. Posiada 16 lat doświadczeń w sektorze zdrowia. Pracowała dla AstraZeneca i BiogenIdec w obszarze HEOR na poziomie globalnym i regionalnym. W Bristol Myers Squibb oraz Lundbeck przewodziła zespołami Market Access odpowiedzialnymi za region CEE i Europy Północnej. Pracowała w Szwecji, Szwajcarii i Finlandii. Posiada tytuł doktora ekonomiki zdrowia i jest autorem licznych publikacji z zakresu oceny technologii medycznych oraz farmakoekonomiki. Recenzuje artykuły dla Health Policy, Value in Health, Expert Review of Pharmacoeconomics & Outcomes Research oraz International Journal for Equity in Health. Rozległą wiedzę z zakresu ekonomiki zdrowia zdobywała na Uniwersytecie w York, Uniwersytecie w Lund oraz Uniewersytecie w Bergen oraz w ramach Międzynarodowych Studiów Doktoranckich z zakresi Ekonomiki Zdrowia i Polityki Zdrowotnej organizowanych przez Szwajcarską Szkołę Zdrowia Publicznego. Prowadzi szkolenia z zakresu HTA, wykłada MBA w ochronie zdrowia na Uczelni Łazarskiego, prowadzi kursy HTA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej i jest adiunktem Collegium Medicum Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Oprócz funkcji wykładowcy uniwersyteckiego, prowadziła studia z zakresu równości w dostępie do świadczeń, prowadzonych jako część projektu InterQuality organizowanego przez Warszawski Uniwersytet Medyczny i finansowanego ze środków europejskich 7. Programu Ramowego. Pracuje dla Banku Światowego przy projektach dotyczących zarządzania szpitalami. Umiejętności w zakresie ekonomiki zdrowia i znajomość potrzeb płatnika zdobywała pracując przez 6 lat w Szwecji dla Rady Regionu Kalmar, gdzie była odpowiedzialna za liczne programy badawcze w zdrowiu publicznym. do góry
Anna Kordecka
Anna Kordecka
Ekspert w dziedzinie oceny technologii medycznych i ekonomiki zdrowia. Od 7 lat zajmuje się audytem analiz wchodzących w skład raportu HTA. Autor i współautor opracowań systemowych w ochronie zdrowia oraz analiz problemu decyzyjnego. Wspólnik w firmie HTA Audit. Aktywny szkoleniowiec w dziedzinach EBM, HTA, pricing w instytucjach publicznych oraz w branży farmaceutycznej. do góry
Maria Libura
Maria Libura
Dyrektor Instytutu Studiów Interdyscyplinarnych nad Chorobami Rzadkimi na Uczelni Łazarskiego w Warszawie, wykładowca w Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z zespołem Pradera-Willego, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego ds. zdrowia, vice-prezes Polskiego Towarzystwa Komunikacji Medycznej. do góry
Kamila Malinowska
Kamila Malinowska
Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. Były szef Wydziału Analiz i Strategii w AOTMiT, Główny Specjalista w NFZ i Specjalista w HTA Consulting. do góry
Ileana Mardar
Ileana Mardare
Starszy konsultant ds. opieki zdrowotnej w projektach publicznych i prywatnych. Od 2015 roku wykładowca na wydziale zarządzania zdrowiem publicznym na Uniwersytecie Medycznym Carol Davila w Bukareszcie, gdzie zajmuje się kształceniem i rozwojem osobistym młodych adeptów sztuki lekarskiej. Lekarz posiadająca doświadczenie w zakresie prowadzenia badań medycznych i badań w zakresie wyników zdrowotnych, mająca wieloletnią praktykę w zarządzaniu systemami opieki zdrowotnej. W ciągu ponad dwudziestopięcioletniej działalności zawodowej miała okazję pracować oraz kształcić się na wielu stanowiskach: lekarza (specjalizacja: choroby zakaźne), kierownika szpitala, dyrektora medycznego regionalnego zakładu ubezpieczeń społecznych czy starszy doradca Ministerstwa Zdrowia. Pracowała również w departamencie polityki społecznej oraz w przemyśle farmaceutycznym, gdzie zajmowała różne stanowiska: od przedstawiciela medycznego po starszego kierownika ds. wyników zdrowotnych oraz kierownika ds. zdrowia publicznego. Dzięki tym doświadczeniom doskonale zna i rozumie rumuński system opieki zdrowotnej i jego dynamikę. Potrafi spojrzeć na te kwestie z różnych perspektyw – ogólnej oraz szczegółowej – i dostrzec detale, które mają ogromny wpływ na całość obrazu. do góry
Rafał Niżankowski
Rafał Niżankowski
Prof. dr hab. n. med. Członek European Working Group on Medical Angiology IUA. Inicjator specjalizacji z Angiologii w Polsce. Współzałożyciel Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. Twórca i kierowniki Kliniki Angiologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Konsultant wojewódzki w dziedzinie Angiologii oraz Prezes Elekt Polskiego Towarzystwa Angiologicznego. do góry
Tanja Novakovic
Tanja Novakovic
