Poprzednie edycje:  200620072008200920102011 |  2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
Galerie:  20062007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021

1. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2006

Priorities in health care
Kraków, 2-3 października 2006

1. Sympozjum EBHC odbyło się w Krakowie, w dniach 2-3 października 2006, z inicjatywy:

 • Central and Eastern European Society of Technology Assessment in Health Care (CEESTAHC),
 • Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego,
 • Polskiego Towarzystwa Standardów Medycznych (Polstmed),

Honorowy patronat nad Sympozjum objęli Minister Zdrowia i Prezydent Miasta Krakowa.

Tematem przewodnim sympozjum był Evidence-Based Health Care (EBHC), czyli system ochrony zdrowia oparty na dowodach naukowych. Wybór tematyki Sympozjum był podyktowany narastającą potrzebą zmian w polskim systemie ochrony zdrowia oraz wyraźną ewolucją w kierunku EBHC systemów ochrony zdrowia w krajach sąsiednich. Prezentowano doświadczenia i osiągnięcia w wykorzystaniu multidyscyplinarnego podejścia do leczenia, badań, finansowania opieki zdrowotnej i technologii medycznych w oparciu o naukowe dowody i analizy. Przedstawiono też znaczenie nauki dla kształtowania i prowadzenia polityki zdrowotnej opartej na racjonalnych dowodach i przejrzystych regułach.

Sesje
1. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2006

Sympozjum przewodniczyli uznani na świecie eksperci, którzy wygłosili wykłady i prowadzili dyskusje w ramach 6 sesji tematycznych:

 1. Programy przesiewowe i terapeutyczne
 2. Koszyki świadczeń
 3. Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne
 4. Priorytety zdrowotne i analityczne (w tym inicjatywy w ramach tzw. horizon scanning)
 5. Standaryzacja w medycynie
 6. Lista leków refundowanych

Przyjęta formuła Sympozjum zakładała dłuższy czas na dyskusję z wybitnymi ekspertami zagranicznymi, co umożliwiło uczestnikom skorzystanie z ich wiedzy w szerszym zakresie niż ma to zazwyczaj miejsce w ramach tego rodzaju spotkań.

Sesja 1. Programy przesiewowe i terapeutyczne

prof. Sir Muir Gray, Jacek Grabowski

Programy przesiewowe i terapeutyczne w krajach wysokorozwiniętych, w których obowiązuje doktryna EBHC (Evidence Based Health Care), podlegają ocenie efektywności, kosztów i opłacalności względem opcjonalnych działań. Ocena ta dokonywana jest przed wydaniem zgody i przyznaniem środków na realizację określonego programu, ale też po określonym czasie prowadzenia. Wszystkie programy przesiewowe muszą spełniać podstawowe kryteria screening`u, powszechnie przyjęte na świecie. Zarówno kryteria podejmowania decyzji, jak i kryteria nazywania programu przesiewowego, a także brytyjskie sukcesy w tym względzie zostały przedstawione przez Sir Muira Gray`a – “guru” EBHC, który jest również autorem tego określenia. Profesor Muir Gray jest jednym z najbardziej znanych ekspertów na świecie i osobą stojącą na straży racjonalnego wydatkowania środków publicznych na programy przesiewowe w Wielkiej Brytanii. Zaprezentowane zostały również doświadczenia polskie w tym względzie oraz proponowane kierunki zmian. do góry

Sesja 2. Koszyki świadczeń

Pedro Koch, Waldemar Wierzba, Krzysztof Łanda

Koszyk świadczeń to wydzielony zbiór świadczeń zdrowotnych, procedur lub interwencji możliwych do wykonywania w ramach ubezpieczenia zdrowotnego określonego rodzaju. Sesja poświęcona była zasadom tworzenia koszyków świadczeń zdrowotnych na przykładach krajów, w których koszyki stanowią jedno z podstawowych narzędzi w systemie ubezpieczeń zdrowotnych.
Poruszone zostały m.in. następujące tematy:

 • Cel i podstawowe zasady tworzenia koszyka świadczeń
 • Koszyki pozytywne i negatywne
 • Koncepcje tworzenia koszyka (finansowa, informacyjna)
 • Plusy i minusy rozwiązań funkcjonujących w wybranych krajach świata
 • Rola Agencji HTA w tworzeniu koszyka świadczeń w innych krajach i w Polsce

Dr Pedro Koch przeprowadził dyskusję na podstawie przeszło 20 letnich doświadczeń szwajcarskich. Przedstawione zostały również możliwe kierunki rozwoju systemów i koszyków w przyszłości. Pedro Koch należy do ekspertów oceny technologii medycznych (HTA; Health Technology Assessment) o najdłuższym stażu. Był odpowiedzialny za ocenę jakościową wniosków refundacyjnych w Szwajcarii. Brał też udział w podejmowaniu decyzji refundacyjnych (o włączaniu technologii lekowych i nielekowych do koszyka), jako Dyrektor BSV. do góry

Sesja 3. Dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne

Magdalena Władysiuk-Blicharz, Mitchell Sugarman, Pia Schneider, Xenia Kruszewska

Ubezpieczenia dodatkowe okazują się niezbędnym elementem dobrze rozwiniętego rynku świadczeń medycznych. Rynek dobrowolnych ubezpieczeń uzupełniających i dodatkowych istniejący aktualnie w Polsce ocenia się na ok. 0,7 mld do 1,2 mld złotych rocznie, w porównaniu z 36 mld zł NFZ i ok. 60 mld zł w całym systemie ochrony zdrowia. Zbudowanie odpowiednio obszernego koszyka świadczeń ponadstandardowych stworzyłoby obszar dla ubezpieczeń uzupełniających i dodatkowych o wartości nawet 10-15 mld złotych rocznie. W czasie sesji omówiono koncepcje i możliwości rozwoju takich ubezpieczeń zdrowotnych oraz przedstawiono doświadczenia innych krajów w tym względzie.
do góry

Sesja 4. Priorytety zdrowotne i analityczne (w tym inicjatywy w ramach tzw. horizon scanning)

prof. Jacek Ruszkowski, prof. Isabelle Durand-Zaleski, Milojka Novak, Alric Rüther

Mniej lub bardziej ustrukturalizowane ustalanie priorytetów w ochronie zdrowia polega na wyborze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych oraz ustalania kolejności uprzedniego ich analizowania i/lub standaryzacji. W czasie sesji przedstawiono zasady, sposoby i doświadczenia dotyczące ustalania priorytetów zdrowotnych i analitycznych.
Przedyskutowano wpływ wyników analiz oraz czynników politycznych na ustalanie priorytetów na różnych poziomach tego procesu. W wielu krajach oprócz wyników analiz efektywności, analiz ekonomicznych i finansowych brane są pod uwagę takie czynniki jak preferencje pacjentów, oczekiwania społeczne, możliwości infrastruktury. Ocena ich znaczenia w wybranych krajach będzie przedmiotem prezentacji. Ustalanie priorytetów analitycznych jest konieczne, szczególnie z uwagi na ograniczone zasoby, które można poświęcić na dokonywanie analiz przed podjęciem decyzji refundacyjnych. W tym celu agencje oceny technologii medycznych na świecie prowadzą tzw. horizon scanning, czyli monitorują “widnokrąg”, zanim jeszcze nowe technologie medyczne uzyskają rejestrację, czy w inny sposób pojawią się w systemie. Polska nie ma jeszcze własnego i nie uczestniczy w międzynarodowym systemie “wczesnego ostrzegania” w procesie stanowienia priorytetów w opiece zdrowotnej. do góry

Sesja 5. Standaryzacja w medycynie

Ales Bourek, Ladislav Dusek, Józef Stępień, Tomasz Romańczyk

Standardy oraz wytyczne można porównać do znaków drogowych czy linii na szosie. Znaki drogowe wskazują zasady ruchu i zwiększają bezpieczeństwo na drodze. Linie i znaki drogowe mają największe znaczenie na odcinkach drogi relatywnie niebezpiecznych. Również standardy i wytyczne tworzone są dla takich obszarów medycyny, które wymagają usystematyzowania ze względów klinicznych, finansowych, prawnych lub organizacyjnych.
Obok wytycznych postępowania (practice guidelines) funkcjonują na świecie różne rodzaje standardów, m.in. standardy jakościowe produktu, postępowania, czy wyposażenia. Standaryzacja w opiece zdrowotnej, obejmująca przede wszystkim świadczenia zdrowotne i warunki ich udzielania, stała się niezbędna, a jej rola będzie rosła wraz ze wzrostem możliwości diagnostycznych i leczniczych, lepszym dostępem do informacji oraz zmianami w organizacji ochrony zdrowia.
Standardy w opiece zdrowotnej bywają ze sobą powiązane, dlatego też procesy standardyzacji wymagają starannej koordynacji. Skuteczne wdrażanie standardów wymaga zaś zaangażowania wszystkich zainteresowanych stron, dlatego sukces potrzebuje ich wzajemnego porozumienia. W czasie sesji omówiono polskie i zagraniczne doświadczenia w zakresie tworzenia i stosowania standardów i wytycznych, a także perspektywy ich rozwoju w systemie ochrony zdrowia. do góry

Sesja 6. Lista leków refundowanych

Peter Wieninger, Joanna Lis, prof. Jacek Spławiński, Bernhard Gibis

Sesja poświęcona była omówieniu modelowych rozwiązań i dyskusji kierunków zmian systemów refundacji leków na świecie. Przedstawiono nie tylko cele i zasady tworzenia list leków refundowanych, ale też ewolucje regulacji prawnych w tym obszarze w wybranych krajach. W powiązaniu z koncepcją EBHC omówiono rolę przejrzystych zasad funkcjonowania systemu refundacji zapewniających bezpieczeństwo zdrowotne społeczeństwa i optymalizacji wykorzystania ograniczonych zasobów finansowych (“value for money”).
Dyskutowano również o polskich doświadczeniach i kierunkach planowanych zmian. do góry