Od 2006 roku prezes sekcji farmakoekonomiki w Pharmaceutical Association of Serbia. Założycielka serbskiego ISPOR oraz jego wiceprzewodnicząca w latach 2007 –2009. Ukończyła farmację na Uniwersytecie w Belgradzie oraz studia podyplomowe na wydziale farmacji Uniwersytetu w Gandawie w Belgii. Autorka Handbook for pharmacoeconomic evaluations, pierwszej publikacji w dziedzinie farmakoekonomiki w języku serbskim oraz pierwszych wytycznych oceny farmakoekonomicznej dla Serbii. Współautorka jednego z trzech pierwszych raportów oceny technologii medycznych w Serbii. Była również przewodniczącą grupy eksperckiej, której zadaniem było zdefiniowanie wszystkich elementów pakietu świadczeń podstawowych w Serbii w ramach projektu Banku Światowego oraz serbskiego Ministerstwa Zdrowia. do góry
Maria Psenkova
Maria Psenkova
Założycielka i prezes Pharm-In Ltd, spółki świadczącej od 2008 roku usługi w zakresie Market Access: rejestracja leku, polityka cenowa, refundacja, farmakoekonomika. Ma szerokie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w branży farmaceutycznej. Pracowała w marketingu, sprzedaży oraz działach związanych z Market Access i wraz ze swoimi zespołami skutecznie wprowadziła na rynek kilka innowacyjnych leków stosowanych w różnych obszarach medycyny. Ma również doświadczenie w zakresie polityki lekowej – pracowała jako doradca Ministerstwa Zdrowia oraz konsultant towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych. Od 2011 roku jest wykładowcą na słowackim Uniwersytecie Medycznym. Była przewodnicząca słowackiego IPSOR. do góry
Paulina Rolska
Paulina Rolska
Praktyk EBM. Od 2014 roku współpracuje z firmą MedInvest Scanner, zajmującą się oceną ryzyka inwestycyjnego w innowacyjne nielekowe technologie medyczne oraz due diligence. W latach 2013-2014 audytor w firmie HTA Audit, zajmującej się oceną jakości analiz wchodzących w skład raportu HTA. Autorka wielu publikacji. Prowadzi szkolenia HTA EBHC. Współautorka projektów: Pro Aegrotis Oncologicis – podstawowe założenia, kierunki i wstępne propozycje zmian systemu opieki onkologicznej w Polsce oraz Koszty pośrednie w ocenie technologii medycznych – metodyka, badanie pilotażowe i rekomendacje. Absolwentka zdrowia publicznego na Colllegium Medicum UJ. do góry
Mitchell Sugarman
Mitchell Sugarman
Prezes i dyrektor generalny Anchor Bay Consulting.
Wcześniej był vice-prezesem Globalnego oddziału Ekonomiki Zdrowia, Polityki i Wyceny dla układu sercowo-naczyniowego firmy Medtronic. Był odpowiedzialny za przeprowadzanie procesu refundacyjnego nowego produktu, mając piecze nad nim na każdym etapie rozwoju: od działań koncepcyjnych, poprzez marketing, aż po wprowadzenie produktu na rynek. Przez 19 lat pracował również w Kaiser Permanente, jako dyrektor wydziału genetyki klinicznej oraz dyrektor oceny technologii medycznych. Nadzorował przechodzenie nowych leków, sprzętów i procedur medycznych ze strefy eksperymentalnej do nieeksperymentalnej oraz określał, czy powinny one zostać skierowane do zastosowania terapeutycznego. Kluczowe kwestie brane pod uwagę dotyczyły oceny skuteczności, bezpieczeństwa oraz efektywności kosztowej. do góry
Mieczysław Walczak
Mieczysław Walczak
Kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii, Chorób Metabolicznych i Kardiologii Wieku Rozwojowego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego ds. Stosowania Hormonu Wzrostu. Przewodniczący Zespołu Koordynacyjnego ds. Chorób Ultrarzadkich. Członek Zespołu ds. Chorób Rzadkich przy Ministrze Zdrowia. Jeden z założycieli Polskiego Rejestru Wrodzonych Wad Rozwojowych. Konsultant Krajowy w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Przewodniczący Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej. Członek: Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Rady Społecznej Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci, Senatu Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. W latach 2006–2013 Przewodniczący Rady Klinicystów – Naczelny Lekarz Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Szczecinie. Członek Rady Naukowej Instytutu Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie oraz Rady Naukowej Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Autor lub współautor ponad 450 publikacji i komunikatów ze zjazdów i konferencji naukowych. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Złotym za Długoletnią Służbę. Wyróżniony m.in. Srebrną Odznaką Honorową Gryfa Szczecińskiego oraz Medalem Honorowym im. Józefa Polikarpa Brudzińskiego. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. do góry
Ewa Warmińska
Ewa Warmińska