Prelegenci
1. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2006

 1. prof. Sir Muir Gray, UK – Dyrektor, Instytut Nauk Medycznych, University of Oxford. Dyrektor, Krajowa Biblioteka Zdrowia. Dyrektor Programowy, Krajowy Komitet Przesiewowy 4 Wydziałów Zdrowia. Dyrektor Procesów Wiedzy Klinicznej i Bezpieczeństwa

 2. prof. Isabelle Durand-Zaleski, France) – Profesor zdrowia publicznego. Kierownik Departamentu Zdrowia Publicznego Szpitala Henri Mondor w Paryżu. Poprzednio Dyrektor d/s Ewaluacji we francuskiej Agencji Oceny Technologii Medycznych HAS (Haute Autorité de Santé; French National Authority for Health)

 3. Pedro Koch, Switzerland – Dyrektor Działu Technologii Medycznych szwajcarskiego Federalnego Ministerstwa Zdrowia (do 2005 roku)

 4. Pia Schneider, World Bank

 5. Bernhard Gibis, Germany – Dyrektor departamentu kontroli jakości i usług KBV

 6. Mitchell Sugarman, USA – Dyrektor, Health Economics, Policy and Payment at Medtronic, Inc

 7. Peter Wieninger, Austria – Kierownik Wydziału Leków – Federacja Austriackich Instytucji Ubezpieczenia Społecznego (Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger)

 8. Ales Bourek, Czech Republic – Kierownik Uniwersyteckiego Centrum Jakości w Opiece Zdrowotnej. Konsultant Ministerstwa Zdrowia w dziedzinie standardów i kontroli jakości w opiece zdrowotnej. Wiceprezydent Czeskiego Towarzystwa Jakości w Opiece Zdrowotnej

 9. Ladislav Dusek, Czech Republic

 10. Milojka Novak, Slovenia – Johnson & Johnson S.E. Ljubljana, Słowenia: Dyrektor ds. Regulacji i Ekonomii w Ochronie Zdrowia

 11. Alric Rüther, Germany – Dyrektor Niemieckiej Agencji HTA (DAHTA/DIMDI – German Institute for Medical Documentation and Information)

 12. prof. Jacek Ruszkowski, Poland – Dyrektor Centrum Zdrowia Publicznego w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, członek Senatu tej Uczelni. Prowadzi tam działalność naukową, dydaktyczną i doradczą, organizuje konferencje naukowe i seminaria, w tym seminarium doktoranckie. Główne obszary zainteresowania to: systemy finansowania opieki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem ubezpieczeń zdrowotnych, zagadnienia Evidence Based Health Care (EBHC), zarządzanie i ekonomika technologii medycznych oraz systemy informacyjne ochrony zdrowia.

 13. prof. Jacek Spławiński, Poland – Kierownik Zakładu Farmakologii Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego w Warszawie

 14. Jacek Grabowski, Poland – Zastępca Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia ds. medycznych

 15. Waldemar Wierzba, Poland – Dyrektor Agencji Oceny Technologii Medycznych (AOTM)

 16. Krzysztof Łanda, Poland – Prezes HTA Consulting. Członek Zarządu Health Technology Assessment International (HTAi). Dyrektor Projektów Międzynarodowych w ramach CEESTAHC

 17. Magdalena Władysiuk, Poland – Prezes Stowarzyszenia CEESTAHC. Organizator międzynarodowej konferencji HTAi Annual Meeting 2004 (szef biura konferencji) oraz Międzynarodowego Sympozjum EBHC Priorytety w ochronie zdrowia 2006. Praktyk EBM, HTA i FE z kilkuletnim doświadczeniem, autor kilkunastu programów szkoleniowych i analiz badawczych z zakresu HTA

 18. Xenia Kruszewska, Poland – Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Zdrowotnych SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. (wdrożenie pierwszych w Polsce ubezpieczeń zdrowotnych oferujących usługi szpitalne)

 19. Józef Stępień, Poland – Dyrektor Biura oraz Prezes Polskiego Towarzystwa Standardów Medycznych POLSTMED

 20. Tomasz Romańczyk, Poland – Adiunkt Zakładu Ekonomiki Zdrowia Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. Konsultant Zarządu ds. rynku medycznego TUV NORD POLSKA Sp z. o.o. Wykładowca BWST w Żywcu

 21. Joanna Lis, Poland – Manager of Health Economics Dept. w Sanofi-Aventis Group

Materiały do pobrania
1. Międzynarodowe Sympozjum EBHC 2006

Poprzednie edycje

EBHC 2006 archiwum

Zobacz edycję 2006

EBHC 2007 archiwum

Zobacz edycję 2007

EBHC 2008 archiwum

Zobacz edycję 2008

EBHC 2009 archiwum

Zobacz edycję 2009

Zobacz edycję 2010

Zobacz edycję 2011

Zobacz edycję 2012

Zobacz edycję 2013

Zobacz edycję 2014

Zobacz edycję 2015

Zobacz edycję 2016

Zobacz edycję 2017

Zobacz edycję 2018

Zobacz edycję 2019

Zobacz edycję 2020

Zobacz edycję 2021

Zobacz edycję 2022

pl_PLPolski