Adwokat. Zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia. Członek Rady ds. Taryfikacji przy Prezesie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Współautorka komentarza do Ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. do góry
Magdalena Władysiuk
Magdalena Władysiuk
Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC, Prezes Zarządu MedInvest Scanner, Wiceprezes firmy HTA Consulting, w której odpowiedzialna jest za strategiczny rozwój firmy. Jej głównym celem jest zapewnienie wysokiej jakości informacji i danych w oparciu o EBM i HTA. Podejmuje działania nie tylko na terenie Polski, ale także w Europie i Azji. Jej kluczowym zadaniem jest poprawa wyników leczenia pacjentów poprzez podejmowanie lepszych decyzji leczniczych. W CEESTAHC jest odpowiedzialna za przygotowanie i zapewnienie platformy do dyskusji dla wszystkich zainteresowanych grup interesów w sektorze opieki zdrowotnej. Misją CEESTAHC jest poprawa jakości opieki zdrowotnej w oparciu o dowody. Jest absolwentką Akademii Medycznej w Lublinie oraz Ekonomii i MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W latach 2006-2008 była członkiem corocznych spotkań HTAi. do góry
Wojciech Wysoczański
Wojciech Wysoczański
Dyrektor Wydziału Oceny Technologii Medycznych w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Wcześniej naczelnik Departamentu Gospodarki Lekiem w Centrali NFZ i Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ oraz ordynator Wojewódzkiego Szpitala w Jeleniej Górze i Szpitala w Środzie Śląskiej. Absolwent Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu i Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. do góry
Vladimir Zah
Vladimir Zah
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie techniki ekonomiki zdrowia i biznesu. Pracując na różnych stanowiskach – jako ekonomista zdrowia, kierownik projektu i główny badacz – od 2000 roku wdrożył ponad 150 modeli ekonomiki zdrowia i przeprowadził oceny w fazie II, III i IV badań w obszarze różnych chorób dla 30 najważniejszych firm farmaceutycznych na świecie. W ciągu ostatnich 6 lat szczegółowo zajmował się uzależnieniem od opioidów. Przeprowadzone w ramach jego pracy doktorskiej badania dotyczące różnic między wczesnym a późnym wykrywaniem HIV w Zjednoczonym Królestwie przyczyniły się do zmian w polityce wczesnego wykrywania HIV wprowadzonej przez tamtejszy parlament w 2011 roku. W 2007 roku Zah współtworzył serbską sekcję Międzynarodowego Towarzystwa Farmakoekonomiki i Badań Klinicznych, a do 2012 roku sprawował funkcję jej prezesa. Jest także aktywnym członkiem różnych grup specjalnych zainteresowań w ISPOR (również dotyczących chorób rzadkich) i Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego ISPOR na kraje CEE w latach 2015-2017. Vlad prowadzi wiele wykładów i jest liderem opinii w zakresie ekonomiki zdrowia i badań klinicznych, uzależnienia od opioidów, HIV, cukrzycy i innych. Zajmuje się także udzielaniem konsultacji i prowadzeniem szkoleń dotyczących ekonomiki zdrowia i badań klinicznych związanych zarówno z lekami jak i wyrobami medycznymi. Kieruje je do ministerstw zdrowia i krajowych funduszy ubezpieczeń; odbywają się one także na krajowych kongresach w Rosji, Turcji, Grecji, Egipcie, Polsce, Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Chorwacji, Bośni i Hercegowinie, Słowenii, Macedonii, Serbii i Indiach. do góry
Wojciech Zawalski
Wojciech Zawalski
Dyrektor Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej Narodowego Funduszu Zdrowia. Praktyk biznesu, specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa. W latach 1997-2010 pracował jako lekarz w wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu im. dr. Madurowicza w Łodzi. W latach 2010-2011 pełnił funkcję kierownika oddziału Ginekologii i Położnictwa Pabianickiego Centrum Medycznego. Od 2011 roku pełnił kierownicze stanowiska w podmiotach medycznych. Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi. W 2013 roku ukończył studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w ochronie zdrowia w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. do góry

Materiały do pobrania
11. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2016

Poprzednie edycje

EBHC 2006 archiwum

Zobacz edycję 2006

EBHC 2007 archiwum

Zobacz edycję 2007

EBHC 2008 archiwum

Zobacz edycję 2008

EBHC 2009 archiwum

Zobacz edycję 2009

Zobacz edycję 2010

Zobacz edycję 2011

Zobacz edycję 2012

Zobacz edycję 2013

Zobacz edycję 2014

Zobacz edycję 2015

Zobacz edycję 2016

Zobacz edycję 2017

Zobacz edycję 2018

Zobacz edycję 2019

Zobacz edycję 2020

Zobacz edycję 2021

Zobacz edycję 2022

pl_PLPolski